Niniejsze Studium biblijne do księgi „Pieśń nad Pieśniami” ukazało się drukiem w odcinkach w czasopiśmie „Der Tagesanbruch” w latach 1982 – 1984

Z niemieckiego tłumaczył Henryk Kawała 

 

 

Studium Biblijne

(przedmowa)

 

Następujące Studium Biblijne Pieśni nad Pieśniami ukazało się w Strażnicy Biblijnej Towarzystwa Traktatowego w Barmen. Wachtturm Bibel und Traktat-Gesellschaft  Barmen.

Obecnie nie istnieją już prawie żadne egzemplarze tego Studium Pieśni nad Pieśniami, dlatego jesteśmy bardzo uradowani, że będziemy mogli naszym czytelnikom przedstawić te wzniosłe symbole zawarte w tej księdze. Ma ona cudowną moc wyrażania się. Dla nas, którzy Słowo Boże z serca miłujemy, będzie to radością, zauważyć, że również w tej księdze jest przedstawiony Boski Plan wybawienia całej ludzkości. Będziemy to „Studium Biblijne” drukowali w odcinkach.

Pieśń nad Pieśniami

1: 1 Pieśń nad Pieśniami

Harmonia harmonii. Ze wszystkich, chwalebnych obrazów ilustrujących nasz stosunek do Chrystusa, ten obraz jest ze wszystkich najwznioślejszy-Niebieski Oblubieniec i Jego Oblubienica

Salomona

Który był typem na Chrystusa w chwale, tak jak Dawid był typem na Chrystusa w ciele.

1: 2 Niech mię pocałuje

Tym najświętszym znakiem społeczności. Taki sposób pozdrawiania oznacza najbliższą łączność serdeczną i zupełną ufność. „Pozdrówcie jedni drugich pocałowaniem świętym.”Rzym16:16 „Pocałowaniem wydajesz Syna Człowieczego?”

pocałowaniem

Często powtarzane pieszczoty i zapewnienia Jego miłości.

ust swoich

Swego Sława - Pisma świętego.

albowiem lepsze są miłości twoje

Twoja czułość, troskliwość, często powtarzane zapewniania Twojego kierownictwa, zachowania, towarzyszenia i troskliwości aż do końca.

niż wino

Wino jest symbolem nauk. Czytamy na przykład w proroctwie Izaj.51:21 „A przetoż słuchaj teraz tego, o utrapiona i pijana, ale nie winem!  Izaj.29:9 „Jakoż tedy odwłaczacie, choćbyście się zdumiewać mieli; rozkoszujecie, choćbyście mieli na pomoc wołać. Opili się, ale nie winem; potaczają się, ale nie od mocnego napoju” Obj.17:, 2. „Z którą wszeteczeństwo płodzili królowie ziemi i upili się winem wszeteczeństwa jej obywatele ziemi”. Chociaż silna wiara jest konieczną to jednak z tych trzech zalet charakteru, poświęconego dziecka Bożego: wiary, nadziei i miłości największą i najcenniejszą jest miłość. Dlatego miłość jest lepszą niż wino. Częste zapewnienia o miłości Pańskiej, są dla Oblubienicy nawet cenniejsze od wzniosłych nauk i obietnic, na których się wiara opiera.

1:3 Dla wonności

Biblia Elberfleld „przyjemna woń” 1Mojż.8:21,  2Mojż.29:25,  Efez.5:2.

wyborne są maści twoje

Duch Święty: Święty olej pomazania kapłańskiego.

imię twoje

Chrystus „Pomazaniec”- znaczenie imienia Chrystusa jest dla wszystkich, którzy się stali uczestnikami Jego pomazania i z Nim do Pomazańca należą przyjemną wonnością, - 1 Jan 2:27-28.

jest, jako olejek rozlany

Olej pomazania był wylany na Głowę przy Jego chrzcie, a na ciało podczas zielonych świąt.

przetoż cię

Dlatego że oceniają ducha Chrystusowego i dla ich podziwu dla Niego.

panienki umiłowały

Które są czyste w sercu: „Cić są, którzy się z niewiastami nie pokalali; bo pannami są. Ci są, którzy naśladują Baranka, gdziekolwiek idzie. Ci kupieni są z ludzi, aby byli pierwiastkami Bogu i Barankowi.  A w ustach ich nie znalazła się zdrada; albowiem są bez zmazy przed stolicą Bożą”.  Obj.14: 4-5 „Bom was przygotował, abym stawił czystą panną, jednemu: mężowi, Chrystusowi” 2Kor.11:2.

1:4 Pociągnijże mię

Żaden do mnie przyjść nie może, jeśli go Ojciec mój, który mię posłał, nie pociągnie. Jan 6: 44 „Żaden, nie przychodzi do Ojca, tylko przez mię” Jan14:6.

a pobieżymy za tobą

„Gdzie przewodnik dla nas wszedł Jezus”, „Który jest pierworodnym z umarłych” Obj. 1:5 „Aby On między wszystkimi przodkował” Nie według ciała, ale według ducha. Nie siedzieć w gronie naśmiewców, nie stać na drodze grzeszników Psalm 1:1 „Z wytrwałością bieżmy” Żyd.12:1  „Drogą nową i żywą” Żyd.10:19-20.

wprowadził mię król

Pan Jezus reprezentowany przez Salomona. „Zapragnie król piękności twojej” Psalm 45-12 (B. Elb) Już w obecnym życiu.

do pokojów swoich

Do świątnicy - stan spłodzenia z Ducha Świętego. Pierwszy stopień stanu nieba, „który nas ubłogosławił, wszelkiem błogosławieństwem duchownem w niebieskich rzeczach w Chrystusie” „ i pospołu z nim posadził na niebiesiech w Chrystusie Jezusie”, Efez.1:3, 2:6.

w tobie radować

„Weselcie się w Panu, i radujcie się sprawiedliwi, a wykrzykajcie wszyscy, którzyście serca szczerego.” Ps. 32: 11

i weselić będziemy

„Radujcie się zawsze w Panu”; Fil.4:4.

wspominać będziemy miłości twoje raczej

Twoją tkliwość, zapewnienia, kierownictwo, opaczność, towarzyszenie, miłość i troskliwość - o tym rozmyślać, o tym myśleć tym się radować, podziwiać: i uwielbiać. Psalm 149:5.

bardziej niż wino

Naukami, doktrynami zob.w.2

bo uprzejmi

którzy są czyś tymi, szczerzy, prostoduszni bez obłudy.

miłują cię

Szukają Twej społeczności, żądni, aby się uczyć od Ciebie, uczyć się Twoich cnót, być blisko Ciebie. Oni zawsze z serca mogą powiedzieć jak Piotr „Panie! Ty wiesz, że cię miłuję.”-Jan21:15

1:5  Czarnamci

Jak małżonka Mojżesza Zefora. Typ na oblubienicę Chrystusową. Ona była Etiopką o ciemnej twarzy Oblubienica Chrystusowa widziana z zewnątrz jest ludem ubogim i nędznym. Sof 3:12. „O utrapiona, wichrem rozmiotana, z pociechy obrana! Oto Ja położę na karbunkułach kamienie twoje, a na szafirach założę cię.” Izaj.54:11 Tak jak jej Oblubieniec w kształcie człowieka, tak i ona według; ludzi niema pożądanej piękności.Izaj.53:2-4.

alem wdzięczna

„Wszystka zacność córki królewskiej jest wewnątrz” Ps.45: Jej intencje są czyste. Nienaganna w oczach Bożych....Bo pannami są „Bez zmazy” przez zasługę Niebieskiego Oblubieńca.

o córki 

Którzy się przyznają do dzieci Bożych

Jeruzalemskie! 

Królestwa Bożego.

Jestem, jako namioty kedarskie

Kedar był Jednym z synów Ismaela. Tym samym określenie to wskazuje na Ismaelitów, lub Beduinów. Ich mieszkania to namioty, zrobione z czarnej sierści koziej. Na zewnątrz wyglądają niepozorne, niepociągające. Lecz za to wewnątrz często luksusowo wyposażone, kosztownymi dywanami i obwieszone drogimi tkaninami. W ten sposób ilustrują one tą zewnętrzną niepokaźność i tą wewnętrzną piękność Oblubienicy Chrystusowej.

jako opony Salomonowe

Zasłony; zawieszenia Świątyni Salomonowej - między świątnicą a świątnicą najświętszą. Zasłona ta i podobna do niej zasłona w świątyni Heroda, która się rozdarła w dniu śmierć naszego Pana, była wspaniała kunsztownie utkana. Jej długość 30 stóp, szerokość 15 stóp, jej grubość miała mieć 5 cali. Zasłony te są dalszym wspaniałym obrazem na ukrytą piękność Oblubienicy Chrystusowej.

1:6 Nie patrzcie na mnie

Nie patrzcie na moją powierzchowność prosi oblubienica swoich krytyków przyjaźnie, ale zwróćcie swoją uwagę na moją wewnętrzną piękność, na mój charakter.

żem jest śniada

Oblubienica nie zaprzecza swojej niedoskonałości. Jest tego zupełnie świadoma. Nie uważa się również za niedowartościowaną. Ona wie, że jej Oblubieniec mimo jej braków zewnętrznych, jednak ma w niej upodobanie

bo mnie opaliło słońce.

Przenikające światło Ewangelii odkrywa wszystkie braki. Sąd rozpoczyna się od Domu Bożego. Przez poznanie Słowa Bożego Oblubienica uświadamia sobie wszystkie swoje braki i niedoskonałości.1Piotr. 4:1

Synowie matki mojej

„Stałem się obcym braciom moim, a cudzoziemcem synom matki mojej”. Psalm 69:9.

rozpaliwszy się

N.P. i B. Elb. „rozgniewali się bracia wasi nienawidzący was, a wyganiający was dla imienia mego...”   Izaj.66:5, Ps.55: 13 „I wyda brat brata na śmierć.” Mat. 10:21

postanowili mnie

Wybrali mnie zadecydowali o mnie.

abym strzegła

Obarczyli mnie różnymi stanowiskami i obowiązkami wewnątrz ich fałszywych winnic, zanim usłyszała głos: „Wynijdźcie z niego ludu mój” Obj.18:4.

winnic

Nie prawdziwej winnicy

a winnicy mojej

N.P. i B. Elb. „Swojej własnej winnicy” - pielęgnowanie owoców Ducha Świętego Gal.5:22, Jam jest winna macica B. Elb. „krzew winny” Jan 15:5, 8 a wy jesteście latoroślami, kto we mnie pozostanie, a ja w nim ten przyniesie wiele owoców” „W tym będzie uwielbiony Ojciec mój, Jeśli obfity owoc przyniesiecie i staniecie się uczniami moimi”

nie strzegłam

„Pilnuj samego siebie i nauczania, trwaj w tych rzeczach, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają 1Tym.4:16.

1:7 Oznajmijże mi ty

Oblubienica do Chrystusa

którego miłuje dusza moja

„Którego nie widziawszy, miłujecie, którego teraz nie widząc, wszakże weń wierząc, weselicie się radością niewymowną i chwalebną” Piotr 1:8

gdzie pasiesz?

„Gdziekolwiek będzie ścierw, zgromadzą się orły Mat.24:8

gdzie trzodzie dajesz odpoczywać

Dobry Pasterz pasie trzodę Bożą. Gdzie są te zielone pasze te źródła wód, gdzie Twoje owce prowadzisz.?

w południe

Gdzie trawa jest soczysta i długa, gdzie jest sposobność być bardzo blisko Pasterza? „Na paszach, zielonych postawił mnie, a do wód cichych prowadzi mnie” Ps.23:2

przeczżebym miała być, jako obłąkana

B. Elb. „jako przesłoniona” np. welonem, dlaczego bym jeszcze dłużej miała się błąkać w pośród współwyznawców figurować, jako obca? „Dałem im słowo Twoje, a świat je miał w nienawiści, bo nie są ze świata, jako i ja nie jestem z świata”- Jan 17:14.

przy trzodach

Nie w trzodach, nigdy nie byłam w innej trzodzie dobrowolnie. Byłam przekonana, że te trzody są Twoimi trzodami - prawdziwym ludem Bożym. Inaczej, to bym te trzody już dawno opuściła.

towarzyszów twoich?

Innych nauczycieli kościelnych systemów, podajających się być Twoimi posłannikami i współpracownikami.

1:8 Jeśli nie wiesz

Odpowiada Niebieski Oblubieniec.

o najpiękniejsza

Pan ją nie gani, przeocza jej niedoskonałość.

między niewiastami!

„kobietami” a więc nie pannami, ponieważ żadne kościelne systemy i sekty, oprócz Oblubienicy Chrystusowej pannami nie są. „Ale masz niektóre osoby w, Sardziech, które nie pokalały szat swoich; przetoż chodzić będą ze mną w szatach białych, iż godni są.” Obj.3:4

wynijdźże

Jest dla ciebie coś do zrobienia, najpierw wynijdź, uciekaj z Babilonu, uciekaj z tych fałszywych trzód, które omyłkowo uważałaś za moje trzody. Obj.1:4, Izaj.52:11.

śladem

„A gdy wypuści owce swoje, idzie przed niemi, a owce idą za nim; bo znają głos jego.” Jan 10:4

trzody

Spojrzyj w około siebie, czy znajdujesz takich, których życie wskazuje, że są to owce zupełnie Panu poświęcone, i jeśli poproszą: Przyjdź i zobacz, naśladuj przykład Natanaela - Jan.1:46

a paś koźlątka twoje

Którzy badają, nowo zainteresowanych szczególnie, gdy objawiają charakterystyki natury koźląt, czynią jeszcze własną wolę, ale starają się czynić wolę Pana.

przy budach pasterzy

(mieszkaniach) Zaprowadź je celem pouczenia o drodze Pańskiej, do takich, którzy się już okazali wiernymi, jako pasterze, albo też poleć im tomy „Wykładów Pisma Świętego”, aby ich tym sposobem przy prowadzić do Pana, który sam może odpowiedzieć, choćby i na najtrudniejsze pytania serca.

Werset 9 ze względu na komentarz cytowany jest w całości według Biblii Elberfeld

1:9 do klaczy

B. Gd. „jeździe” Absolutnie oddane swojemu Mistrzowi, w miłości grono 144000 członków tworzące jedną całość, Gal.3:28 prędkie, posłuszne wykonać każdy rozkaz, dające się z łatwością kierować, spokojne, mierne, cierpliwe, długo wytrwałe. Szczególnie oddane zdrowej nauce - Tyt.2:1.

w zaprzęgu wspaniałego wozu Faraonowego

Najlepszemu w świecie. Ten, który w tym wozie siedzi, na podobieństwo Józefa, 1Moj.41:40-43 zmieni losy ludzkości w wieku naprawienia wszystkich rzeczy.

przyrównywam cię

Do tej ziemskiej ilustracji przyrównuje Pan swoją Oblubienicę.

przyjaciółko moja

Jaką doskonałą miłość objawia Niebieski Oblubieniec. „Przykazanie nowe daję wam, abyście się społecznie miłowali, jakom i ja was umiłował, abyście się i wy społecznie miłowali - Jan 13:14.

1:10 Pełne wdzięku są policzki twoje

 B. Gd. „jagody lica twego” Pan obsypuje swoją oblubienicę uznaniem, dowodami miłości, nie z powodu zewnętrznego blasku. Pan patrzy na serce. 1Sam.16:7

w łańcuszkach

klejnotami ozdobione - Boskimi Prawdami, przyjemnymi ozdobami cichego i pokornego ducha. (Te łańcuszki zwisały z opaski głowy z okrągłymi ozdobami na policzkach.) Przypisek w Biblii Elberfeld

szyja twoja

Ta część ciała, która  nosi  jarzmo, ciągnie. „Weźmijcie jarzmo moje” Mat. 11:29. Jarzmo ciągnie zawsze dwóch; tu Jezus i członkowie oblubienicy.

w sznurkach złotych

To były również delikatne łańcuszki. Złoto reprezentuje Boską naturę. Każda wykorzystana okazja wiernego i radosnego noszenia ciężaru dla Pana, „Brzemię moje lekkie jest” staje się ogniwem łańcuszka, który zdobi szyję oblubienicy.

1:11 Naczynimić

Mój Ojciec i ja Jezus

ci łańcuszki

B. Gd. „klejnotów” Przygotowujemy ci wieczną ozdobę. „…Oto ja położę na karbunkułach kamienie twoje, a na szafirach założę cię. I uczynię z kryształu okna twoje, a bramy twoje z kamienia rubinowego i wszystką okolicę twoją z kamieni kosztownych.”

ze złota

Boska natura będzie chwalebnym dziedzictwem twoim - 2Piotr 1:4

z nakrapianiem srebrnym. Srebro jest symbolem. Prawdy Cienie Przybytku strona 122, (nowe wydanie 114) 2Moj.27:11-17,Ps.12:7

Chwalebne Boskie obietnice opierają się na Prawdzie. One są przeznaczone jedynie dla tych, którzy są w Prawdzie mocno ugruntowani i postępują w niej.

1:12. Dotąd pokąd król

Tak mówi Oblubienica o swoim Panu.

jest u stołu

Udzielając domownikom chleba żywota Łuk. 12:37

szpikanard mój

Serdeczna uległość w miłości, pokazane w słoiku alabastrowym Marii. Jan 12:3

wydaje wonność swoją

Bośmy dobrą wonnością Chrystusa. 2Kor.2:15 Wonność dobrego zapachu, ofiarę przyjemną i Bogu się podobającą Filip.4:18, „Izali serce nasze nie pałała, gdy z nami w drodze mówił?” W takich okolicznościach ogień niebiańskiej miłości pali się w sercach, poświęconych szczególnie gwałtownie.

1:13 Jako snopek myrry

Z myrry stwarzano esencje o bardzo przyjemnym zapachu. Myrra była też częścią składową świętego oleju pomazywania 2Moj.30:2

jest mi

Podczas czasu dozwolenia złego, a szczególnie tej ciemnej nocy wieku ewangelicznego.

miły mój

Chrystus, mój serdeczny Oblubieniec

na piersiach moich odpoczywający

Chcę obraz swojego Pana nosić w sercu moim. O jakoż to drogi związek! Cenniejszy nad wszystkie ziemskie, choćby najdroższe związki.

1:14 Miły mój

Chrystus - chociaż jeszcze niewidzialny, a oblubienica jeszcze z tej strony zasłony, może z Nim utrzymywać serdeczną łączność.

jest, jako kwiat cyprowy

B. Gd. „grono cyprowe” Przyjemnie pachnący kwiat henny (wiązka kwiatów henny) dziś jeszcze rosnące w winnicach Engaddi. (Jego) Miłego mego noszę bezustannie na moim sercu, jak woniejącą wiązkę kwiatową. Engaddi położone jest nad brzegiem Morza Martwego, w tropikalnym klimacie, w którym to, dojrzewają najwspanialsze owoce.

1:15 O jakoś ty piękna

Mówi Oblubieniec

przyjaciółko moja

„…abym was stawił czystą panną jednemu mężowi Chrystusowi - 2 Kor.11:2

oczy twoje, jako oczy gołębicy

Oczy symbolizują poznanie (mądrość) Oko widzi i rozpoznaje. „Światłością ciała jest oko” - Mat.6: 22-23. Gołąb jest symbolem pokoju i Ducha Świętego jest symbolem łagodności, szczerości, dobroduszności - Mat.3:16, 10:16, Oczy gołębicy mogą wyobrażać prostolinijność, wierność, pokojowe nastawienia ducha Bożego.

1:16 O jakoś ty piękny

Teraz oblubienica wysławia piękność swego Pana. „Piękniejszyś nad synów ludzkich” Psalm 45:3

miły mój

„Większej miłości nad tę żaden nie ma, jedno gdyby, kto duszę swoje położył za przyjacioły swoje” Jan 15:13

i jako wdzięczny

 „... rozlała się wdzięczność po wargach twoich”Ps.45:3 „...utrapienia teraźniejszego czasu, nie są godne onej przyszłej chwały, która się ma objawić w nas” - Rzym.8:18

nawet i to łoże nasze

Miejsce duchowego odpoczynku. „Radować się będą święci w chwale Bożej” Psalm 149:5 Psalmista mówi tu, że święci będą chwalić Boga i odpoczywać na łożach swych. Te łoża wyobrażają wyznania wiary. Prawdziwi święci Boży, mają łoże o właściwym rozmiarze, a przykrycie wystarczające, że się ogrzać mogą. O za krótkim łożu i za wąskim nakryciu mówi prorok Izaj.2:28

zieleni się

„Pan Jest Pasterzem moim, na paszach zielonych, postawił mnie, do wód cichych prowadzi mnie Psalm 23:2

1:17 Belki domu naszego (B. Elb)

A tak zbudował dom i dokończył go i nakrył belkami na kształt zasklepienia deskami cedrowymi 1Król.6: 9. Nakrycie nad nami, „Głową Chrystusa jest Bóg”- 1Kor.11:3.

są cedrowe

Cedry mogą osiągnąć 4 m grubości. Insekty je unikają, drewno cedrowe jest trwałe, dlatego też reprezentują żywot wieczny.

a stropy

(właściwie pokrycie ścian boazeria) To, co Kościół ze wszystkich stron otacza: Niezmienne Boskie obietnice. „Bo ile jest obietnic Bożych, w Nim są tak i amen, ku chwale Bożej przez nas” 2 Kor.1:20

jodłowe

B. Elb. „cyprysowe” N.P. również. Obraz wieczności, niezmienności, Boskie obietnice są niezmienne „(...)u którego nie masz odmiany ani zaćmienia na wstecz się wracającego”- Jak.1:17.

2:1 Jestem, jako róża Sarońska

W niemieckim narcyz jest rodzaju żeńskiego „narcyza” (uwaga tłumacza) Cóż nie kryje się wszystko w tych słowach: „Jam jest” zob. Psalm 65:5,87:1-7. „Lecz łasą Bożą jestem tym, czym jestem.” 1Kor.15:10.

Saron oznacza tyle, co „równina”. Ta palestyńska równina nadmorska sięgająca aż do Joppy, w czasie bezdeszczowym staje się, jako pustynia -Izaj.33:9, zaś w porze deszczowej obfitym pastwiskiem dla bydła - Izaj.65:10

a lilia

Czysta, wonna u Boga, wybrany i kosztowny 1Biotr 2: 4 1Królewska 7:19,22.

przy dolinach

Uniżonego usposobienia, łagodności i pokory.

2:2 Jako lilia

Znowu mówi Niebieski Oblubieniec: Moja oblubienica jest czysta, pokorna, bezbronna, wonna jak lilia.

między cierniami

Ciernie drapią kłują, kaleczą. W takich nieprzyjemnych warunkach, dopełnia i rozwija charakter oblubienicy Jak.1:2,12 „Posyłam was, jako owce między wilki” - Mat.10:16

tak przyjaciółka moja

Moja umiłowana oblubienica.

między pannami

B. Elb. „córkami” Nominalnymi wyznawcami wiary.

2:3 Jako jabłoń

Tak oblubienica ocenia Chrystusa

między drzewami

Którego owoc się wyróżnia, trwałością, smakiem, barwą, różnorodnością „Każde drzewo z owocu własnego poznane bywa, bo nie zbiera się z cierni figi, ani z głogu winnych gron”. Łuk.6:44.

leśnymi

Z których większość wypuszcza tylko liście i igliwie, a więc tylko wyznania, a nie owoce, tym bardziej nie owoce Ducha Świętego.

tak miły mój

Oblubienica chce tym wyrazić, że nikt Mu nie dorównuje. Nikt nie jest taki, jaki jest On „Zacniejszy nad innych dziesięć tysięcy” roz.5:10 „My Go miłujemy, iż On pierwszy nas umiłował” 1Jan 4:19

między młodzieńcami

B. El. „między synami” Wpośród innych synów Bożych, z którymi się zapoznaliśmy. Żyd.2: 10. Nasz Niebiański Oblubieniec przewyższa wszystkich, jak jabłoń wszystkie drzewa leśne.

Pragnęłam, siedzieć w cieniu jego

B. Elb. „i usiadłam z rozkoszą w cieniu Jego”

Oblubienica położyła całą ufność, w Nim. Tu czuje się bezpiecznie w Jego pieczy i miłości. „Jać za nimi proszę, nie za światem proszę, ale za tymi, któreś mi dał, bo Twoi są” Jan 17:9 Psalm 91:1-4.

bo owoc jego

Sprawujący żywot; owoc Jego doskonałej miłości, owoc dzieła odkupienia (okupu)

jest słodki ustom moim

(podniebieniu) „Skosztujcież a obaczcie, jako jest dobry Pan” - Ps.34: 8, 19: 8-11 „O jakie są słodkie słowa Twoje, podniebieniu memu” Psalm 119:103, Sędz.14:14,18.

2:4 Wprowadził mnie 

Prowadzi mnie przez Słowo Swoje. „Słowo Twoje jest pochodnią (lampą) nogom moim, a światłością ścieżce mojej”. Psalm 119:105.

w dom wina

„I się przepasze, a posadzi ich za stół, a przechadzając się będzie im służył.” Łuk.12:37„Wnijdę do niego i będę z nim wieczerzał” Obj.3:20.

mając za chorągiew

(sztandar) Pod sztandarem gromadzą się zawsze jednakowo myślący i mający wspólny cel. „Ale teraz dałeś chorągiew tym, którzy się Ciebie boją, aby ją wynieśli dla Prawdy Twojej. Psalm 60:6

miłość przeciwko mnie

B. Elb. „Sztandar Jego nade mną”, to miłość, pod którym i ja Jego oblubienica postępuję. Ten sztandar, to niesamolubna, czysta, Boża miłość.

2:5 Oczerstwijcie mnie temi flszami

B. Elb. „Posilcie mnie tymi plackami z rodzynków” Wzmocnijcie do walki tymi czystymi naukami o Boskim planie.

posilcie mnie temi jabłkami

Duchowym pokarmem chlebem z nieba.

boć omdlewam od miłości

Nie zupełnie świadoma, czym jest prawdziwa miłość, jaka podoba się Bogu, aby służyć i ofiarować, bo prawdziwą miłość nie można wyrazić słowem.

2:6 Lewica jego pod głową moją

Lewica może symbolizować pojednanie i oczyszczenie. 3Mojż.14: 16, 26-29 z niesprawiedliwości. Lewica pod głową oblubienicy, On Oblubieniec ponosi jej winę. „I postawił one słupy w przedsionku kościelnym i nazwał słup prawy Jachim a lewy nazwał Boas” 1Król.7-21. Jachim = On umocni, Boas = W Nim jest moc. O Boasie wierny, że jest typem na Zbawiciela. Przez Jego miłość jesteśmy uwolnieni od winy i grzechu.

a prawica Jego

Jego moc powstrzymuje wszystko, co by mogło nam zaszkodzić.

obejmuje mnie

W Jego tkliwym objęciu jestem bezpieczna, nie muszę się niczego lękać.

2:7 poprzysięgam was

Oblubienica zwraca się z zaklinaniem do „córek Jeruzalemskich”.

córki Jeruzalemskie

Są to te córki, które się przyznają do Królestwa Bożego. Duchowy nominalny Izrael.

przez sarny

B. Elb. i NP. „na gazele.” Podziwiane ze względu na swój wdzięk zewnętrzny i grację.

i łanie

Również one urzekają wzrok swoim wyglądem, zwinnymi gibkimi ruchami. W przenośni mogą one swą gracją lub wdziękiem symbolizować powab różnych kościołów i różne zwodnicze kierunki myślowe. Jerem.14:5

polne

Tego świata. Obecnego porządku rzeczy Mat. 13:38

abyście nie budziły i nie przerywały snu miłego mego

B. Elb. „abyście nie budziły ani rozbudzali miłości” Abyście nie szukali ją posiąść, aby potem znów wrócić do spraw tego świata. Prawdziwa miłość może wyrosnąć tylko na gruncie dobrowolności, może zakwitnąć i mieć pełną wartość. Miłość rozbudzona sztucznie jest tylko formalną lub domniemaną niema trwałości. Możliwe, że w tych słowach leży ostrzeżenie do nominalnych wyznawców, związków, lub kościołów, które szukają miłości Pana, chcąc być Jego oblubienicą, z drugiej strony stają się niewierne, uprawiając nierząd ze światem i stają się „wszetecznicą”

dokąd nie zechce

Miłość nie może być narzucona, lub wymuszona. „A na dobrej ziemi posiany, jest ten, który słucha słowa i rozumie, ten ci owoc przynosi...” Mat.13: 23. Miłość Boża i miłość naszego Zbawiciela znajdują na tej podstawie (na tym gruncie) prawdziwy odzew w zasianym nasieniu. Taka miłość wyrastająca na gruncie dobrowolności, jest w oczach Oblubieńca szczególnie cenną. „Żaden do mnie przyjść nie może, jeśli go Ojciec mój, który mnie posłał, nie pociągnie”Jan.6:44.

2:8 Głos miłego mego

B. Elb. „Słuchaj! mój umiłowany” Nagle oblubienica usłyszała brzmienie radosnego głosu zwiastującego wtórą obecność Pana.

oto on idzie

„A o północy stał się krzyk: Oto oblubieniec (idzie); wynijdźcie przeciwko niemu!” Mat. 25:6

skacząc

nie ma żadnych przeszkód, przeskakując wszystkie.  „I nagle do świątyni swojej przyjdzie Pan, którego szukacie. Anioł przymierza, którego pożądacie”. Malach.3:1

skacząc po tych górach

„Góry” - Ziemskie formy rządu chcą jeszcze podtrzymywać obecny porządek rzeczy, ustrój niesprawiedliwości i zaślepienia. Ale te góry, ludzkie królestwa nie są dla naszego Pana, teraz obecnego żadną przeszkodą. „Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek niech będzie poniżony „

a poskakując

Chociaż w oczach tego świata zmiana lub obalenie tego porządku rzeczy nie leży w granicach możliwości, to jednak w Psalmie 46:3-10 jest te zapowiedziane. Dla mocnego Ramienia Pańskiego, którym jest nasz Pan, Izaj.53:1 niema żadnej przeszkody.

po tych pagórkach

„Góry drżą przed Nim, a pagórki się rozpływają”. Nah.1:5 „Tak mówi panujący Pan górom i pagórkom, strumieniom i dolinom: Oto ja przywiodę na was miecz i zniszczę wyżyny wasze”...Ezech.6:3, „Otom cię uczynił, jako wóz z zębami nowymi po obu stronach i pomłócisz góry, a potrzesz je, a pagórki, jako plewę położysz” Iz.41:15

2: 9 Miły mój podobny jest sarnie (gazeli) albo młodemu jelonkowi

Szybki w ruchu, zwinny, przeskakując wszystkie góry i pagórki przezwyciężając wszystkie przeszkody przygotowując świat dla Swojego panowania.

oto on stoi

„(…)ale w pośrodku was stoi, którego wy nie znacie” Jan.1:26,

za ścianą naszą

Ściana obrazuje tu nasze ziemskie ciało. Nasz Pan stoi pozę tą ścianą, niewidzialny oczom ludzkim. On wie o wszystkim, ale zakrywa wszystkie nasze braki i słabości. „Bo my nie mamy takiego najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć z naszymi słabościami”...Żyd.4:15

wygląda z okien

B. Elb. „patrzy przez okna” Patrzy przez okna naszej duszy, a my rozpoznajemy Go tylko oczyma naszego duchowego wyrozumienia. 1Kor.2:14 „A nie masz żadnego stworzenia, które by nie było jawne przed obliczem jego” Żyd..4:13

patrzy przez kraty

On zna nasze trudność i, które nas udręczają i wprawiaj w zakłopotanie. Przez pręty kratowe, które nam stoją na zawadzie, Pan jednak rozpoznaje wszystkie nasze dobre chęci, nasze do Niego zaufanie, wiarę, nasze oddanie się i naszą miłość.

2:10 Ozwał się miły mój a rzekł mi

Przez słowa proroków i apostołów.

Wstań przyjaciółko moja

„Ocuć się, ocuć się, oblecz się w moc twoją, Syonie” Izaj.52:1. Te słowa i następne odnoszą się po części do tych świętych, którzy umarli w Panu, a teraz w czasie drugiej obecności, zostali wzbudzeni ze snu śmierci. B. Elb. „Oblecz się odświętnie w okazałe szaty swoje. Jeruzalemie miasto święte, bo odtąd już nigdy nie wejdzie do ciebie, nieobrzezany, albo nieczysty.” Następnie słowa te odnoszą się też do nas, którzyśmy doczekali wtórej obecności naszego Pana, będąc tu jeszcze w ciele. Obleczmy się w szaty zbawienia, sprawiedliwości i miłości.

piękna moja

 „A zakocha się król w piękności twojej” Psalm 45:12 „Objaśnił się Bóg z Syonu w doskonałej ozdobie” Psalm 50:2

a pójdź

 (przyjdź, chodź) Z tego ziemskiego stanu do niebieskiego (duchowego) stanu poza zasłonę.- 1 Tes.4:16-17

2:11 Albowiem zima

Czas ucisku czas przesiewania i żniwa „Dopuśćcie obojgu społem rość aż do żniwa” Mat.13:30,  „(...)Módlcie się, aby wasze uciekanie nie było w zimie” Mat.24: 20

minęła

Przemija ma się ku końcowi.

deszcz

Błogosławieństwo Prawdy wieku ewangelicznego, aby był wybrany lud imieninowi Jego Świętemu.

przeszedł i przestał

Dzieło żniwa będzie w tym czasie już dokonane, a wszystka pszenica będzie się już znajdowała w Pańskim gumnie poza zasłoną Jer. 8:20

2:12 Kwiatki

Oznaki przyszłych owoców, ucisk nie będzie na zawsze trwał. Po żniwie rola (świat) będzie przeorana będzie przygotowana pod nowy zasiew. Ten zasiew również zakończy się żniwem. A to żniwo będzie wtedy żniwem świata.

się ukazują na ziemi

Czas naprawienia wszystkich rzeczy się rozpocznie. Pierwszymi widzialnymi przedstawicielami królestwa Chrystusowego będą zwycięzcy Starego Testamentu, jak wierzymy, oni wtedy powstaną. Zakwitną podczas nowego porządku rzeczy.

czas śpiewania przyszedł.

Czas harmonijnej zgody ziemskiego stworzenia, zgody ze swoim Stwórcą Izaj. 11:6-9  „I każdy usiądzie pod winnym krzewem swoim i nikt ich nie przestraszy” Mich.4:4 (B. Elb.) I będzie jeden Pasterz i jedna owczarnia. Jan 10:16. „...I odmłodnieje ciało jego, jako dziecięce” Ijob. 33:25-27.

przyszedł

(nastał) Dawno oczekiwana wspaniała wiosna dla ludzkości. Wszystko przepowiedziane proroctwa względem tego wieku, będą się teraz wypełniać. „Szukajcie w księgach Pańskich: Ani jedno z tych słów nie uchybi Izaj.34:16, 35:10, 65:17-19, 51:11.

a głos synogarlicy

„Nie wydawaj dzikiemu zwierzęciu duszy synogarlicy swojej” Psalm 74:19

słychać w ziemi naszej

Biedne zaczynają nabierać nadziei. Zwiastuny nowe okresu zaczynają się mnożyć.

2:13 Figowe drzewo

Drzewo figowe jest symbolem narodu Żydowskiego Łuk. 13:6-9,Ozeasz. 9:10 „A od drzewa figowego nauczcie się tego podobieństwa...” Mat.24:32

wypuściło niedojrzałe

„Spojrzyjcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa” Łuk.21:29-31 Najpierwszą oznaką wzrostu są pąki owocowe, nie liści. Dopiero potem na starych gałązkach pokazują się liście. Pierwsze owoce są gorzkie, nie bywają zbierane, ale odrywane przez silne wiatry. Wiatr, który oderwie i rozrzuci te owoce reprezentuje ucisk Jakubowy. Te gorzkie owoce na starych gałązkach przymierza zakonu nigdy się nie rozwiną, ale będą rozwiane. Dopiero następny odrost na nowych gałązkach, rozwinie się i przyniesie słodki owoc. Będą to owoce na gałązkach nowego przymierza. Owoce nowego przymierza, będą jadalne, będą słodkie dobre i błogosławieństwem dla świata. To, co dziś zaobserwujemy w Izraelu, było przepowiedziane przez proroka Ezechiela 20:33-37.

figi swoje

Powrót Żydów do ziemi obiecanej i proklamacja Państwa Izrael jest widocznym owocem Boskiej obietnicy.

a macice winne rozkwitłe

Kwiaty są zapowiedzią przyszłych owoców, lecz one jeszcze nie są owocami. Takie owoce, Jak miłość, wesele, pokój, cierpliwość, dobroć, cichość, wstrzemięźliwość mają się również rozwinąć między ludzkością Gal.5:22

wonią wydały

Przyjemną woń winiarzowi. „Ojciec mój jest winiarzem” Jan 15:1

wstańże przyjaciółko moja

Ponowione wezwanie z wers. 10, „Stanęła małżonka po prawicy twojej w kosztownem złocie z Ofir” (B. Gd.), „Królowa po prawicy Twojej” B. Elb. Psalm 45:10

a pójdź

(przyjdź) Znak jak oblubienica z utęsknieniem oczekuje połączenia ze swym Panem tak również. Niebieski Oblubieniec z radością oczekuje na dopełnienie swojej, Ekklesia, aby wspólnie móc wylać błogosławieństwa na ludzkość

2:14 Gołębico moja

Łagodna, spokojna, szczera moja.

mieszkająca w rozpadlinach skalnych

W mnogości chrześcijańskich wyznań. Członkowie Oblubienicy, tak długo, jak znajdują się tu na ziemi, są nierozpoznani. Oni są w ukryciu dla świata. „Widzicie zaiste powołanie wasze, bracia! Iż nie wiele mądrych według ciała, nie wiele możnych, nie wiele zacnego rodu”- 1Kor.1:26.

okaż mi oblicze twoje

Duchowe oblicze twojego wypróbowanego charakteru.

niech usłyszę głos twój

Niech poznam twoje oddanie się mojej sprawie i usłyszę, jakie świadectwo oddajesz dla mnie i o Planie Bożym.

albowiem głos twój wdzięczny a oblicze twoje pożądane

Głos oblubienicy jest, identyczny z głosem Oblubieńca. I jest to ta wewnętrzna postać, która tak mile się przedstawia oczom swojego umiłowanego Pana, bo jej charakter wzrósł na obraz i podobieństwo swojego Oblubieńca.

2:15 Połapcie nam liszki

B. Elb. „Połapcie lisy” To szczególnie Oblubieniec kładzie nam do serca: Przytłumcie te ukryte, tajemne występki te chytre oszukańcze pożądania cielesne, które do was przychodzą. Łapcie te niebezpieczne lisy, które tak wiele szkody uczynić mogą!

liszki małe

Małe grzechy mogą być bardziej szkodliwe niż te jawne, widoczne, bo uważane są, jako niewinne, niegroźne i nie zważamy na nie tak bardzo. Mogą to też być niecierpliwe, lub nieprzemyślane mowy. A jednak właśnie te na pozór nieszkodliwe małe liszki mogą być początkiem większych grzechów.

które psują winnice

Które mogą zaszkodzić całym Zgromadzeniom (winnicom) jak również, pojedynczym latoroślom każdemu poświęconemu dziecku Bożemu. Małe grzechy rozrywają gałązki tak jak małe liszki i podgryzają korzenie duchowej winnicy, tak, że zagrażają jego życiu.

ponieważ winnice nasze

„Jam jest winna macica, a wyście latorośle”...Jan 15-5

kwitną

Angielska Biblia „mają delikatne grona” Tak jak te grona w swoim początkowym stadium rozwoju są bardzo delikatne i wrażliwe, tak też owoce Ducha przy rozpoczętym biegu na tej wąskiej drodze mogą być zagrożone W tym obrazie „puściły pączki owocu”. Lud Pański jeszcze nie jest gotowy, jest jeszcze na próbie. W próbie letniego upału, owoce mają dojrzeć i każdy z ostatnich członków klasy nóg Pana musi się dopełnić, jak ich Mistrz Żyd.2:10

2:16 Miły mój jest mój

„Albowiem, jako ciało jedno jest, a członków ma wiele” 1Kor.12:12, „Dla której przyczyny, nie wstydzi się ich braćmi nazwać” Heb.2:l

a jam jest jego

„Jeźliby rzekła noga: Ponieważem nie jest ręką, nie jestem z ciała; izali, dlatego nie jest z ciała?” B. Gd. 1Kor.12:15 „Oto na dłoniach swoich wyrysowałem cię” Izaj.49:15-16, „Aby wszyscy byli jedno, jako Ty Ojcze we mnie” Jan 17:21.

który pasie między liliami

Lilie są odpowiednim symbolem tych, którzy mieszkają w Bogu i oczekują w Panu. „Poprowadzi cichych w sądzie (w prawie lub drogą prawa) a nauczy pokornych drogi swojej”- Psalm 25:9.Pan udziela ludowi swojemu duchowe błogosławieństwa. „Na paszach zielonych pasie mię (przy obfitym zastawionym stole duchowych pokarmów) a do wód cichych (czystych) prowadzi mnie” (wód Prawdy) Psalm23:2

2:17 Ażeby się okazał ten dzień

B. Elb.„Ażby się ochłodził ten dzień” „(Panie) Zostań z nami, bo się ma ku wieczorowi” Łuk.24:29. Aż do końca wieku Ewangelii Mat.28: 20, ażby Mesjański poranek w zupełności zaświtał, wtenczas wszyscy, którzy są Jego, zachowani będą w pierwszym zmartwychwstaniu - Obj. 20:6

a cienie przeminęły

„przeminą” B. Elb. Gdy cienie grzechu i złego będą uciekać przed wschodzącym Słońcem Sprawiedliwości. Oblubienica już teraz odczuwa ten poranek pełnego radości, bo ma tą błogą społeczność z Panem.

nawróć się

„Wróć do nas”- Nowy przekład Elberfeld, Nie opuszczaj nas, szczególnie w tych próbach. „Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają”. Psalm 145:18.

bądź podobny miły mój sarnie albo jelonkowi młodemu

(gazeli) w ich zwinności i chyżości względem ustanowienia Twego królestwa.

na górach Beter

„Na górach rozdzielonych” B. Elb. (rozpadlinach) Beter - jest to skalista miejscowość w Palestynie. „Pisane w Żyd. małą literą „bether” oznacza podzielić na części. Ty, Panie jesteś nad tymi wszystkimi zwalczającymi się królestwami i narodami, które nas jeszcze rozdzielają przed ustanowieniem Twojego królestwa. Jedynie na Tobie spoczywa władza i prawdziwe królestwo.„Przyjdź Królestwo Twoje”

 

Tu załączony Jest artykuł „Małe lisy” z W.T.1916, Straż. 1934/173, Na Straży.1992/109.

 

3:1 Na łożu mojem w nocy

„ po nocach” B. Elb. Nie ma tutaj mowy o materialnym łożu. „Zaprawdęć na cię wspominam, i na łożu mojem każdej straży nocnej rozmyślam o tobie.” Ps.63: 7 (łoże; wyznanie) oznacza coś, co daje nam pokój i odpoczynek. Znajomość Boskiego Planu zbawienia całej ludzkości. Nawet jednak dla powołanych ten wielki plan zbawienia nie był początkowo zrozumiały.

szukałam tego

Szukałam społeczności z Nim „Szukajcie a znajdziecie” Mat 7:7

którego miłuje dusza moja

„Kto miłuje ojca albo matkę nad mię, nie jest mię godzien” Mat.10:37 „My go miłujemy, iż on nas pierwej umiłował” 1Jan 4:19

szukałam go

Chrystusa, Niebieskiego Oblubieńca „a miłuję tych, którzy mię miłują; a którzy mię szukają rano, znajdują mię” Przyp. 8:17

alem go nie znalazła

„Szukać mię będziecie, ale nie znajdziecie” Jan7: 34-36 Aby Oblubieńca znaleźć należy szukać Go we właściwy sposób.

3:2 Już wtedy wstanę

„wstanę, więc” N.P. z łoża różnych wyznań wiary „Zwłaszcza, iż krótsze będzie łoże, niżby się kto mógł rozciągnąć, i nakrycie wąskie, choćby się skurczył.” Izaj. 28:20 Będę gorliwie szukać Prawdę, która teraz jest na czasie.

a obieżę miasto

Będę szukała w tym mieście nazwanym od Imienia Twego (Jerem. 25:29) w chrześcijaństwie w pozostałych denominacjach gdzie bym mogła odnaleźć tą jedyną prawdziwą drogę do Oblubieńca.

po rynkach i po ulicach

Na tych różnych ulicach i ścieżkach, które to każda z denominacji nazywa tą jedną i prawdziwą drogą. Oni również uważają się za prawdziwy lud Boży.

będę szukać

Nie przestanę szukać dopóki nie zaznam zupełnej społeczności mojego serca z Nim. „Jamci jest ta droga, i prawda, i żywot; żaden nie przychodzi do Ojca, tylko przez mię.” Jan 14: 6

tego, którego miłuje dusza moja

Za którym tęskni dusza moja. „Albowiem wnijdziemy do odpocznienia, którzyśmy uwierzyli” Żyd.6:4-3.

szukałam go

Na wszystkich drogach szukałam odpoczynku sercu memu, prawdziwej i pełnej łączności duchowej z Nim.

alem go nie znalazła

Całe moje staranie i dążenie dało mi uczucie jeszcze większego osamotnienie. Wszystkie wyznania wiary zanieczyszczone są przez błędy, dogmaty i tradycje.

3:3 Natrafili mnie stróżowie

Oblubienica spodziewa się znaleźć swojego Pana u tych, którzy są wodzami, nauczycielami i pasterzami zgromadzonych u duchowieństwa nominalnego Syonu.

którzy chodzili po mieście

Biblia Elberfleld „chodzą” Ten nominalny Syon „chrześcijaństwo” jest reprezentowany, przez swoich upoważnionych pasterzy narodów. W 34 rozdziale proroctwa Ezechiela jest uwypuklona różnica między fałszywymi pasterzami, którzy sami się pasą, werset 2, a prawdziwym Pasterzem, który ma staranie o swoje owce, wersety 11,12. Ponieważ obietnicę powrotu Pana, oblubienica bardzo wzięła do serca, pyta się tych stróżów:

i spytałam: Widzieliście tego

Gzy rozpoznaliście „niewidzialną” obecność Pana?

którego miłuje dusza moja?

Szukająca nie otrzymała odpowiedzi. „Stróżowie Jego są ślepi, wszyscy zgoła nic nie umieją”. B. Elb.  „Nie mają żadnego wyrozumienia (…) wszyscy się za drogą swoją udali”. Iz. 56:10-11

3:4 A gdym maluczko odeszła od nich

Skoro tylko te różne poglądy opuściłam, skoro tylko znalazłam się poza Babilonem, Obj. 18:4, zostałam uwolniona od tych więzów i mogłam być wyuczona przez Boga. Jan.6:45.

zarazem znalazła

Zrozumiałam wówczas, że Oblubieńca mogłam tylko wtedy znaleźć, gdy się odwróciłam od tych stróżów i zwróciłam się do podstaw Boskiej Prawdy. „Kto ma przykazania moje, ten jest, który mnie miłuje, a kto mnie miłuje, będzie go też miłował Ojciec mój” Jan. 14:21. Zrozumiałam, że wtóra obecność Niebieskiego Oblubieńca nie miała być widzialna dla oka ludzkiego.

tego, którego miłuje dusza moja.

Dla którego Jedynego żyjemy i umieramy. „A że za wszystkich umarł, aby ci, którzy żyją, już więcej sobie nie żyli, ale temu, który za nich umarł i jest wzbudzony.” 2Kor.5:15. „Bo choć żyjemy Panu żyjemy, choć umieramy, Panu umieramy, przetoż, choć i żyjemy, choć i umieramy, Pańscy jesteśmy” Rzym.14:8.

Uchwyciłam się go

„Trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej” Obj. 3:1 „Chwyć się żywota wiecznego, do któregoś też powołany i wyznałeś dobre wyznanie przed wieloma świadkami.” 1Tym.6:12.

a nie puszczę go

Nie puszczę cię, aż mi będziesz błogosławił. 1Moj. 32:26 „Do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego.” - Jan.6:68

aż go wprowadzę do domu matki mojej

Aż Go wprowadzę do związku przymierza obietnicy „wolnej”- Sary. Gal.4:26. „A jeźliście wy Chrystusowi, tedyście nasieniem Abrahamowem, a według obietnicy dziedzicami.” - Gal.3:29.

i do pokoju

„Idę, abym wam zgotował miejsce Jan. 14:3, „Lecz ono górne Jeruzalem wolne jest, które jest matką wszystkich nas.” Gal.4:26.

rodzicielki mojej

Przymierza Sary - przemierza przysięgi, na którym się opieramy i przez które jedynie możemy się stać dziedzicami; Piotr 2:9-10, Żyd.9:15, Kolos.3:24, Efez.1:9-14.

3:5 poprzysięgam was córki Jeruzalemskie…

Komentarz do tego wersetu jak do wersetu 2:7.

3:6 Któraż to jest

Mowa tu o oblubienicy.

co występuje z puszczy, jako słupy dymu

(puszcza, step, świat) miejsce suche bez wody. Oblubienica przygotowywana jest w otoczeniu, w którym nie ma Boskiej Prawdy. Żyje na świecie, ale nie jest ze świata.  Hebrajskie określenie słowa: „Słupy dymu” (timarah) znajduje się w Piśmie Św. tylko jeszcze jeden raz - Joel 2:30, oznacza tyle, co „obłok”. W Dziejach Apostolskich ten werset jest zacytowany, słowa te przetłumaczone są, jako: „para dymu” W greckim tekście termin ten oznacza: „oddychać” „nabrać powietrza”, a także „ mgła”, albo „para” Br. Russell komentuje to słowo na: „zamieszanie, błędy w obecnych fałszywych systemach.” Inna interpretacja widzi w tych słupach dymu niewidzialną obecność Króla królów, jak wówczas, gdy Pan w słupie obłokowym prowadził Izraela na pustyni. 2Moj.2:13,21. Jeszcze inne tłumaczenie przypuszcza, że przeszłość pierwszych zborów chrześcijan jest tak mglista, że przypomina owe słupy dymu.

okurzona będąc myrrą

B. Elb. „pachnąca myrrą” Nazwa „Smyrna” pochodzi od myrry. Myrra była częścią składową świętego oleju pomazania. Jest to gatunek żywicy o bardzo przyjemnym zapachu, ma gorzkawy, choć przyjemny smak. Można przypuszczać, że myrra jest tu symbolem Pańskich błogosławieństw z jednej strony, jak również symbolem dopuszczenia gorzkich doświadczeń na Pański wybrany lud.

i kadzidłem droższem

Kadzidło symbolizuje wysłuchane przez Boga modlitwy świętych.- Psalm.141:2, Obj. 8:3-4.

nad wszelki proszek aptekarski

Jak Oblubieniec, również oblubienica pachnie podobnymi do kadzidła łaskami jak wiara, pokój, miłość, radość modlitwa i chwała (cześć)

3:7 Oto łoże (lektyka) Salomonowe

Jego, a także nasze miejsce ostateczne go odpocznienia. Czas wejścia do tego odpocznienia, po tak długim okresie oczekiwania, jest bardzo bliski. Żyd.4:1. Salomonowe noszone łoże (lektyka) może być równoznaczne z jego tronem, może wyobrażać tron uwielbionego Pana

około którego stoi sześćdziesiąt mocarzów

(bohaterów) Tłumaczenie tego wersetu nie jest pewne. Raz przyrównuje się tych sześćdziesięciu bohaterów do sześćdziesięciu wieków dozwolenia złego, które według przedwiecznej rady Bożej, w Boskim planie były niezbędną koniecznością dla zbudowania tego łoża chwały dla Chrystusa i Jego oblubienicy; inny komentator widzi w tym najodważniejszych bohaterach Izraelskich ,,wiernych naśladowców Króla królów. Liczba sześćdziesiąt jest liczbą ludzkiej niedoskonałości. Natomiast liczba dziesięć jest liczbą doskonałości, lub to, co jest według prawa. Tym sposobem sześćdziesiąt bohaterów miałoby przedstawiać tych, którzy jako ludzie są niedoskonali, ale są spłodzeni z Ducha Świętego, wiernymi dziećmi Bożymi, którzy walczą dla Prawdy, według przepisanego regulaminu. 2 Tym. 2:5

z mocarzów (bohaterów) Izraelskich

Wspomniane tu prawdziwe dzieci Boże zapewne, dlatego są nazwani, jako bohaterzy, że się nie dają zwieść przez podstępy szatańskie. Mat.24: 24. Oni wiernie bronią Prawdę bronią, jej podstaw i są gotowi położyć dla niej swoje życie.

3:8 Wszyscy ci trzymają miecz

 „Przyłbicę też zbawienia uweźmijcie i miecz Ducha, który jest Słowo Boże.” Efez.6:17 wszyscy, o których mowa w wersecie 7.

będąc wyćwiczeni do bitwy

„I uczynił usta moje, jako miecz ostry, w cieniu ręki swej zakrył mnie, a uczyniwszy mnie strzałą wypolerowaną, do sajdaku (kołczanu) swego schował mnie” - Izaj.49:2 „Który ma słowo moje, niech mówi Słowo Moje w Prawdzie, cóż plewom do pszenicy?...Izali Słowo Moje nie jest, jako ogień?. Jerem.23:28-29.

każdy z nich ma swój miecz przy boku

„Nie przyszedłem dawać pokoju, ale miecz” Mat.10: 34. „Albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i ciału” Efez. 6:12. Jest to walka przeciwko mocom ciemności. „Broń żołnierstwa naszego nie jest cielesna, ale z Boga jest, mocna ku zburzeniu miejsc obronnych” 2Kor.10:4-5. „Słowo Boże jest żywe skuteczne, jak miecz po obu stronach ostry” Żyd.. 4:12. Posiadać miecz przy swym boku, oznacza być gotowym w każdej chwili go użyć 2Mojż. 32:27 Sędz.3:16,21.Również ten mąż odziany w szatę lnianą miał swój miecz; przybory do pisania Ezech.9:3. Prawdziwy Kościół; bohaterowie (sześćdziesięciu mocarzów) stają z gotowością do walki w obronie Prawdy, używając ciągle „miecz Ducha”, zawsze oddajając świadectwo o Boskim miłosierdziu i miłości - o Jego cudownym planie wybawienia całej ludzkości.

dla strachu nocnego

B. Elb. „dla obrony przed strachem nocnym” „Obleczcie się w zupełną zbroję Bożą, abyście mogli stać przeciwko zasadzkom diabelskim.” Efez.6:11.Tylko przez posiadanie Prawdy, którą otrzymaliśmy od Boga, jako miecz, jesteśmy w możności stanąć przed atakami, przeciwnika, aby się ochronić. „Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego miłego” Kolos.1:13.

3:9 Pałac sobie król

(lektyka wspaniała; tron dwuosobowy) Podobnie jak np. łoże w Psalmie 63:7. Nie pojmujemy, że to tylko jest tym materialnym miejscem odpoczynku, lecz również łożem duchowego spoczynku, ugruntowanym na Boskich obietnicach. Tak samo również ten „pałac” a właściwie noszony tron jak w B.T. i w biblii Hebrajsko-Niemieckiej, (przyp. tłum.) należy rozumować duchowo. Jest, więc obrazem na uwielbienie naszego Pana. Podstawa do niego została założona przez okupową ofiarę Jezusa na Golgocie na krzyżu. Przez to stworzył sobie Jezus (zapewnił) miejsce spoczynku, wytchnienia. Również naśladowcom Pana jest ten odpoczynek obiecany. Mat.11:28-29, Żyd.4:11.

Salomon

„Nadto dał Bóg Salomonowi mądrość i roztropność bardzo wielką, a przestronność serca, jako piasek, który jest na brzegu morskim” 1Król.4:29 (…) a miał pokój ze wszystkich stron w około. I mieszkał Juda i Izrael bezpiecznie każdy pod winną macicą swoją i pod figą swoją”.1Król.4: 24-25. Salomon król pokoju nie prowadził żadne wojny. Wyposażony mądrością od Boga, wyobraża naszego Pana, w Jego błogosławionej chwale.

wystawił z drzewa Libańskiego

Z pewnością chodzi tu o drewno cedrowe. Ezdr.3:7 To drewno nie jest atakowane przez szkodniki drzewne. Świątynia figuralna była zbudowana częściowo z drewna cedrowego, częściowo z jodłowego. Natomiast prawdziwa Świątynia; Kościół budowany jest z żywych kamieni. Efez.2:21, 1Kor.3:16, 1Piotr 2:5.

3:10 Słupy jego

„Sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy Twojej, miłosierdzi i Prawda uprzedzają oblicze Twoje” Psalm 88:15.To są te słupy (wspaniałej lektyki – tronu) naszego uwielbionego Króla, ze współdziałaniem Boskich istotnych przymiotów: Sprawiedliwości, mądrości, miłości i mocy.

poczynił srebrne

Srebro tu jest symbolem Prawdy. Zobacz „Cienie Przybytku strona 122. „Słowa Pańskie są słowa czyste, jako srebro wypławione w piecu glinianym, siedm kroć przelewane..” Psalm 12:7.

a pokład jego (oparcie) złoty

Oparcie tego okazałego siedzenia ze złota symbol Boskiej natury, która obejmuje nigdy niekończącą się miłość Bożą, Jego wierność i prawdziwość i pewne wypełnienie się wszystkich obietnic Bożych. Na tym oparciu oparł się nasz uwielbiony Pan. Również Jego oblubienica ma mieć udział w Boskiej naturze. Ona oblubienica to złote oparcie przyozdobi i uzupełni. Cienie Przybytku strona 17.

podniebienie szarłatne

„siedzenie z purpury”. B. Elb. i N.P. szarłat: (czerwień; purpura) symbolizuje królewską godność

a wewnątrz usłany jest miłością

(usłany, tkany) Hebrajskie słowa: za usłany może jeszcze oznaczać kunsztowne układanie np. mozaikę z tabliczek, lub ozdobić kunsztownym haftem. Przypomina to słowa Psalmu 139:15. „(...)chociażem był uczyniony w skrytości, i misternie złożony w niskościach ziemi.” Są to prorocze słowa Dawida o kształtowaniu się wybranych członków w skrytości, a więc niezauważone przez świat, kunsztowne dzieło hafciarskie w niskościach ziemi, (z niskich warstw ludzkiego społeczeństwa.)  Całe wnętrze, jeśli to dobrze rozumiemy, było ozdobione kunsztownym haftem, miłością oblubienicy do swojego Pana i miłością Pana do swej oblubienicy ku swojej chwale.

córek Jeruzalemskich

B. Elb. „przez córki”, Jeruzalemskie jedynie przyznający się, jako dzieci królestwa, duchowy nominalny Syon do żniwa będący Jeszcze razem. Przez to, że prześladowali oni prawdziwych naśladowców Pana, członków Chrystusa, przez zadawanie im cierpień. Izaj.66:5, Jan.16:2-3, Żyd.2:10

3:11 Wynijdźcie

Odwróćcie się od tych błędów zanieczyszczonych nauk „Wynijdźcie z niego ludu mój” Obj.18: 4, „A owce idą za Nim, bo znają głos Jego” Jan.10:4.

córki Syońskie!

Ten głos, który zwrócony został do prawdziwie poświęconych dzieci Bożych, słyszany jest od czasu brzmienia siódmej trąby, gdy miał być wydany pokarm na właściwy czas. Łuk.12:42, aby Pan wieczerzał z tymi, którzy Jego głos usłyszą i otworzą drzwi swego serca Obj.3:20.

a oglądajcie króla Salomona

Przypatrzcie się i poznajcie naszego uwielbionego Pana, obecnego Króla, naszego Zbawcę, Odkupiciela i Wybawiciela, pozafiguralnego Salomona w całej swej chwale i piękności. Wieczerzanie z Nim, pozwoliło nam poznać naszego obecnego Króla w Jego miłości, długiej cierpliwości i miłosierdziu we właściwym znaczeniu: „obaczcie Apostoła i najwyższego kapłana wyznania naszego, Chrystusa Jezusa”...Żyd.3:1-2.Poznajcie waszego Oblubieńca:, którego „(…)Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszystkie imię;” Filip.2:9-11.Dopiero wtedy, gdyśmy wyszli z tego zamieszania, Babilonu, mogliśmy poznać Chrystusa Onego Pomazanego w całej Jego doskonałości i mocy, poznać tajemnicę Chrystusa, w Jego przyszłym uzupełnieniu. Efez.4:13.

w koronie

w koronie żywota Boskiej natury absolutnie najwyższy poziom żywota. Albowiem, jako „Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał żywot w samym sobie”. Jan.5:26. Tak jak nasz Pan został Królem, chce też nasz Pan podzielić się z tą godnością, ze swoją oblubienicą, aby miała koronę żywota. „Przez co bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury”-2Piotr.1:4 „Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni” 1Jan.3:2

którą go ukoronowała

Chwałą i czcią. „Ale tego, który na małą chwilę mniejszym stał się od Aniołów, Jezusa, widzimy przez B. Elb. „dla” ucierpienia śmierci chwałą i czcią ukoronowanego” Żyd.2:9-10,  Psalm 82:28, Rzym. 8:29.

matka jego

Przymierze obietnicy Sary, jest matką wszystkich spłodzonych z Ducha Św. duchowego nasienia. Nasz Pan, jako Głowa. Członkowie oblubienicy są również dziećmi tego przymierza.  Gal.4:26-28.

w dzień zarękowin (B. Elb. i N.P.) zaślubin Jego

W siódmym tysiącletnim dniu. W dniu objęcia władzy. W dniu, gdy pozafiguralny Izaak wprowadzi pozafiguralną Rebekę do namiotu matki swej – Sary. 1Mojż.24:64-67.

i w dzień wesela (radości) serca jego

Ze słów tych wynika, że nie tylko będzie to rzeczą wielką wnijść do radości Pana swego, Mat.25:21 ale te ostatnie słowa wyrażają jeszcze głębszą więź. Połączenie w jedno, z oblubienicą to największe pragnienie serca. Jan.17:21-24.Radość Jego serca włącza jeszcze to, że po tak długim czasie będzie mógł uskutecznić cenę okupu złożoną na Golgocie za Adama i za ludzkość, aby ich wyprowadzić z grzechu, ze śmierci, z błędu strachu i tragizmu. Teraz dzieło pojednania będzie, mogło być prowadzone do chwalebnego końca. Żyd.4: 15. „Tomci wam powiedział, aby wesele moje(radość) w was trwało, a wesele wasze było zupełne”Jan.15:11

4:1 O jakoś ty piękna

Ponownie przemawia Pan do swojej oblubienicy. Przede wszystkim Pan ma na myśli piękność serca. Jest ona ozdobioną cichym i łagodnym duchem. Pokłada ufność i miłość w Nim. Ona jest Jego przyjaciółką i miłą w oczach Umiłowanego.

przyjaciółko moja

„Większej miłości nad tę, żaden nie ma, jedno gdyby, kto duszę swoją położył za przyjacioły swoje”- Jan.15:13-14.

o jakoś ty piękna!

Ona, Rebeka „była piękna na wejrzeniu” 1Mojż.26:7. „A Rachel zaś była pięknego oblicza” - 1Mojż.29:17.Tak jak Rebeka i Rachela była typem oblubienicy, tak też ich wdzięk i piękność były obrazem na wewnętrzną piękność serca oblubienicy Chrystusowej.

Oczy twoje, jako oczy gołębicy

Gołębice uważa się powszechnie, jako znak szczerości, prostoduszności, czystości, bez fałszu.Mat.10:16.

między kędzierzami twemi

B. Elb. „welonu twego”, N.P. „zasłony”. Welon; oddzielenie, powoduje obraz mglisty niewyraźny. Z jednej strony świat nie może poznać prawdziwą oblubienicę Chrystusową. „Bo cielesny naturalny, człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są z Ducha”- 1Kor.2:14. Z drugiej strony, również oczy oblubienicy jeszcze tylko po części rozumują 1Kor.13:9

włosy twoje

Włosy dla niewiasty są przykryciem głowy, ale równocześnie są ozdobą, chwałą niewiasty 1Kor.11:15. Namiot Zgromadzenia dla ochrony był przykryty materiałem ze sierści koziej. „Cienie Przybytku” strona 9, Były one symbolem chronionego miejsca przebywania.

jako trzoda kóz

Według 3Mojż.1:10, 3-12, kozy były również zaliczane dc zwierząt ofiarnych. W 3Mojż.5:6 jest nawet wyraźna wzmianka, że mogły być ofiarowywane samce z drobnego bydła 2Mojż.12:5.W tym wersecie mamy wzmiankę, że jako ofiarę paschlną można było też stosować zarówno baranka jak i rocznego koziołka. Wynika z tego, że włosy przyjaciółki są symbolem tego, że oblubienica jest przykryta przez ofiarę Jezusa Chrystusa.

które widać na górze Galaad

B. Elb.”które się pasą na zboczach góry Galaad”. Kozy o bardzo długiej sierści wówczas tak zwane kozy Mamre, o barwie czarno brązowej, mogły nadać górze Galaad wygląd czarno brązowej dość gęsto owłosionej głowy, aby przykryć wszystkie braki, niedoskonałości.

4:2 Zęby twoje

Zęby rozdrabniają pokarm, reprezentują członków podających pokarm duchowy w sposób zrozumiały i z łatwy do przyjęcia twardy pokarm dla dorosłych. Dobrze przeżuwany twardy duchowy pokarm jest korzystny daje wzrost i duchowe wyrozumienie.

jako stado

Lśniący rząd równocześnie ozdoba i mądre zarządzenie ku współdziałaniu całego duchowego ciała.

owiec jednakich gdy wychodzą z kąpieli

N.P. i B. Elb. „strzyżonych” „...Ja pragnącemu dam ze źródła wody żywej” Obj.21: 6; 22:17. Gdy przez wiarę w okupową ofiarę Chrystusa jesteśmy usprawiedliwieni i omyci wodą Prawdą, tak jak te owce wychodzące z kąpieli, będziemy też uzdolnieni od Pana za pomocą tych „zębów” rozpoznać „teraźniejszą Prawdę” głosić ją i przynieść owoc obfity.

z których każda miewa po dwojgu a niepłodnych nie masz między nimi.

„...Z działu ich i w ziemi ich dwojakie dziedzictwo posiądziecie, a tak wesele wieczne mieć będziecie”. Izaj. 61:7. Po dwojgu (bliźnięta) oznacza błogosławieństwo od Pana. Ijob po wszystkich, doświadczeniach otrzymał swój majątek z powrotem, i to w dwójnasób Ijob 42:10. Owce ogólnie rodzą tylko jedno jagniątko. Tu natomiast te, które wychodzą z kąpieli mają bliźnięta. Jest to obraz płodności. Zęby oblubienicy przyrównane do stada owiec, są błogosławieństwem od Pana. Mogą odpowiednio pokarm przygotować, może z tego pokarmu sama korzystać I udzielić innym, tym samym przynieść owoc obfity.

4:3 Wargi twoje 

Wargi mogą formułować myśli w słowa, uczynić słyszalne dla innych uczynić je dostępne i zrozumiałe. Mogą uczynić „dobre wyznanie” 1Tym.6:12. „Przetoż przez niego ofiarujmy Bogu ofiarę chwały ustawicznie, to jest owoce warg wyznawających imieniowi jego” Żyd13:15. „A język mój będzie wysławiał sprawiedliwość Twoje.” Psalm 51:16.

jako sznur karmazynowy

„Karmazyn wskazuje na okupową krew Jezusa Chrystusa (zobacz „Cienie Przybytku” strona 31). Tak jak nauka o okupowej krwi naszego Zbawiciela rozciąga się przez całe Słowo Boże, jak nić karmazynowa, tak też nasze usta są zawsze pełne wdzięczności i chwały, za to wielkie zbawienie, które Jego krew uskuteczniła. „...Rozlała się wdzięczność po wargach Twoich.” Psalm 45:3. Jest ta sama, co wspomniana w tym Psalmie w ustach naszego Pana. „Lepsza jest dobroć Twoja niż żywot, wargi moje wysławiać Cię będą”. Psalm 63:4 B. Elb.

a wymowa twoja wdzięczna

„...mówi Pan: Duch mój, który jest w tobie, i słowa moje, którem włożył w usta twoje, nie odstąpią od ust twoich…” Izaj.59:21. „Usta sprawiedliwego mówią mądrość, a język jego sąd opowiada. Zakon Boga jest w sercu jego, przetoż nie zachwieją się nogi jego” Psalm 37:30-31.

skronie twoje

Za skroniami znajduje się siedziba usposobienia. Zmysł nowego stworzenia może tu być przyrównany do owocu jabłka granatowego

między kędzierzmi twemi

B. Elb. „za zasłoną” King James i Biblia hebrajsko-niemiecka „między warkoczami” oznacza to, że jest coś ukryte, nie dla każdego widoczne, to nowe usposobienie nowy zmysł ukryty jest poza tą zasłoną powłoką ciała. „Mamy ten skarb w naczyniu glinianym” 2Kor. 4:7.

są jako sztuka jabłka granatowego

Rozkrojone jabłko granatu O jabłku granatowym mówi się, że ma w sobie smak i soki innych owoców. W ten sposób, może symbolizować to nowe usposobienie zmysł, który pod wpływem Ducha Św. przynosi owoc miłości. Miłość jest sumą wszystkich innych chrześcijańskich łask i cnót, która czyni je dojrzałymi. Z proroka Joela 1:12 wynika że brak jabłek granatowych, to brak błogosławieństwa Bożego. Brzeg wierzchniej szaty najwyższego kapłana, na którym nałożony był efod obszyte były na przemian jabłko granatowe i dzwoneczki

4:4 Szyja twoja

Szyja jest symbolem gotowości do służby i ponoszenia ciężarów. W tej swojej najważniejszej funkcji, szyja również musi stać na fundamencie Boskiej Prawdy. W Przyp.Sal.6:20-22 mamy powiedziane, aby przekazania ojca swego i matki swej zawiesić na szyi swojej.

jest jako wieża Dawidowa

Wieża służy dla straży czuwającej, jak również dla celów obronnych. Dawid jest typem na kościół wojujący. Przyrównanie szyi do wieży dawidowej, ma wyrazić gotowość oblubienicy do czuwania nad czystością Prawdy, ale wyraża również Jej radosne oddanie się w obronie Prawdy.

z obronami wystawiona

„Zbudowana na zawieszanie zbroi”(B. Elb.) na zbrojownię. W ten sposób mogła się tam zmieścić wielka ilość zbroi. Jest to obraz wiernego czuwania nad czystością Prawdy, zupełna gotowość stawania w jej obronie, aby żaden szczegół „Teraźniejszej Prawdy nie mógł być zaatakowany prze przeciwnika. „Albowiem broń żołnierstwa naszego nie jest cielesna” 1Kor.10: Efez.6:17. Nasz obraz może jeszcze ilustrować zdecydowaną wolę oblubienicy, znieść wszystko, wszystkie ciężary i trudności, które Pan dopuszcza, bo wie, że wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. Rzym.8:28.

w której tysiąc tarczy wisi, i wszystka broń, mocarzów (bohaterów) W rozdziale 3: 7 tłumaczyliśmy tych bohaterów, jako wiernych naśladowców Wielkiego Króla królów. Tymi tysiącami tarcz, bronią się oni przed zatrutymi strzałami szatana.

4:5 Obie piersi twoje

Czy „piersi” Jego oblubienicy są rozwinięte, lub nie, mogą posłużyć, jako miernik duchowej dojrzałości i postępu znajomości w Prawdzie. Tu, jak również rozdz.8:10 mamy pokazany obraz takich naśladowców Pana, którzy już nie muszą karmić się „mlekiem”, ale którzy przerabiają twardy pokarm dla „dorosłych”. „Tym, którzy: przez przyzwyczajeni: mają zmysły wyćwiczonemu rozeznaniu dobrego, i złego.”  Żyd. 5:13-14. W przeciwieństwie do oblubienicy, mamy w rozd.8:8 przedstawiony taki stan, który przez Pana może być uznany, jako niedostateczny

jako dwoje bliźniąt sarnich.

B. Elb. „Bliźniąt młodych gazeli”. Pisma Święte Słowo Boże reprezentując Stary i Nowy Testament. Obydwa identyczne odnośnie pochodzenia. Ducha i ich przeznaczenia. Jedynie przez to źródło jest możliwe dla naśladowcy Jezusa zbliżyć się ku Stworzycielowi. Na wydarzenia, może spoglądać z Boskiego punktu widzenia. Chociaż Biblia jest starą księgą, to jednak wiecznie młodą, bo Słowo Boże, zestarzeć się nie może.

które się pasą między liliami

Członkowie „oblubienicy” są zawsze czyste, pokorne wspaniale pachnące jak lilie, zdolne przyjąć duchowy pokarm i go przetworzyć Pod wpływem Ducha Bożego mogą wyprowadzić owoce Ducha Świętego, o których mówi Apostoł Paweł  Gal.5:22.

4:6 Ażby się okazał ten dzień

B. Elb. „Ażby się ochłodził ten dzień”. Ażeby dzień wieku ewangelicznego, dzień powołania „ludu dla Imienia Pańskiego” nachylił się ku końcowi. „Czasu przyjemnego wysłuchałem cię, a w dzień zbawienia poratowałem cię; oto teraz dzień przyjemny, oto teraz dzień zbawienia.”  2Kor.6:2.

a cienie przeminęły

„Lud, który siedział w ciemności, widział światłość wielką, a siedzącym w krainie i w cieniu śmierci weszła im światłość” Mat.4:t6, Izaj. 9:1-2  również komentarz do 2:17

wnijdę na pagórek myrry 

 „Oczy moje podnoszę na góry, skądby mi pomoc przyszła” Ps.121:1 Chcę się ucieszyć powiewem świeżego zapachu i pierwszych wschodzących promieni światła nowego dnia, aż pierzchną cienie teraźniejszego wieku ewangelicznego. Tak długo, dopóki jeszcze ścieżka naśladowania za naszym Panem jest otwartą, będę się zwracać ku Boskiej mądrości. Jak to wynika z kom. rozdz. 3:6 z pojęciem myrry wiąże się gorzkość, gorzkie doświadczenia, których nie będę omijać.

i na pagórek kadzidła

W serdecznym uwielbieniu i głębokiej czci „…ofiarujmy Bogu ofiarę chwały ustawicznie, to jest owoce warg wyznawających imieniowi jego.” Żyd.13:15 i wejść przez to, na wyższy poziom pagórek, są to wyznania oblubienicy.

4:7 Wszystkaś ty jest piękna

Odpowiada Pan: „Aby go (kościół, Ecclesia) poświęcił, oczyściwszy omyciem wody przez słowo” Efez.5:26-27.

przyjaciółko moja

Oblubieniec widzi swoją oblubienicę, jako „piękną” bez skazy i bez plam. On ją oczyścił przez zasługę swojej ofiary.” A jeźli w światłości chodzimy, jako on jest w światłości, społeczność mamy między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.” 1 Jan.1:7

4:8 Pójdziesz ze mną z Libanu o oblubienico moja! Ze mną z Libanu pójdziesz

Figuralna Świątynia była zbudowana częściowo z cedrów i jodeł libańskich. Jednak musiał, najpierw nastąpić ich wyrąb i odpowiednia obróbka, zanim mogły być użyte do tego celu. Tak też członkowie oblubienicy są przygotowywani na poza obrazowym Libanie. Przy zastanawianiu się nad pojęciem „Liban” możemy zauważyć interesujące szczegóły: Z jednej strony Liban reprezentuje to, co jest absolutnie dobre. „Sława Libanu do ciebie przyjdzie”... Iż.60,13 „Sprawiedliwy jako palma zakwitnie, jako cedra na Libanie rozmnoży się „ Psalm 92:13 „Nasycone bywają i drzewa Pańskie i cedry Libanu, których nasadził” Ps.104:16. Z drugiej strony „Liban” reprezentuje też wręcz coś przeciwnego, to co jest przeciwne Bogu. Znajdujemy w Piśmie Św. teksty, z których niedwuznacznie wynika, że Liban może być obrazem na kościół nominalny. W proroctwie Ezechiela sugeruje tu cały 31 rozdział. Zachowując to drugie znaczenie w pamięci, możemy sobie to polecenie Pana: „Pójdziesz ze mną z „Libanu” wytłumaczyć w ten sposób: Oblubienica ma iść z Nim z Panem pod kierownictwem Ducha Świętego. Ma zejść z tej wysokości urojonego królestwa, światowej ambicji, własnej mądrości, pychy i samowoli, ma zejść do niziny pokory i poznania samej siebie.

a spojrzysz z wierzchu góry Amana

Według 2Król.5:12, Abana rzeka wypływająca z gór Anty-Libanu. Równocześnie jest to nazwa masywu górskiego o takie samej nazwie Amana lub Abana, w tym samym regionie.

z wierzchu góry Sanir

Góra błyszcząca, lub góra światłości. Z 5 Księgi Mojżeszowej 3: 9, dowiadujemy się, że Sanir, to jest amorycką nazwą góry Hermon. Sanir określa cały łańcuch Antylibanu. Natomiast Hermon, to ten potężny południowy wierzchołek tworzący jakby zakończenie tego łańcucha górskiego.

i Hermon

Hermon znajduje się na północ od Izraela i może być uważany jak symbol siedziby Bożej. Psalm 133:3. Przez górę Hermon jest tu przedstawiony duchowy obraz. Pan chce nas wziąć za ręce i sprowadzić z tych urojonych wzgórz, do nizin samopoznania się, a tym samym do znajomości Bożej. Innymi słowy, zwrócić nasz wzrok do tego chwalebnego widoku, jaki się przed nami roztacza z Libanu (Hermonu). Jeśli chcesz mnie naśladować, iść ze mną, mieć udział w moich cierpieniach, w moich urąganiach, wtedy mogę cię zaprowadzić na tą błyszczącą górę. Z tej góry, z Boskiego punktu spojrzenia, ujrzysz wydarzenia na ziemi moimi oczyma i to rozsądzisz. Zrozumiesz, że mądrość tego świata, jest głupstwem u Boga. 1Kor.1:20. Że tylko jedna jest droga, która prowadzi do prawdziwego żywota. „A toć jest żywot wieczny, aby Cię poznali samego prawdziwego Boga i któregoś posłał Jezusa Chrystusa”Jan.17:3.

z jaskiń lwich i z gór lampartowych

W dawnych czasach: na tych górach Libanu pełno było zwierząt drapieżnych. Jest tu pokazane duchowe niebezpieczeństw dla owiec. Pańskich, jak to np. opisane jest w Ewangelii Jana 10:11-15. Jeśli w zupełności zaufamy naszemu Pasterzowi, możemy być zupełnie bezpieczni. Nawet z lwich jaskiń i gór lampartowych to znaczy z tego świata opanowanego przez szatana, możemy spoglądać i poznać chwałę Bożą. Możemy trzymać się tych cudownych obietnic Bożych, jeśli tylko mamy wiarę i zaufanie do naszego Oblubieńca.

4:9 Ujęłaś serce moje

„Jać za nimi proszę, nie za światem proszę, ale za tymi, któreś mi dał, bo Twoi są” Jan 17:9. Jeszcze werset 24, „Większej miłości nad tę, żaden nie ma, jedno gdyby, kto duszę swoją położył za przyjacioły swoje” - Jan.15:13.

siostro moja oblubienico moja!

Oblubienica Chrystusowa, jest również Jego Siostrą. Ojciec Pana naszego jest też jej Ojcem; Jan.20:17. Jego matka, czyli przymierze Sary jest jej matką. „My tedy bracia! Tak jak Izaak jesteśmy dziećmi obietnicy - Gal. 4:28.

ujęłaś serce moje jednem okiem twojem,

B. Elb. „jednym spojrzeniem twoim”. Szczerością twojego spojrzenia. „...Jeśliby tedy oko twoje było szczere, wszystko ciało twoje jasne będzie” Mat.6: 22. „Oto, jako oczy sług pilnują rąk panów swych i jako oczy służebnicy pilnują ręki pani swej, tak oczy nasze spoglądają na Pana Boga naszego, aż się zmiłuje nad nami. Psalm 123:2.

i jednym łańcuszkiem na szyi twojej

Twoją służebnością, twoim oddaniem, poświęceniem się Wielkiemu Królowi. „Ale we wszystkiem zalecając samych siebie, jako słudzy Boży, w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w niedostatkach, w utrapieniach…” 2Kor.64-10. Dzieci Boże mają strzec przykazania Ojca swego i nie opuszczać nauki matki swej. Powinni uwiązać je na sercu i jako kosztowne klejnoty, dla wszystkich widoczne, zawiesić je na szyi swojej. Przyp. Sal. 6:20-21.

4:10  O jakoż są ucieszne miłości twoje,

„jak piękna jest twoja miłość” B. Elb i N.P. Miłość jest czymś najwyższym, jest udoskonaleniem, czymś najlepszym, co rozumne stworzenie sobie może wyobrazić. „Bóg jest miłością” mówi św. Jan „A miłość jest z Boga” - 1 Jan.4:7-8. Miłość; Boska miłość, jest celem wszystkich naszych dążeń. 

siostro moja! oblubienico moja!

„Córko Ojca mojego”. Chociaż teraz ta miłość jest tylko odblaskiem tej doskonałej w przyszłości, ale dla Oblubieńca jest ona „piękną”

O jako daleko zacniejsze miłości twoje, niż wino,

„Wino” wskazuje drogę, na której upadły człowiek może się stać dzieckiem Bożym. To „wino” jest ważne, a nawet konieczne i niezbędne. Reprezentuje naukę i pouczenia; postępujący wzrost, w znajomości. „Wino” to nauka, która uzdolnia nas pod kierownictwem Ducha Świętego poznawać coraz więcej Boga i Jego dobroć a w końcu pozwala nam wstąpić w ślady Jesusa, Jemu się poświęcić i Jemu oddać nasze życie. Jednak w porównaniu do tej doskonałej miłości, wino, czyli nauka, jest tylko budulcem do osiągnięcia właściwego celu. A celem tym jest miłość Boża, której pragnie Oblubieniec.

a wonność maści twoich nad wszystkie rzeczy wonne!

„…niż wszystek balsam”. B. Elb. i N. P. Rzeczy wonne – balsam, są to owoce Ducha Św. jak są one wzmiankowane w Gal.5:22. Źródłem, z którego one wynikają „wonność maści twoich” jest duch Święty duch Boży, duch Pański, duch świątobliwości, duch mądrości, duch łagodności itd. jest daleko wyższy niż sama działalność wywoływana przez Ducha Świętego.

4:11. Plastrem miodu opływa ja wargi twoje, oblubienico moja!

Wargi niewiasty obcej również opływają miodem - Przyp.Sal.5:3. Miód, którym opływają wargi oblubienicy pochodzi od Boga.  Przyp.24:13-14. „Jedz miód synu mój”! bo dobry i plastr słodki podniebieniu twemu „.

miód i mleko pod jeżykiem twoim

Naród Izraelski, figuralny lud Boży, miał być wprowadzony do ziemi, opływającej mlekiem i miodem - 2Mojż.3:8, 3Mojż.20:24, 4Mojż.13:27, Jozue 5: 6, Jerem.11:5. „I nazwał dom Izraela ten pokarm „manną”, a była ona jak ziarno kolendra biała, a miała smak placka z miodem” - 2Mojż. 16:31. „Wyniósł go na wysokie miejsca ziemi, aby używał urodzajów polnych i uczynił, aby ssał miód ze skały i oliwę z opoki twardej” 5Mojż.32:13. Przy zastanawianiu się nad znaczeniem słów „miód i mleko” a wiele takich tekstów znajdujemy w Piśmie Świętym poznajemy, że jest to pokarm ku żywotowi Słowo Prawdy. Słodsze jest nad miód, nad plastr miodowy Psalm 19:11. „Bo nie samym chlebem będzie człowiek żył, ale każdym słowem pochodzącym przez usta Boże. 5Mojż. 8:3, Mat.4:4. „Mądrze otwiera usta swe, a nauka miłosierdzia jest na języku jej.” Przyp.Sal.31:26. Zawsze trafne połączenie tych wersetów „smak manny” - 2Mojż.16: 31 . „Mleko i miód pod językiem twoim”, Może to oznaczać, że oblubienica zawsze jest gotową głosić tą miłą i przyjemną naukę tym, którzy są godni i chętnie ją przyjmują nie zaś tym, którzy nie są jej godni. Mat. 7:6.

a wonność szat twoich,

Przyjemna woń szaty przypisanej sprawiedliwości Chrystusowej. „Bo mnie oblókł w szaty zbawienia, a płaszczem sprawiedliwości przyodział mnie, jako oblubieńca ozdobnego chwałą i jako oblubienicę ozdobioną w klejnoty swoje” Izaj.61:10.

jako wonność Libanu

Ozdobne klejnoty umiłowanej oblubienicy, woń szat jej, miód i mleko pod jej” językiem, wszystko to razem jest „wonią Libanu” - Boskiego Libanu, jak próbowaliśmy przedstawić z wersetu 8. Z wysokości Boskiego punktu zapatrywania (Hermonu) oblubienica może z radością spoglądać na wypełniające się części Boskiego planu. Oblubienica raduje się również z tymi Boskimi zamiarami, których urzeczywistnienie należy do przyszłości.  Zna ona zapewnienie Pańskie: „A ponieważ Pan zastępów postanowił, któż to wzruszy? a rękę Jego wyciągnioną, któż odwróci?” Izaj.14:27.Również Efez.1:9.Ze to nie może być odmienione, zapewnił to Bóg przysięgą. Żyd.6: 17. Jeśli dobrze rozumiemy „Wonność Libanu” widok Boskich zamiarów jest przed nami jasno zarysowany.

4:12 Ogrodem zamknionym jesteś, siostro moja, oblubienico moja!.

Żywot wasz skryty jest z Chrystusem w Bogu” Kolos.3:3.Ten „ogród” jest znany tylko miłującemu Oblubieńcowi. Świat o nim nic nie wie. Swego czasu zasadził Bóg ogród w Edenie - 1Mojż.2:8.Według prof. Strong’a, oznacza to coś „ogrodzonego”. A więc coś, co przygotował Bóg, aby tam ukryć żywot wieczny. Teraz Bóg znowu przygotowuje „ogród”, ale jest jeszcze zamkniony. Lecz kiedy już oblubienica będzie skompletowana, wszystkie „kwiaty” rozwinięte i w pełnej liczbie, będzie otworzony dla ludzkości; będzie im objawiony, skutecznie wylewając swoje błogosławieństwa restytucyjne.

źródło zamknione, zdrój zapieczętowany.

„Lecz ktoby pił onę wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, ale ta woda, którą ja mu dam, stanie się w nim studnią wody wyskakującej ku żywotowi wiecznemu” Jan.4:14,.Jeszcze Jan.7:38. Jeszcze jest źródło zacknione i zdrój zapieczętowany. Ale przewidziany od Boga czas nadchodzi, gdy w restytucji wypłynie z świątyni rzeka obfitej łaski Bożej na ludzkość. Będzie to uzdrawiająca rzeka; uleczy rany, uzdrowi morze i każdą duszę, która z jej wód korzystać będzie.  Ezech.47:1-12. Gdy wszystkie źródła się połączą przy pierwszym zmartwychwstaniu, wypłynie ta rzeka żywota czysta jak kryształ od stolicy Bożej i Barankowej Obj.22:1.

4:13 Szczepki twoje

B. Elb, „Co ci wyrasta” To, co w tym ogrodzie, jeszcze zamkniętym wyrasta, jest szczepieniem Niebieskiego Ojca. Wszystkie rośliny będące we wzroście, zwracają się ku światłu, Aby osiągnąć dojrzałość, oblubienica zwraca się ku Oblubieńcowi, z pragnieniem większej czystości, większego poznania wzrastającej miłości.

są sadem jabłek granatowych z owocem wdzięcznym.

B. Elb. „Są rozkosznym ogrodem granatów z szlachetnymi owocami”. Jest to symbol bogatego zbioru owoców dzieła odkupienia naszego Pana.

Ten ogród rozkoszny granatów z szlachetnymi owocami, jako całość może być jeszcze pojęciem pokoju odpoczynku, radości i szczęśliwości, owoców Ducha Świętego. Pod ich wpływem ludzkość kiedyś odetchnie i dozna rozkosz prawdziwego życia.

cyprysu

B. Elb „kwiatów cyprysu”. Cyprysy jeszcze dziś rosną w winnicach Engeli. zob. roz.1:14.Te długie ciemnozielone gałązki henny, mają jasnozielone lancetowate liście. Kwiaty są białe w formie dużych gron stojące pionowo o silnej, bardzo przyjemnej woni. Kwiaty cyprysów symbolizują również ufność i odpoczynek.

i szpikanardu

(nardu) Nard, to bylina z rodziny kozłkowatych, rośnie w Himalajach. Z powodu dalekiej drogi do Palestyny, bardzo był drogi. Nard był mieszany jeszcze z inny substancjami. Następnie, jako woda, olejek, lub maść nardowa była umieszczona w słoikach alabastrowych i wprowadzona do handlu Mat.14:3. W naszym obrazie „nardy” oznaczają, uległość, oddanie się ,przywiązanie. Miłą wdzięczną woń, jaka się wydobywała z słoika alabastrowego Marii

4:14 Szpikanardu, i szafranu,

W Żydowskiej tradycji używany do kadzenia. Niezmienna decyzja serca, oddania się w zupełności Oblubieńcowi, jest miłą przyjemną wonią.

kasyi, i cynamonu

B. Elb. „Trzciny wonnej i cynamonu”. Trzcina wonna: Tu pojęcie ogólne różnych wonnych korzeni, również balsamu, który był składnikiem wonnego kadzenia: 2Mojż.30:34, 25:6. Królowa z Saby podarowała królowi Salomonowi wielką ilość wonnych rzeczy - 1Król.10:10. Br. Russell komentuje tą kasję, trzcinę wonną, jako symbol wyrozumienia, które otrzymujemy przez badanie Słowa Bożego.  W 2 Mojżeszowej 30: 23, cynamon jest wzmiankowany, jako składnik świętego oleju pomazania. Br. Russell w przenośnym znaczeniu, komentuje cynamon:, jako zrozumienie tej znajomości, jaką otrzymaliśmy ze Słowa Bożego. „On (Bóg) daje mądrość mądrym, a umiejętnym rozum”- Dan.2:21.

ze wszystkiemi drzewami kadzidło przynoszącemi!

Między innymi, kadzidło było składnikiem świętego kadzenia - 2Mojż.30:34. W Biblii kadzidło jest symbolem czci, uwielbienia i chwały, która wypływa z serca. Obj.5: 8, 8:4. „Tobie ofiarować będę ofiarę chwały. Psalm 116:17.

miry i aloesu

Mirra to symbol mądrości, aloes jest symbolem wszystkiego, co miłe, woniejące, kwitnące i uczciwe.

ze wszystkiemi drzewami kadzidło przynoszącemi!

Ze wszystkimi innymi podstawowymi elementami charakteru, które mogą się podobać niebiańskiemu Oblubieńcowi. „Przetoż przyobleczcie, jako wybrani Boży, święci i umiłowani wnętrzności, miłosierdzia.1Kol.3:12-15

4:15 O źródło ogrodne,

B. Elb. „źródło ogrodowe”, źródło, które w tym ogrodzie Bożym wytryskuje, jest, źródłem wszelkiego istnienia, każdego życia. Jest nim Bóg sam. Jego słowo, ze współdziałaniem Jego Ducha. Ktokolwiek by zapragnął z niego pić, musi najpierw odczuć pragnienie, świadomość Jego zależności od Boga oraz niedostatek prawdziwego życia. „Ja pragnącemu dam darmo ze źródła” Obj. 21:6

zdroju wód żywych

 „I będzie z radością czerpać wody ze zdroju tegoż zbawienia”...Izaj.12:3-4, Jan.7:38, Jan. 4:14.

które płyną z Libanu!

B. Elb. „strumyki które…” „Stanie się dnia onego, że góry kropić będą moszczem, a pagórki opływać mlekiem i wszystkie strumienie Judzkie będą pełne wody, a z domu Pańskiego wynijdzie źródło które obleje dolinę Sytym” Joel.3:18. Dolina Sytym (Sittim) w/g przypisu, B. Elberfeld jest nieurodzajną doliną Jordanu w górnej części Morza Martwego., „Strumienie Judzkie „wytryskujące na” Libanie „Jej południowym masywem górskim jest Hermon. Hermon może być uważany, jako symbol stolicy Bożej.

4:16 Powstań wietrze północny,

Rośliny „zamkniętego ogrodu” „zamkniętego źródła” i „zamkniętego zdroju” werset 12, potrzebują doświadczenia i również radości. One muszą się stać odporne i rozwinąć mocny charakter. Wiatry to są niewidzialne moce. Można je rozpoznać po ich działaniu. Wiatr północny ze swoim chłodem przynosi kłopoty, utrapienia i różne nieprzyjemności; jest również potrzebny dla przesiewania. Wzmacniają się korzenie młodych roślin przez takie wpływy. One to dają moc i trwałość roślinom. „Abyśmy więcej nie byli dzienni chwiejącymi się każdym wiatrem nauki przez fortel ludzki”-Efez.4:14. „Za największą radość miejcie bracia moi, gdy w rozmaite pokusy (doświadczenia) wpadacie” Jak.1:2-3. „Żadne karanie (w czasie, gdy jest wykonywane) nie wydaje się być wesołe, ale smutne, lecz potem owoc sprawiedliwości spokojny przynosi tym, którzy są przez nie wyćwiczeni”. Żyd.12: 11.

a przyjdź wietrze z południa,

Oblubieniec nie dozwoli, aby choć jeden, członek oblubienicy miał być zniechęcony. Głębokie przekonanie, zupełna ufność i pokój Boży, Jego posłannictwo i ciepło Jego oddechu, daje tym wszystkim, którzy Go miłują, wystarczającą moc, aby przy Jego pomocy przezwyciężyć te wszystkie doświadczenia i trudności. „Albowiem radość wielką mamy i pociechę z miłości twojej bracie! iż wnętrzności świętych są ochłodzone prze cię” - Filemon 7. To jest ten wiatr południowy, te bardzo miłe i przyjemne doświadczenia na drodze naszego pielgrzymowania, które są dla nas tą ochłodą od Pana.

przewiej ogród mój;

Ten ogród chowa w sobie prawdziwych wyznawców Pańskich jak również inne chrześcijańskie denominacje. Ten (jeszcze) zamknięty ogród i to (jeszcze) zakryte źródło, mają wyprowadzić czystą, szlachetną, Panu podobającą się, roślinność. Wiatr północy i wiatr południowy doświadczenia i radości mają ten ogród przewiać. Ma wypróbować charaktery a plewy od pszenicy oddzielić. Mają odłączyć mocne charaktery, przygotować i wypolerować kamienie do budowy świątyni.

niech płyną wonności jego,

„niech kropią” B. Elb. Przewiewy wiatrów przez ogród są konieczne, dla przygotowania oblubienicy. Przez przyzwyczajenie musi mieć wyćwiczone zmysły do przyjmowania twardego pokarmu, ku rozeznaniu dobrego od złego. Żyd.5:14. Dopiero wtedy, po takim wyszkoleniu pod przewodnictwem Pana, mogą te wonności balsamu z ogrodu Oblubieńca płynąć, wtedy te owoce Ducha będą mogły być objawione.

niech przyjdzie miły mój do ogrodu swego,

Oblubieniec Chrystus, niech przejdzie do ogrodu swego.  To jest Jego ogród, w którym dojrzewają pod Jego staraniem dobre owoce.

a niech je rozkoszne owoce swoje.

Niech je weźmie, jako swoją własność i przyjmie do swojej dyspozycji owoc Boskiej miłości, owoc poświęcenia się i uległości, posłuszeństwa i ufności, przyjemnych myśli i uczynków.

5:1Przyszedłem do ogrodu mego,

To powiedział Pan po swoim powrocie. W tym ogrodzie znajdowali się i znajdują się powołani. Nie tylko prawdziwa oblubienica, ale też ci, których Pan kiedyś przeznaczy do Wielkiego Grona.

siostro moja, oblubienico moja!

Córko Ojca mojego poślubiona moja (zob.4:9)

zbieram myrrę moję

Symbol mądrości, gorzkich doświadczeń Mirra ma smak gorzkawy.

z rzeczami wonnemi mojemi;

(z balsamem moim) Rozpoznałem te wonne właściwości tych roślin, wyrosłych w moim ogrodzie pod wpływem Ducha Świętego.

jem plastr mój

Plastr Jest pojemnikiem dla kosztownego miodu. W pełni łaskawe słowa są tym plastrem. „Powieści wdzięczne są, jako plastr miodu, słodkością duszy, a lekarstwem kościom.” Przyp. Sal. 16:24.

z miodem moim,

Wraz z ofiarami dziękczynienia, które mi przynosili. „Kto mi ofiaruje chwałę, uczci mię” Psalm.50:23

piję wino moje

B. Elb. „piłem”, Zwracałem uwagę na nauki, które ogłaszasz, uradowały mnie, gdyż wskazują na oddanie twoje, że chodzisz w Prawdzie. „O jako piękne (miłe) są na górach nogi Tego, co pocieszne rzeczy, (radosną nowinę) zwiastuje.” Izaj.52:7. Winem radości jest dla Pana, gdy widzi, że Jego oblubienica ogłasza „Teraźniejszą Prawdę” i zgodnie z nią postępuje.

z mlekiem mojem.

Pilnie też zwracałem uwagę na ducha i na sposób, w jaki rozdzielasz Prawdę tym, którzy się jeszcze nie rozwinęli, ale potrzebują jeszcze mleka Słowa Bożego.1Piotr.2:2.

Jedzcież, przyjaciele! pijcie, a pijcie dostatkiem, mili moi!

Czyżby te słowa mogły mieć prorocze znaczenie, że ci, do których Pan mówi „przyjaciele” reprezentują ten biedny świat? „Nuż wszyscy pragnący pójdźcie do wód i wy, co nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez zapłaty wino i mleko” Izaj.55:1. „Będą (synowie ludzcy) upojeni hojnością domu Twego, a strumieniem rozkoszy Twoich napoisz ich” Psalm 36:9.

5,2 Jać śpię;

B. Elb. „Spałem” „A gdy oblubieniec odwłaczał, zdrzemały się wszystkie i zasnęły.(B. Elb.) Mat.25:5. To odnosi się do wszystkich panien, zarówno mądrych jak też głupich.

ale serce moje czuje,

(czuwało) Te, które Oblubieńcowi były szczególnie bliskie, mądre, rozumne panny - Jego oblubienica.

i słyszy głos miłego mego,

B. Elb. „Słuchaj, to miły mój”. One czuwały: zwracały pilną uwagę na znaki czasów. One zaraz na początku przyjścia Pana, zauważyły, że jest obecny.

kołaczącego

On puka „Oto stoję u drzwi i kołaczę”.  Obj.3:20

i mówiącego: Otwórz mi siostro moja, przyjaciółko moja.

Pan odzywa się do wszystkich, niezależnie, do jakiego stanu ich potem wywyższy. Pan chciałby, aby Go wszyscy poznali, jako obecnego Króla. „Mądre panny” Oblubieńcowi ochoczo otwierają drzwi swojego serca. „Jeśliby, kto usłyszał głos mój i otworzył drzwi wnijdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on zemną”Obj.3:20

„Głupie panny” są również dziećmi tegoż samego Ojca, a tym samym „siostrą Pana”

gołębico moja, uprzejma moja!

B. Elb. „doskonała moja” Gołębica to symbol pokoju, czystości. Doskonała w sensie doskonałości woli, miłości, zachowania czystego życia duchowego.

albowiem głowa moja pełna jest rosy,

„Kropić będzie, jako deszcz nauka moja, popłynie, jako rosa wymowa moja”... 5Mbjż.32:2. „Niechajżeć da Bóg z rosy niebieskiej”...! Mojż.27:28... „z rosy i z ziół, z ziemi wynikających” 5 Mojż.33:13 Tu o rosie jest powiedziane, jako o najlepszej rzeczy niebieskiej. Z okoliczności, jaka się wydarzyła, za Giedeona z tym runem wełny, możemy zauważyć, że rosa oznacza tyle, co Boskie błogosławieństwo, Jego łaskę i przychylność. Sędz.6:36-40.

a kędzierze moje kropli nocnych.

Psalm 133 nasuwa myśl, że rosę Hermonu można przyrównać, do świętego oleju pomazania, wylanego na głowę najwyższego kapłana, Aarona, który spływa aż na podołek szat jego: spłynie aż na ostatnie członki Jego ciała. Ta rosa odpowiada temu błogosławieństwu, które Bóg przeznaczył dla Kościoła. Rosa kapie nocą. Przez całą tą noc grzechu, Boskie błogosławieństwo spływało na wybierany Kościół. Teraz w kończącym się wieku Ewangelii, obecny znów nasz Pan, woła do swojego Kościoła: Obudź się i nie śpij więcej; otwórz drzwi serca twojego, abyś i ty oblubienico skorzystała z rosy moich kędzierzy.

5:3(…)Zewlekłam suknię moję,

W tym miejscu komentatorzy się różnią między sobą. Przypuszcza się, że tu może chodzie o szatę usprawiedliwienia od Jezusa Chrystusa. Gdyby tak miało być, czyżby miał się, kto odciągać, aby ją ubrać, gdy Oblubieniec zapuka? Z drugiej znów strony jest tu brana pod uwagę możliwość, że może tu chodzić o własne usprawiedliwienie, poważanie i przychylność tego świata. Mat.24:18. Rozumiemy, że „Wielkie Grono” wysuwa tu powód na swoje usprawiedliwienie, że nie otwiera drzwi Oblubieńcowi, aby Go zaprosić. Innymi słowy, zabrakło im oleju w lampach. Zabrakło im znajomości, o właściwym znaczeniu pukania do drzwi.

umyłam nogi moje, jakoż je zmazać mam?

Prawdopodobnie i tu chodzi o jakąś wymówkę. Gdyby tu chodziło o duchowe znaczenie mycia nóg, oczyszczenie z grzechu, trudno sobie wyobrazić, aby nogi były pobrudzone idąc naprzeciw Oblubieńcowi. Zauważ też: ja umyłam nogi swoje, nie Pan!

5:4Miły mój ściągnął rękę swoję dziurą

Przez dziurę w drzwiach do patrzenia. Mój Umiłowany nie opuścił mnie mimo mojego ociągającego zachowania się. W swojej miłości i miłosierdziu, wyciągnął ku mnie rękę swoją, aby mi pokazać, że jest naprawdę obecny.

a wnętrzności moje wzruszyły się we mnie.

Serce moje zostało wstrząśnięte, przebudzone ze snu, poznałam, że Oblubieniec rzeczywiście przyszedł, a Jego oblubienica jest już przy Nim, u Jego boku.

5:5 I wstałam,

Ku większej gorliwości, prosiłam Pana o większe poznanie, gdzie jeszcze odczuwałam braki.

abym otworzyła miłemu memu,

Starałam się usunąć przeszkodę, która była powodem, że nie odsunęłam rygiel, aby otworzyć drzwi.

a oto z rąk mych kapała myrra,

A ręce moje uchwyciły ten zaniechany klucz do Biblii do Boskiego planu wieków, aby nabyć oleju dla mojej lampy, aby otworzyć drzwi do „Teraźniejszej Prawdy”. „Mirrę”- mądrość, której mi przedtem przez zaniedbanie studiów nad obecnością Pańską brakowało. Otrzymałam zupełne wyrozumienie wszystkich powiązań i poznałam stan, w jakim się poprzednio znajdowałam.

a z palców moich myrra ciekąca

Palce są jeszcze czulsze od rąk, są synonimem czułości serca Przyp.Sal.7:3. Te palce wzbraniały się przedtem odsunąć rygiel, aby otworzyć drzwi! Teraz ciekną mirrą doskonałą mądrością i znajomością chwalebnych obietnic Teraźniejszej Prawdy

na rękojeść zawory.

(zasuwy) Dopiero, gdy coś zrozumiemy, możemy odpowiednio; zadziałać. Dopiero, gdy poznanie ogarnie nasze wnętrze, z ochotą poddajemy się temu uczuciu. Ten zawór (zasuwa) przeszkoda w otwarcia drzwi, to, nieznajomość. Przed usunięciem jej, nie jesteśmy zupełnie gotowi, aby radośnie przy jąć tą część Boskiej mądrości.

5,6 Otworzyłam miłemu memu;

Teraz, gdy to niezrozumienie odsunęłam, podobnie, jak zasuwa drzwi, nie ociągałam się dłużej. Otworzyłam serca drzwi, aby Go przyjąć.

ale miły mój już był odszedł

(odwrócił się) Musiałam uznać, że dzieło żniwa się skończyło.

i minął.

(poszedł dalej) Ten, którego tak umiłowałam, zwrócił się do swojej oblubienicy. „A te, które były gotowe weszły z Nim na wesele i zamknione są drzwi” (do maluczkiego stadka - klasy oblubienicy) Mat.25:10.

Omdlałam była na głos jego;

(byłam bez życia, gdy mówił). Gdy mówił, byłam w półśnie nie rozumiałam, co oznaczało to pukanie. Nie byłam przygotowana.

szukałam go

„Potem przyszły i one drugie panny mówiąc: „Panie otwórz nam” Mat.25:11 Ale Pan sam zamknął te drzwi.Mat.25:10.

alem go nie znalazła;

A On odpowiadając, rzekł: „Zaprawdę powiadam wam, nie znam was”(jako swoją oblubienicę) Mat.25:12.

wołałam go, ale mi się nieozwał.

Pan nie mógł już dać żadnej nadziei bycia Jego oblubienicą i współdziedziczką. Nie może już do mnie się odzywać, jako do oblubienicy.

5:7Natrafili mię stróże,

Stróże tu wzmiankowanego duchowieństwo, nauczyciele i pasterze nominalnego Syonu. Zauważyli, że ja również opuściłam ich systemy, uznając „Teraźniejszą Prawdę”.

co chodzą po mieście;

w Babilonie nominalnego chrześcijaństwa.

ubili mię,

Możemy przypuszczać, że gdy drzwi do Maluczkiego Stadka będą zamknięte, to te panny z wielką gorliwością będą szukać Pana. Przez to ściągną na siebie „razy” i prześladowania nominalnych chrześcijan. Jadowitymi słowami i strzałami będą je prześladować jak przedtem Oblubienicę Ps. 64:4-5

zranili mię,

Również względem tych panien sprawdzają się słowa proroka: „Bracia wasi nienawidzący was, a wyganiający was dla imienia mego…”Izaj.66:5

wzięli i płaszcz mój ze mnie

(moją narzutę) Biblia angielska (osłona). Prof. Strong daje temu hebrajskiemu określeniu znaczenie rozszerzonej osłony, zasłony. Narzuta lub welon służy do tego, aby coś ukryć. Co tu było ukryte i co stałe się teraz dla wszystkich widoczne, gdy stróżowie zabrali jej narzutę? Oblubienica nigdy nie ukrywała swojej wielkiej gorliwości dla Pana. Natomiast Wielkie Grono takiego jawnego wyznania na zewnątrz nigdy nie objawiało. Dopiero, gdy zamknęły się drzwi, ich wewnętrzna przynależność do Pana, stała się jawna dla wszystkich. Ta była ukryta pod tym płaszczem (osłoną). Teraz przyznaje się otwarcie do Teraźniejszej Prawd, Słowa Bożego. Skutek jest taki, że zostaje wyszydzona, prześladowana, pobita i zraniona.

stróże murów.

Symbol rządów cywilnych związanych z kościelnictwem, nominalnym chrześcijaństwem.

5:8 Poprzysięgam was,

Mówi grono głupich panien.

córki Jeruzalemskie!

Którzy uważacie się być dziećmi Bożymi.

Jeślibyście znalazły miłego mego,

Wy Go również, szukacie.

abyście mu powiedziały, żem od miłości zachorowała.

Powiedzcie Mu, że cierpię głód, pragnę Jego społeczności, że bez Niego jestem słabą i nędzną. Pragnę ujrzeć Jego oblicze. Mimo, że Go wówczas nie natychmiast wpuściłam, miłuję Go z całego serca. Teraz tego żałują i jestem gotowa służyć Mu po wszystkie wieki. - Ezech.44:10-11.

5:9 Cóż ma miły twój

To pytają się „córki Jeruzalemskie”. Te, które mówią o sobie, że również Pana miłują i Go naśladują, że u nich jest Prawda i że należą do Oblubienicy Chrystusowej. Któż on jest i w jakim stosunku stoi do ciebie? Czyżby Chrystus ci więcej znaczył niż nam? Nie rozumiemy, dlaczego ty Go z takim drżeniem i tęsknotą poszukujesz.

nad innych miłych,

Lud „nominalnego Syonu” przyznający się do Chrystusa, jest w nieświadomości tych rzeczy, które teraz dla „głupich panien” stały wyraźne i zrozumiałe.

o najpiękniejsza między niewiastami?

Wierzący nominalnego kościoła, dostrzegają, że ci ostatni duchowo usposobieni są piękniejsi, czyściejsi i świętsi, że ogłaszają kosztowniejszą Prawdę niż inni, będący tylko z imienia chrześcijanami.

co ma miły twój nad innych miłych, 

Zdziwieni jeszcze raz ponawiają pytanie. Odpowiedź brzmi: „Zaśpiewam teraz miłemu memu piosnkę miłego mego, o winnicy Jego” Izaj,5:1. O żadnym innym miłym nie mogłaby być taka pieśń śpiewana. Czy moglibyśmy, komu innemu nawet w przybliżeniu wyrazić taką wdzięczność, jaka się przynależy naszemu Panu?

że nas tak poprzysięgasz?

Nie możemy zrozumieć przyczyny, dla której tak się lękasz o swojego umiłowanego, że się obawiasz nie znaleźć Go więcej.

5:10 Miły mój biały 

Wszystkie barwy widma złączone dadzą kolor biały, który właściwie nie jest kolorem, ale pojęciem jasności i świętości. „Takiegoć zaiste przystało nam mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników i który by się stał wyższy nad niebiosa” Żyd 7:26 „Rozjaśniło się oblicze jego jako słońce” Mat.17:2 „A głowa Jego i włosy były białe jako wełna biała, jako śnieg” „A oblicze Jego jako słońce, kiedy jasno świeci,” Obj.1:14-16

i rumiany,

B. Elb. „czerwony”. To może być wskazówką na Jego krew odkupienia

i zacniejszy nad innych dziesięć tysięcy.

W oczach powołanych wybranych i wiernych nasz Pan jest wyróżniony i postawiony wyżej, ponad innych synów, Bożych.

5:11 Głowa jego

Głowę naszego Pana możemy przyrównać z pojęciem wszystkich doskonałych przymiotów i właściwości Boskiej miłości i mądrości. Jest ośrodkiem wszystkich uczuć i przyczyn. Jemu jest dana wszystka moc, jaką mógł Ojciec udzielić. On postanowił Go Głową ciała - kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby On we wszystkim miał pierwszeństwo. „Ponieważ się, upodobało Ojcu, aby w Nim wszystka zupełność mieszkała” Kol. 1:19-20.

jako bryła szczerego złota;

To się odnosi do najwyższego stopnia istnienie obok Ojca. „Który sam ma nieśmiertelność i mieszka w światłości nieprzystępnej... ” 1Tym.6:16. „Jako Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał żywot w samym sobie.  Jan. 5:26.

włosy jego kędzierzawe, (faliste) czarne, jako kruk;.

„Po wszystkie dni ślubu, nazarejstwa swego, brzytwa nie przejdzie po jego głowie, aż wynijdzie czas, do którego się poświęcił Panu”. 4Mojż.6:5.

5:12 Oczy jego

Oczami „światłości” się widzi i poznaje. Oczy są, więc symbolem mądrości i poznania.

jako gołębicy

Łagodne ,,pełne pokoju, bez fałszu. zob. rozdz.1:15

nad strumieniami wody,

Psalm 1:1-3 mówi o błogosławieństwach dla tych, którzy rozmyślają o zakonie Pańskim we dnie i w nocy. Jest przyrównany do drzewa wsadzonego nad sumieniem wód. Te strumienie symbolizują Boskie Prawdy zobacz też Jer.31:9.

ako umyte w mleku,

(kąpane) Symbol podstawowych prawd.

stojące w mierze swojej;

B. Elb. „Osadzone w swej oprawie”. Znaczy dobrze dopasowane. Wszystkie przymioty charakteru naszego Pana, są połączone ze sobą w doskonałej harmonii.

5:13 Policzki jego

Jego oblicze, Jego okazanie się.

jako zagonki ziół wonnych

Jest to zestawienie w jedną całość wszystkich pięknych przymiotów charakteru i cnót Boskich. Trafnie jest to wyrażone w Psalmie 85:11. „Miłosierdzie (dobroć) i Prawda spotkają się”.

jako kwiatki wonnych rzeczy;

B. Elb. „Wyżyny wonnych roślin” Miłe przyjemne kwiaty według biblii angielskiej. Kwiatki o mocnym zapachu, mające moc przyciągania, Są to właściwości naszego Pana uszczęśliwiające i oczekiwane. Wyraża to też Psalm 40:4. „Włożył w usta moje pieśń nową  chwałę należącą Bogu naszemu.”

wargi jego jako lilije

Usta, wargi naszego Pana formują myśli Boże słyszalne lub czytelne dla nas słowa, tak że dla nas ludzi, stają się zrozumiałe. Poselstwo wielkiej radości - Łuk.2:10, było zwiastowane pasterzom na polu. Było ono miłe, czyste, pełne łaski i mocy. „..Nigdy tak nie mówił człowiek jako ten człowiek”.1Jan.7:46.

wypuszczające myrrę ciekącą

Ta radosna wieść wskazywała na drogę wyprowadzającą z tej „doliny cienia śmierci” i trwogi. Psalm 23:4.Wargi Jego wypuszczają myrrę ciekącą  Boską mądrość.”...Dar z łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. - Rzym.6:23. „Kropić będzie jako deszcz nauka moja, jako drobny deszcz na zioła a jako krople na trawę”....-5Mojż.32:2.

5:14 Ręce jego

Ręce wykonywają wolę głowy. W naszym przypadku Głowy ze szczerego złota wyniesionej do Boskiej natury.

jako pierścienie złote,

B. Elb. „Jako zwoje złote”. Ręce naszego Pana, są tu przedstawione, jako zwoje”. Możemy przypuszczać, że obraz ten jest w ścisłym związku ze zwojami ksiąg, lub pergaminów zwojów, które można rozwijać.Łuk.4:17, 4:20. „Godzieneś jest wzląść księgi (zwoje) i otworzyć (rozwinąć) pieczęci ich” Obj.5: 9. Zauważ też, Ezech. 2:8-9, 3:3.

osadzone drogim kamieniem hiacyntem

B. Elb. „topazami”. Jeśli uwzględnimy inne tłumaczenia, możemy przypuszczać, że chodzi tu po prostu o kamienie szlachetne np. Biblia angielska mówi beryl zuryska chryzolit Biblia Menge kamienie szlachetne „.Również konkordancja Strong’a mówi o „kamieniach szlachetnych., „Topazy, lub beryle”. Jeśli teraz ręce naszego Pana są osadzone drogimi kamieniami, może to oznaczać, że cały Boski plan, wszystkie Jego zamysły, są włożone w najlepsze ręce, jakie mogą istnieć. Ręce pełne mądrości i Boskiego autorytetu. Znaczenie tego symbolu może sięgać jeszcze dalej. Rozważmy, co mówi prorok Malachiasz 3:17. ”Ci będą moimi, mówi Pan zastępów w dzień, w którym ja zgromadzę swoje klejnoty. Według prof. Strong’a, te klejnoty są własnością osobistą, posiadłością własną, więc „skarbem”, „kosztownością.” W ten sposób, te klejnoty, którymi są osadzone ręce naszego Pana, mogą również wskazywać, na Jego pomocniczkę, na Jego oblubienicę. Z pierwszego listu do Koryntów 6:2-3, dowiadujemy się, że święci Pańscy będą razem z Nim sądzić anioły i świat, że będą z Nim panować tysiąc lat.Obj.20: 6. Więc zupełnie możliwe, że w tych topazach, w tych klejnotach również wliczony jest prawdziwy kościół Chrystusowy.

brzuch jego jako glanc kości słoniowej,

B. Elb. „Ciało Jego, jako misterne dzieło z kości słoniowej”.  „Ponieważ się upodobało Ojcu, aby w nim wszystka zupełność mieszkała”. „Gdyż w nim mieszka wszystka zupełność bóstwa cieleśnie”. Kol.1:19; 2:9. „Gdyżeśmy członkami ciała jego, z ciała jego i z kości jego.” Efez.5:30 To ciało, jest rzeczywiście kunsztownym dziełem Bożym.

safirem osadzonej;

Kamień szafirowy symbolizuje chwałę uwielbionego Pana. Ezech.1:26. Również oblubienica Chrystusowa będzie uwielbiona tą chwałą..Izaj.54:11-12. Według Objaw.21:19-20 Szafir jest drugim gruntem miasta. Są to kosztowne klejnoty naszego Pana. Były one reprezentowane przez dwanaście w złoto oprawionych kamieni szlachetnych na napierśniku najwyższego kapłana. Głęboki błękit szafirów, reprezentuje barwę Boskiego tronu. „I widzieli Boga Izraelskiego; a było pod nogami jego, jako robota z kamienia szafirowego, a jako niebo gdy jest jasne.”- 2 Mojż. 24-10.

5:15 Golenie jego jako słupy marmurowe

B. Elb. „białego marmuru” „Słupy”- Przeznaczeniem słupów jest nośność ciężarów i danie oparcia, jak np. fundament, podwalina podstawa, grunt. „Choć by się zachwiała ziemia i wszyscy, którzy na niej mieszkają; ja sam utwierdziłem słupy jej” Psalm 75:4 (B. Zuryska) „Kto zwycięży, uczynię go filarem w kościele Boga mojego. Obj.3:12. Golenie z białego marmuru, mogą oznaczać niezawodną nośność. Cała odpowiedzialność wykonania chwalebnego Boskiego planu zbawienia została włożona na naszego Pana.

postawione na podstawkach złota wybornego;

W Piśmie Świętym, złoto jest symbolem Boskiej natury. Natury, której Bóg udzieli takim, którym w swojej wszechwiedzy zaufał. I tak zamiar Stwórcy, Jego przedwieczny plan jest postawiony na podstawkach, (cokołach) z wybornego złota. W tych złotych „podstawkach” są również pokazane ostatni członkowie nóg Chrystusowych. Izaj. 52:7.

oblicze jego jako Liban,

(postać Jego) Już Mojżesz z tęsknotą zapragnął zobaczyć ten Liban, i tą dobrą ziemię. 5Mojż.3:25. Południowy masyw górski to Hermon, figuralnie reprezentuje tron Boży. Psalm 133:3. Liban symbolizuje to, co jest absolutnie dobre. Izaj.60:13 mówi: „Sława Libanu do ciebie przyjdzie, (…), abym miejsce nóg moich uwielbił”.  Pan tu jest uosobieniem przyszłego błogosławienia, całej ludzkości.

wyborne jako cedry;

Świątynia Salomona była zbudowana częściowo z drewna cedrowego. 1Król.5:6, 6:9. Cedry symbolizują żywot wieczny.Ps.92:13-16. „Nasycone bywają i drzewa Pańskie i cedry Libanu, których nasadził” Ps.104:16. Jego postać jest więc okazała (wyborna) jak cedr. Liban wywodzi cedry. Jednak nasz Pan usposabia prawdziwe ludzkie życie, które jako Odkupiciel zaofiaruje wszystkim chętnym, dobrowolnie Jemu oddanym.

5:16 Usta jego nader słodkie,

„Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem pochodzącym przez usta Boże”- Mat.4:4, 5Mojż.8:3„Wszyscy dawali Mu świadectwo i dziwowali się wdzięczności onych słów, które pochodziły z ust Jego” Łuk.4:22. Są to prawdziwie słowa żywota, które z ust Pańskich wychodząc są „słodyczą”, i dają nadzieję wyjścia z obecnej beznadziejnej sytuacji i wprowadzenia do pełnej światłości, do wiecznej radości oraz powrotu do harmonii z Bogiem.

a wszystek jest pożądany. Taki ci jest miły mój,

To On jest tym, którego nade wszystko miłuję. Apostoł Piotr, to tak wyraził: „Którego nie widziawszy, miłujecie którego teraz nie widząc, wszakże weń wierząc” 1Piotr. 1:8.

i taki przyjaciel mój.

Największym i najbardziej ujmującym skarbem niebieskim jest osobista miłość i osobista przyjaźń naszego Pana.

5:17 Gdzież poszedł miły twój,

Potem, gdy już drzwi będą zamknięte, rozpoczną się również ci dopytywać, którzy tylko z imienia są chrześcijanami, dawać posłuch temu, co głosi klasa „głupich panien”. Będą im wierzyć i dopytywać się, gdzie Umiłowany poszedł.

o najpiękniejsza między niewiastami?

My to czujemy, my to teraz rozpoznajemy, że ty jesteś duchowo usposobiona, że u ciebie jest najjaśniejsze światło, u ciebie znajdujemy największą miarę Prawdy. Widzimy teraz, że jesteś wyróżniona od Pana przed wszystkimi innymi wyznaniami (niewiastami).

Gdzie się obrócił miły twój?

Poznałyśmy teraz, że się zupełnie od nas odwrócił. Gdzie On teraz jest? Jaka się stała zmiana? Powiedz nam!

a szukać go będziemy z tobą.

Powiedz nam na podstawie Pisma Świętego jak możemy Go teraz znaleźć, powiedz nam, co możemy teraz uczynić, aby uzyskać Jego upodobanie.

6:1 Miły mój wstąpił do ogrodu swego

Najpiękniejsza między niewiastami nie zwleka z odpowiedzią. Przez ostatnie wydarzenia i fakty, które zaistniały, została przyprowadzona do zupełnej znajomości. Odważnie i bez bojaźni poucza ona teraz ten lud przyznający się do Pana, tych głodnych z nominalnego chrześcijaństwa. Pan przyszedł po raz wtóry i zabrał swoją oblubienicę do ogrodu swojego serca.

między zagonki ziół wonnych,

(do zagonków ziół wonnych) Przyszedł do ograć swojego serca aby ujrzeć rozkoszne owoce Ducha Świętego. Wonne zioła (wonne korzenie)B. Elb. np. Mirra, cynamon, tatarskie ziele i kasję. 2Mojż.30:22 łącznie z czystą oliwą z oliwek, wskazuje na składniki Ducha Świętego, obrazowo pokazanym w świętym oleju pomazania. 2Mojż.30:22.Przyszedł, aby tymi wspaniałymi owocami się rozkoszować, które w tym zestawieniu mogą reprezentować tylko owoce Ducha Świętego, jak: miłość, radość, pokój, wytrwałość, łagodność, dobroć, wierność, pokorę i samozaparcie, które to oblubienica w czasie swej długiej próby pokazywała.

i żeby zbierał lilije.

Aby zebrał pokornych, aby je zabrał do siebie, jako pszenicę do niebieskiego gumna Swojego. Lilie są symbolem piękna, czystości i emanują miłą przyjemną wonią.

6:2 Jam jest miłego mego,

Tu oblubienica znów podejmuje słowo.

a miły mój jest mój, który pasie między lilijami.

Komentarz jak rozdz.2:16.

6:3 Pięknaś ty, przyjaciółko moja!.

Nie o zewnętrznym pięknie jest tu mowa, ale o piękności serca, o ufności, o oblubieńczej miłości. Względem tego, dał nam nasz Pan, małą, ale bardzo pouczającą pzrypowieść.Mat.13:45-46.” Zasię podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi kupcowi, szukającemu pięknych pereł; Który znalazłszy jednę perłę bardzo drogą, odszedł, i posprzedawał wszystko, co miał, (oddał swoje życie) i kupił ją. „Zakocha się król w piękności twojej” - Psalm 45:12.

jako Tersa

Tersa była kiedyś stolicą „Dziesięciu pokoleń”1Król.14:17 Jej nazwa oznacza miła lub przyjemna.

pięknaś, (pełna wdzięku) jako Jeruzalem;

Stolica królestwa dwóch pokoleń. Jeruzalem znaczy „założenie” lub „miasto pokoju”.

ogromna, jako wojsko uszykowane.

(groźna, jako zastępy wojenne) Czy te kontrastowe właściwości, które tu są przypisywane oblubienicy, można ze sobą pogodzić? Sprawą ważną jest dla nas, że w Psalmie 45, właściwości naszego Pana, są w podobnym kontraście zestawione. W trzecim wersecie mamy powiedziane:, „Piękniejszyś nad synów ludzkich, rozlała się wdzięczność po wargach twoich…” a już w następnym wersecie zupełnie coś przeciwnego: „Przypasz miecz twój na biodra o mocarzu! Pokaż chwałę twoje i zacności twoje…” Jeszcze do wersetu ósmego.

Są to prorocze słowa. Pojmując, że Chrystus, to nasz Pan wraz ze swoją oblubienicą, widzimy piękną i cudowną harmonię w słowie Bożym. „Przyjaciółka” w naszym wersecie nie tylko jest piękną, ale równocześnie przyrówna do groźnych zastępów wojennych, zdajemy sobie sprawę, przeciwko komu i przeciw czemu te zastępy okażą się groźne. W liście do Hebrajczyków 12: 26-27, znajdujemy wytłumaczenie: „Jeszcze ja raz poruszę, nie tylko ziemią, ale i niebem…” Zobacz też Psalm 149:5-9.Oblubienica Chrystusowa jest tu przedstawiona, jako Jego pomocniczka, jako współpracująca ze swoim Wielkim Królem, z Którym walcząc, usunie wszystko cokolwiek przeciwne jest Bogu. Oblubienica, razem ze swoim Umiłowanym wstrząśnie wszystkim, co ma być zniszczone, aby wszyscy, którzy będą chętnymi, mogli to ze swoich myśli oddalić. Dopiero, gdy przez działanie Boskiej miłości, ich kamienne serca będą odjęte a serce mięsiste będzie im dane; „nowy duch” będzie mógł zamieszkać w ich sercach. Ezech.11:19, 36:26. Wtedy jak „Tersa” przed oczyma ludzkości rozjaśni się piękno oblubienicy a wdzięk jej jak Jeruzalem

6:4(Odwróć oczy twoje odemnie

W tych słowach znajduje się coś, co nas ponownie wprowadza w zamyślenie. Możliwe, że odsłoni się przed nami nieco, tu ukryta myśl, jeśli przeczytamy następne słowa naszego tekstu.

gdyż mię one srogim czynią)

B. Elb. „czynią mi gwałt” Biblia Zuryska „przestraszają mnie”, B. Lutra – „zmieszają (peszą) mnie”. To hebrajskie słowo tu użyte, może mieć jeszcze inne znaczenie: jak: uprzykrzać się, dawać odwagę, prosić ustnie, lub zwyciężają mnie. Podczas studium „Pieśni nad pieśniami” zauważyliśmy już, że jej treść nie zawsze następuje chronologicznie po sobie. Niekiedy występuje z pewnym wyprzedzeniem, aby znów na innym miejscu cofnąć się do przeszłości.

Ten czwarty werset, zdaje wskazywać na czas przygotowywania oblubienicy, zanim Jeszcze będzie skompletowana. Od czasu pierwszej obecności Jezusa na ziemi, cóż było największym pragnieniem serca tych, którzy Go nade wszystko umiłowali - tych, którzy Go naśladują, gdziekolwiek ich poprowadzi? Czyż ich największą tęsknotą nie było, aby się spotkać z Nim, z Oblubieńcem. Zobaczyć Go, jakim Jest teraz i być z Nim na zawsze? 1Jan.3:2. Nasz tekst wyraża również to wewnętrzne pragnienie Oblubieńca, aby wreszcie wziąć swoją Oblubienicę do siebie, aby ona była tam, gdzie i On Jest Jan17: Równocześnie widzi On w oczach swej przyjaciółki Jej tęsknotę, być połączoną z Nim. Ponieważ czas się Jeszcze nie wypełnił, a Kościół w pełnej liczbie jeszcze nie wszedł, Pan prosi swoją umiłowaną, aby odwróciła swoje tkliwe, pełne wyczekiwania oczy od Niego. Prawdziwie ludzki obraz, aby pojąc taka więź, że i Jego to ujmuje, widząc Jej oczy, uporczywie zwrócone na siebie.

6:5-6 Te wersety, jak rozdz.4:2-3

6:7Aczkolwiek jest sześćdziesiąt żon królewskich,

Jest tu mowa o wielkich systemach kościelnych połączonych z ziemskimi rządami. O tym Babilonie Jest w Obj.18:7 powiedziane jak się wychwala: „Siedzę jako królowa, a nie jestem wdową, i smutku nie ujrzę” Bardzo podobną wypowiedź spotykamy w proroctwie Izajasza 47:7-8 „I rzekłaś: Na wieki panią będę (…)Jam jest, a niemasz oprócz mnie innej, nie będę wdową, ani uznam sieroctwa”

a ośmdziesiąt nałożnic

Nałożnic (konkubin) jest więcej niż królowych Są to różne społeczności religijne denominacje znajdujące się poza wielkimi systemami kościelnymi.

a panien bez liczby:

Chociaż pannami są i mądre i głupie, Mat.25:1, to Jednak tu Jest mowa o tych drugich. Są one tymi, o których mowa w Obj. 7:9. „A oto lud wielki którego nie mógł nikt zliczyć…” (Wielkie Grono) ze wszystkich narodów.

6:8 Wszakże jednaż jest

Jednak z tego całego, mnóstwa tych różnych wyznań, uznających za podstawę swoich wierzeń Pismo Święte, ,Jest tylko jedna jedyna, którą Niebiański Oblubieniec uznaje jako swoją oblubienicę, swoją poślubioną. Gal. 3:28. To są ci, którzy Słowo Prawdy dobrze wykładają 2Tym.2:15  N.P. i B. Elb. Którzy posiadają Ducha Bożego i Ducha Chrystusowego. Rzym.8:9. Ten Duch jest również nazwany: Duch Świątobliwości, Duch Prawdy, również Duchem żywota, Duchem chwały Duchem mądrości i Duchem usynowienia. Jest tu mowa wyłącznie o tych144000 „CI, którzy na czołach swoich mają napisane Imię Baranka i Imię Ojca Jego” Oni śpiewają Nową Piśń, której się nikt nauczyć nie mógł. One są, które się z niewiastami nie pokalały. One naśladują Baranka, gdziekolwiek idzie. W ich ustach nie znaleziono zdrady, (fałszu). One są bez nagany. Ob j. 14:1-5.

gołębica moja, uprzejma moja

B. Elb. „doskonała moja” Oblubienica Chrystusowa Jest doskonała w Nim. „Bądźcież wy tedy doskonałymi, jako i Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, doskonały jest.” Mat.5:48. „(…) ten niech was doskonałymi uczyni, utwierdzi, umocni i ugruntuje.” 1Piotr 5:10

jedynaczka

B. Elb. „ona jest jedyna” Która dzielić będzie ze swoim Oblubieńcem chwałę, cześć i nieśmiertelność i będzie razem z Nim, Chrystusem Pomazańcem.

u matki swojej”

Oblubienicę dla Izaaka 1Mojż.26:4 rozumiemy jako duchową oblubienicę Gal. 3:29. „„A jeźliście wy Chrystusowi, tedyście nasieniem Abrahamowem, a według obietnicy dziedzicami”. Oblubienica jest jedyną swej matki „Górnego Jerusalemu” Gal. 4:26.

bez zmazy

B. Elb. „ona jest wybraną” Szczególnie uprzywilejowana. „Od ludzi odrzuconego, ale od Boga wybranego i kosztownego” 1Piotr.2:4-5.

u rodzicielki swojej.

Pozaobrazowej Sary Gal.4:21 -28, Już z 1Mojż. 17:15-16 dowiadujemy się: „Potem rzekł Bóg do Abrahama: Sarai, żony twojej, nie będziesz zwał imienia jej Saraj, ale Sara będzie imię jej. I będę jej błogosławił, a dam ci z niej syna; będę jej błogosławił, i będzie rozmnożona w narody, a królowie narodów z niej wynijdą.” Sara (księżna) matką 144000 królów Oblubienicą Chrystusową.

Ujrzawszy ją córki

Towarzyszki jej drogi, dla których odłożone były korony żywota, razem z nią się radujący Słowem Prawdy. Dopiero przez nieomylny osąd Ojca, objawi się linia podziału. Temu Boskiemu wyrokowi te „córki” ochotnie się poddadzą.

błogosławioną ją nazwały;

Całe inteligentne stworzenie będzie się wielce radować, gdy Kościół Chrystus owy będzie zupełny, oblubienica objawiona. Tylko w naszym niedoskonałym stanie istnieje jeszcze zazdrość i niechęć, lecz nigdy w doskonałości. Na jakimkolwiek poziomie, chociaż nie osiągną najwyższej nagrody wysokiego powołania, będą się radować z tymi, którzy byli wiernymi i posłusznymi i którzy tak jak Maria z Betanii, lepszą cząstkę obrała. - Łuk. 10:42

także i żony królewskie i założnice, i chwaliły ją, mówiąc:

(wsławiały) Również, teraz te królowe i systemy związanych z ziemskimi rządami i nałożnice inne społeczności religijne, które kiedyś były nieprzyjaźnie ustosunkowane do prawdziwych naśladowców stóp naszego Pana uznają i będą musiały uznać, że jej droga była prawdziwa, że jej wywyższenie sprawiedliwą nagrodą. Oblubienica Chrystusowa podjęła przecież trudną drogę samoofiary, pokornie poddawając się woli Ojca Niebieskiego. Nie przyniosło to jej sławy i uznania ze strony świata. Przeciwnie: Prześladowanie i ból. Gdy ich serce kamienne zastąpione będzie mięsistym, wtedy również i one uznają ją, jako tą jedyną i będą ją sławiły.

6:9 Któraż to jest

Oblubienica wybrana.

co się pokazuje

(która lśni, jaśnieje) W Psalmie 45:14 oblubienica jest opisana: „Całkiem chwalebną jest córka królewska „ B. Elb.

jako zorza,

B. Elb. „jako zorza poranna”

W poranku wieku naprawienia wszystkich rzeczy. Tak jak królowie od wschodu słońca, Obj.16:12  objawi się oblubienica wraz ze swym Panem i Głową  jako Słońce Sprawiedliwości. Ono wzejdzie ze zdrowiem na swoich skrzydłach dla wszystkich, którzy będą się bać (czcić) Imienia Bożego. Mal.4:2

piękna 

Sprawiedliwa, święta, dobra.

jako miesiąc

(księżyc) Symbol zakonu. „Aby ona sprawiedliwość (sprawiedliwe wymagania zakonu) była wypełniona w nas, którzy nie według ciała chodzimy, ale według Ducha” Rzym. 8:4.

czysta

Chwalebnie, wspaniale świecąca.

jako słońce „Tedy (gdy oblubienica się ukaże i zajaśnieje, jako zorza poranna i wszystkim objawiona będzie) sprawiedliwi lśnić się będą jako słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy ku słuchaniu niechaj słucha.” Mat.13:43.

ogromna (groźna) jako wojsko uszykowane z chorągwiami?

Jako hufce wojenne B. Elb i N. P. Tak jak oblubienica jest piękna i czysta, tak też jest bezkompromisowa i jednoznaczna w przedstawianiu Prawdy. Jeśli zachodzi potrzeba, staje w jej obronie, zdecydowanie i wspaniale, jak hufce wojenne z sztandarami.

Wypowiedzi proroka Izajasza nad Babilonem: Izaj.13:2 „Na górze łysej podnieście chorągiew (prawdziwą Ewangelię między tymi, którzy się rozwijają, jako prawdziwi członkowie Królestwa Bożego). Wołajcie do nich donośnym głosem, (do zabłąkanych owiec trzody Pańskiej, którzy Jeszcze znajdują się w Babilonie) machajcie ręką, aby weszli (prawdziwe owce) w bramy szlachetnych, dziedziców (Królestwa Niebieskiego)” B. Elb.

6:10 Zstąpiłam

B. Elb. „zstąpiłem” Pan, potem, gdy oblubienica została już uwielbiona.

do ogrodu orzechowego,

Do ogrodu serc tych, którzy nie zajaśnieją, jako „zorza poranna”, którzy nie osiągnęli nagrody Maluczkiego Stadka. Drzewo orzechowa swoje owoce nie przynosi tak rychło jak ogród ziół wonnych, do którego przyrównany jest ogród serc oblubienicy.

abym oglądała owoce rosnące w dolinach

„aby zobaczyć młode pędy w dolinie” B. Elb. Te oznaki rosnącego wyrozumienia zaczynają się teraz rozwijać również u tych, które pozostały, które nasz Pan nie uznał, jako tą jedyną. One nie mogły się razem z oblubienicą Pańską wznieść na te wyżyny wiary, nadziei miłości. Teraz jednak poznały swoje zaniedbania i przynoszą wspaniałe owoce Ducha Świętego.

abym obaczyła, jeźli kwitną winne macice,

„aby zobaczyć, jeśli krzew winny puszcza pąki” B. Elb. Czy jako wynik ich opamiętania się, Pan znajdzie dojrzewające owoce?

a wypuszczająli pączki jabłonie granatowe.

„czy kwitną granaty” B. Elb. Owoc granatu, jak to mamy przedstawione w Cieniach Przybytku reprezentuje wyborny owoc odkupienia, jest symbolem odkupienia utraconego życia rodzaju ludzkiego. To nie tylko dotyczy Maluczkiego Stadka i całego rodzaju ludzkiego również tych, którzy będą zaliczeni do klasy Wielkiego Grona.

6:11Niżem się dowiedziała, dusza moja wsadziła mię na wóz przedniejszych z ludu mego.

„Niespodziewanie wsadziła mnie ma dusza na wspaniały wóz mojego ochoczego ludu”(właściwiej mojego szlachetnego ludu) - od Amminadib - mój lud jest szlachetny, lub przedniejszy B. Elb.

„Niespodziewanie zaprowadziła mnie moja tęsknota (pragnienie) do córki jednego z przedniejszych” B. Menge

„Nie spostrzegłam się, gdy pożądanie mej duszy dołączyło mnie do odjeżdżających mojego ochoczego ludu” (Na podstawie tekstu Masoretów tłum.)  Jest możliwym, że w tych różnych cytatach tego wersetu, możemy zauważyć jedną rzecz wspólną: „Moja dusza” A więc Wielkie Grono odczuje nagłą potrzebę, aby dołączyć do tego ochotnego ludu, córki jednego z Przedniejszych, Przedniejszego Towarzystwa Czyż na podstawie tej myśli, nie moglibyśmy wywnioskować, że te, które pozostały, nagle rozpłomienia się wielką miłością i tęsknotą, aby dorównać swojej wielkiej wiernej Panu siostrze, w jej miłości gorliwości i gotowości do ofiarności? Następny werset o ile my go dobrze rozumiemy wydaje się tą myśl potwierdzać.

6:12 Nawróć się, nawróć się,

Bardzo często spotkamy w Piśmie Św. to pełne miłości wezwanie Pana Boga do nwrócenia się. Np. do Izraela: „Nawróć się do mnie mówi Pan Zastępów, a nawrócę się do was”.  Zach. 1:3.

o Suiamitko!  

Tak samo i tu: Sulamitka, którą możemy uważać, jako obraz klasy Wielkiego Grona, proszona Jest: „Nawróć się”. Zmień swoje usposobienie, bądź odważna w swoim wyznawaniu, odrzuć swoją ludzką bojaźń. Trzymaj i ty ten sztandar Prawdy wysoko, tak jak twoja duchowa siostra, „Córka Przedniejszego”

nawróć się, nawróć się, niech na cię patrzymy.

Cztery razy jest to wezwanie wypowiedziane. W końcu Sulamitka za jej odważne wystąpienie w obronie Prawdy w nagrodę otrzyma wielką chwałę. „Przywiodą je z weselem i z radością, a wnijdą na pałac królewski.”.Ps.45:16

ż widzicie na Sulamitce?

Odpowiedź brzmi:

Widzimy, jakoby hufy wojenne

„Jakoby korowód z Machanaim” B. Elb. Machanaim znaczy tyle, co podwójny obóz, lub podwójny hufiec wojsk, „zastępów Bożych”. Możemy to wnioskować z 1Mojż.32:1-2 „A Jakub też poszedł w drogę swoję i potkali się z nim Aniołowie Boży. I rzekł Jakub ujrzawszy je: Obóz to Boży; i nazwał imię miejsca onego Mahanaim.”

7:10 jako piękne są nogi twoje

”kroki twoje” B. Elb. Tak chwali Oblubieniec swoją oblubienicę, „ córkę książęcą”. Nogi służą do chodzenia. Dokąd mają nas nasze nogi prowadzić, czego mają dokonać? Trafnie to jest wyrażone u Łuk.1:78-79 wg Biblii H. Menge: „Tak to chce serdeczne zmiłowanie naszego Boga, przez które objawił nam się Wschód z wysokości, aby światłość dać tym, którzy siedzą w ciemności i w cieniu śmierci, aby nasze nogi (kroki) prowadzić na drogę pokoju”...Dlatego te nogi są piękne, bo na górach zwiastują dobrą nowinę, poselstwo dobra, pokoju i zbawienia.- Izaj.52:7.

w trzewikach

„Obuwszy nogi w gotowość Ewangelii pokoju”..- Efez.6:15.

o córko książęca!

Tak Pan nazywa swoją oblubienicę.

Opasania biódr twoich

B. Elb. „wygięcia” B. H. Menge „zaokrąglenia” Angielskie tłumaczenie „stawy” Efez.4:16 mówi o „Kościele”, jako o jednym Ciele dobrze złożone i spojone przez stawy, ku dawania posiłku (Prawdy) każdemu członkowi Ciała Chrystusowego.

są jako zawieszenia,

To, co w 1Piotra 3:3-4 jest powiedziane o żonach, może być w zupełności zastosowane do oblubienicy Chrystusowej, której ozdoba nie ujawnia się zewnętrznie przez plecione włosy, ubiór i różne ozdobne zawieszenia ze złota i klejnotów, lub kosztownych szat, lecz on skryty serdeczny człowiek z nieskazitelną ozdobą cichego i pokornego ducha, jest przed obliczem Bożym kosztowny.  „Koroną starców są synowie synów ich, a ozdobą synów są ojcowie ich”.- Przyp.17:6. „Chlubą młodzieńców jest ich siła, a ozdobą starców jest siwy włos” N.P. i B. Elb.- Lecz ozdobą Oblubieńca, jest jak z klejnotów kunsztownie złożony naszyjnik

ręką dobrego rzemieślnika urobione.

Nie Jest to naszą zasługą, jeśli ktokolwiek przez Boga został podniesiony do stanu „córki książęcej”. „Czynem Je Jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie…” Efez.2:10. A więc Bóg sam jest tym cudownym wykonawcą „Tak nasz Pan powiedział: „Żaden do mnie przyjść nie może, jeśli go Ojciec mój, który mię posłał, nie pociągnie…”Jan.6:44. Dlatego „Jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem 2Kor.5:17

7:2 Pępek twój

To hebrajskie słowa „shorer” może wskazywać na ścisłe przywiązanie z przymierzem Sary utwierdzonym przysięgą. To przymierze Sary jest matką i żywicielką oblubienicy.

jako czasza okrągła,

To wyrażenie zawiera w sobie całą objętość wszystkich obietnic Bożych połączonych ze sobą. Wszyscy, którzy mają ten znak bliskiego pokrewieństwa z Bogiem, jak to symbolicznie wyrażone - przez pępek, (pępowinę) tworzą wspólnie jedną czaszę — kielich Boskiej woli, zawierającą wszystkie przyrzeczenia obietnice Boże, Starego i Nowego Przymierza.

która nie jest bez napoju; 

„ w którym wina mieszanego (korzennego) nie zabraknie.Wyrażenie „wino mieszane” odbieramy, jako coś negatywnego, w sensie Biblijnym. Jednakowoż, sposób wyrażania tej myśli w różnych tłumaczeniach nasuwa wniosek, że brak tego napoju mieszanego, znaczyłoby niedobór, że coś brakuje. „Łono twoje, jak czasza okrągła, w niej nigdy napoju nie brakuje”. Luter „Niech w niej nie zabraknie napój mieszany. „B. Zuryska.  Strong uważa ten napój, jako mieszaninę wina i wody. Inni badacze uważają, że są to smutki i pocieszenia, uciski i radość. Jeszcze inni, że mogą to być „nowe i stare rzeczy ze skarbca” Mat. 13:52. Sądzimy jednak, że tak uciski i radości, wybranym Pańskim nie zabrakną.- Jan.1:6 :20, Izaj.61:3 Dz.Ap. 5:41, 2 Kor.7:4.

brzuch twój jest jako bróg pszenicy

„Ciało twoje jest jako stos pszenicy” B. Elb. Sam Pan przyrównuje się do ziarna pszenicznego. Jan.12:24. W przypowieści o pszenicy i kąkolu Mat.13:30, również Łuk.3:17 i Łuk.22:31. Pan przyrównuje swoich wiernych naśladowców do pszenicy. Stąd możemy wnioskować, że ten „stos pszenicy”, ta całe Maluczkie Stadko.

osadzony lilijami.

Te są obrazem czystości, miłego zapachu i blasku. Skoro ten stos pszenicy, osadzony Jest liliami, do tego ciała (stosu pszenicy) niema dostępu nic nieczystego, nic przeciwnego woli Bożej.

7:3 Obie piersi twoje

Są to organizmy wytwarzające mleko Ewangelii - Radosnej Nowiny 1Kor.3:2.Może to być obraz na czasy przyszłe.Rzym.8:19, Obj.22:17, Izaj.66:11.

są jako dwoje bliźniąt młodych sarniąt.

„młodych gazeli” „I stanie się dnia onego, że góry kropić będą moszczem, a pagórki opływać mlekiem”.. -Joel.3:18  Studnią zawsze żywego Słowa Bożego, źródłem wszelkiego życia jest parą bliźniąt: Stary i Nowy Testament.

7:4Szyja twoja

Dokładniej „kark” tył szyi, na którym nosi się ciężary. Gotowość noszenia tego brzemienia. Mat.11:30.

jako wieża z kości słoniowych;

określenie zdecydowania i siły, ale też gotowości do obrony Prawdy.

oczy twoje. 

Oczy są zwierciadłem duszy; symbol mądrości

jako sadzawki w Hesebon podle bramy Batrabim;

”Bramy miasta ludnego” B. Elb. Stawy rybne przy bramie Bat-Rabbim, po wschodniej stronie ujścia Jordanu, dziś jest tam tylko jeden staw, dawniej były zapasem wód, przy których klękały wielbłądy, aby tam odpocząć. Takie są oczy oblubienicy zwierciadłem spoczynku, pokoju i mądrości z góry.

Nos twój

Zmysł powonienia dla czystości duchowego pokarmu, jak to Ap. Paweł przedstawia w liście do Hebrajczyków 5:14. Jako dorośli mają wyćwiczone zmysły, ku rozróżnianiu dobrego i złego. Ten zmysł rozróżniania ma być:

jak wieża Libanu

W naszym komentarzu do Pieśni 5:15 mówiliśmy już o Libanie, właściwiej o Hermonie, który to uważany jest, jako obrazowa siedziba Boga. Z wysokości wieży na Libanie (Hermonie) z wysokości Boskiego rozsądzania, oblubienica ma mieć wyćwiczony zmysł rozeznawszy. Jest podniesiona z oparów tej ziemskiej atmosfery. Dalekie bowiem, duchowe spojrzenie z tej ziemi nie jest możliwe

ustawiona w stronę Damaszku.

„Która patrzy ku Damaszkowi” Nie jest to bez znaczenia, że Damaszek leży na wschód od Libanu. Miasto żyjące z wód Abana (Amena), rzeka wypływająca z Libanu Daleko sięgający wzrok, niezmącony ziemskim aspektem, widzi od wschodu nadchodzące przyszłe błogosławieństwa, które przewidział Bóg w swoim chwalebnym planie dla całej ludzkości. Ezech.43:1, 47:1 Zach.14:4, Mat.24:

7:5 Głowa twoja na tobie

Głową oblubienicy jest jej Pan.- Efez.1:22.Jednak tu jest mowa o głowie każdego indywidualnego członka Ciała Chrystusowego., Znaczy indywidualne wyrozumienie rzeczy duchowych, wyrozumienie kierowane Duchem Świętym oczyszczone przez wpływ Słowa Bożego, jest:

jako Karmel,

Ta góra nazwana „sadem drzew” wznosi się na ponad 500 m. przy Morzu Śródziemnym Jer.46:18 wychwalana też u Izaj.35:2, jako chwała Karmelu. Była też widownią Boskiego sądu, między prorokiem Eliaszem, a prorokami Baala. Głowa oblubienicy przyrównana do Karmelu, wyraża podobną myśl, da powyższego wersetu. Sposób myślenia oblubienicy, jej wiara, zaufanie w Boskie obietnice daleko przewyższa poziom ogólnej ludzkości, tak jak Karmel wznosi się ponad poziomem morza.

a włosy głowy twojej

Długie włosy są chlubą niewiasty 1Kor.l1:15.Jednocześnie są one też jej nakryciem. W tym obrazie reprezentują one przykrywającą sprawiedliwość Chrystusową. Jest ona ku chwale i chlubie Jego Oblubienicy.

jako szarłat.

„jako purpura” Królewska godność. Szata Chrystusowej sprawiedliwości obecnie przypisana Jego Oblubienicy, stanie się wreszcie jej królewską szatą.

Król widząc cię byłby jako przywiązany na gankach swoich.

„Król jest ujęty przez twoje loki.” B. Elb. Jest to ujmujący obraz, jaki się przed nami ukazuje. Król królów i Pan panów. Obj.17:14 przyznający się bez reszty do swojej oblubienicy. W zaskakujący nas sposób, jest tu wyrażone Jego upodobanie względem niej. Określa to nierozwiązalną spójność nierozerwalną więź między Oblubieńcem a Jego oblubienicą. „My go miłujemy, iż on nas pierwej umiłował.” 1Jan.4:19

7:6 O jakożeś piękna, i jako wdzięczna,

„i jako miła” B. Elb. „pełna wdzięku” w innych tłumaczeniach. Czy możemy sobie chociaż po części wyobrazić, jak Pan widzi swoją oblubienicę? Zapewne nie. Przeszkadzają nam w tym nasze osobiste słabości. Ale nasz Pan widzi tą piękność w całym jej blasku, jak ona się objawi w przyszłej chwale, bez najmniejszego śladu obecnej niedoskonałości.

o miłości przerozkoszna!

 „do pełnej rozkoszy” Będzie to spełnienie naszych oczekiwań, naszej tęsknoty, zamienić nasz obecny namiot, na chwalebne mieszkanie w domu naszego Ojca Niebieskiego. Jan.14:2. Oglądać Pana, takim, jakim jest teraz.1Jan.3:2. Być połączonym z Mim. „Wiemy bowiem, że jeźli tego naszego ziemskiego mieszkania namiot zburzony będzie, budowanie mamy od Boga, dom nie rękoma urobiony, wieczny w niebiesiech”.2 Kor.5:1Czyż nie jest to znamiennym, że Jeremiasz nad Jeruzalem wypowiada takie słowa: „I znowu będzie w niej słyszany głos radości i głos wesela, głos Oblubieńca i głos oblubienicy, głos mówiących: Wysławiajcie Pana zastępów” Jerem.33:11. To wielkie szczęście i radość w rozdzielaniu błogosławieństw nie sposób opisać, jak to wyraża prorok -Izajasz:35:10. „Odkupieni, mówię, Pańscy nawrócą się, i przyjdą na Syon z śpiewaniem, a wesele wieczne będzie na głowie ich; radość i wesele otrzymają, a żałość i smutek uciecze.”

7:7 Ten twój wzrost

Wzrost oblubienicy, jakże mile był opisywany w poprzednich wersetach. Jest to wzrost wewnętrznej, również, zewnętrznej piękności. Jeśli ten wzrost już będzie zupełny, wszyscy członkowie osiągną „miar zupełnego wieku Chrystusowego” Efez.4:13 B. Gd.  „Miarę zupełności Chrystusa” B. Elb.

podobny jest palmie,

Jeśli Pismo Święte mówi o palmie, jest zawsze mowa o palmie daktylowej. „wszystko z niej jest pożyteczne dla ludzi, jej owoc, i również liście. Wzrost ma prosty i wzniosły..Jej wysokość wynosi 10- 20 m. Niekiedy osiąga nawet 50 m. wysokości. Jeśli sobie wyobrazimy, że palmy rosną na równinach, jest to dalekie spojrzenie w przestrzeni i czasie. Oprócz tego gałązki palmowe w Piśmie Świętym są symbolem zwycięstwa, przy wjeździe Jezusa do Jeruzalem i w rękach Wielkiego Grona z każdego narodu: Jan. 12:13, Ob.7:9

a piersi twoje gronom.

 Według prof. Strong’a chodzi tu o winne grona. Dają one czerwony orzeźwiający napój. Łączy się z tym też myśl, o przykrywającej krwi Jezusa Chrystusa.

7:8 Rzekłem:

Któż to jest, który mówi rzekłem? Kontekst wersetu 9, wyklucza tu Pana, również oblubienicę. To ludzkość w czasie tysiącletniego panowania Mesjasza będzie się starać, podnieść się do doskonałości.

Wstąpię na palmę,

Oblubienica poprzednio przyrównana do palmy, już teraz w zupełność Chrystusa. Ma dalekie spojrzenie w dal i widzi we wszystkich wydarzeniach wypełniający się Plan Boży.

dosięgnę wierzchów jej.

„uchwycę jej gałęzie” B. Elb. „Dosięgnę gałązkę owoców” jej, B. H. Menge Gałęzie jej dają mocne oparcie. Jej owoce daktyle są bardzo pożywne. W razie konieczności trzy owoce daktyli, mogą przez dłuższy czas utrzymać organizm przy życiu. Tak też dzieci początkujący naśladowcy Jezusa, mogą początkowo otrzymywać tylko mleko, ażby urośli i sami osiągnąć wzrost wysmukłej palmy 1Kor.3:2.

Niechajże mi tedy będą piersi twoje jako grona winne,

Ci, którzy wstępują na palmę, aby uchwycić jej gałęzie, to istoty spragnione, wyglądają za dalszym pokarmem, za orzeźwieniem, za całą Prawdą Jest to duchowe pragnienie, źródło, z którego płynie wszystko życie, to ofiara okupowa naszego Oblubieńca. Te grona winnego krzewu dostarczają nam wina nauki, ku naszemu wzmocnieniu, powiększeniu naszej znajomości woli Bożej. Oni; Kościół, przedtem: „Błądzili po puszczy, po pustyni bezdrożnej, miasta dla mieszkania nie znajdując, (…) Iż napoił duszę pragnącą, a duszę zgłodniałą napełnił dobrami”. Psalm 107:4-9.

a wonność nozdrzy twoich jako jabłek wonnych;

Twój zmysł powonienia dla duchowego pokarmu jest błogosławieństwem. W komentarzu (PnP.2:3) wskazaliśmy na jabłoń między drzewami leśnymi, że symbolizuje Chrystusa, że owoc Jabłoni, to sprawujący żywot wieczny pokarm. Jest to dzieło odkupienia naszego Pana, wypływające z Jego wielkiej doskonałej miłości. To duchowe pragnienie poszukujących Prawdę, będzie w zupełności zaspokojone, przez wstąpienie na tą palmę, uchwycenie się Jej gałęzi i jabłek

7:9 A usta twoje jako

„podniebienie twoje” B. Elb.

Słowa ust twoich Słowa twoje

wino wyborne,

„Wszystkiego doświadczajcie, a co jest dobrego, tego się trzymajcie”- Powiedział Ap. Paweł do Tesaloniczan 1list 5:21.On wiedział,. że z jednej Boskiej Prawdy mogą powstać najrozmaitsze nauki. Jeśli Jego słowa są, jako najlepsze wino, może tu być mowa, tylko o tej jedynej nauce, którą napisali święci Boży ludzie pędzeni Duchem Świętym. Jej treścią jest cały ten cudowny Boski plan zbawienia Prawdziwy Kościół Chrystusowy przez działanie Bucha Świętego mógł zrozumieć plan i może go też głosić.. „Ale który ma słowo moje, niech mówi słowo moje w Prawdzie.”Jerem.23:28, Zachęca do opowiadania również Ap. Paweł.: „Każdy bowiem ktoby wzywał Imienia Pańskiego zbawiony będzie”.- Rzym.10:13-15.

które na prost bardzo mile płynie

„Które miłemu memu łagodnie spływa” B. Elb. „Które podniebieniu memu gładko wchodzi i łagodnie po wargach i zębach spływa” B. H. Menge. To poselstwo zbawienia, to najlepsze wino, ta prawdziwa Ewangelia jest nauką naszego Pana, naszego Oblubieńca. Ona pochodzi od Ojca Niebieskiego. Jego Syn nam Ją objawił nauka, którą teraz powołani otrzymują ze Słowa Bożego, Jest w zupełnej harmonii z naszym Panem. Ona łagodnie po Umiłowanym naszym spływa

i sprawuje, że mówią wargi śpiących.

To najlepsze wino (nauka), jakie może istnieć, jest lekarstwem dla całego inteligentnego stworzenia. Rzym.8:20 które teraz jeszcze nie jest w harmonii z Boskimi zarządzeniami. Pisał o ty już Asaf w swoim Psalmie 80: 18-20 „O Panie, Boże zastępów! Nawróćże nas zasię; rozjaśnij nad nami oblicze twoje, a będziemy zbawieni.” Prawda ożywia, sprawia, że niemi mówią, kulawi chodzą, ślepi widzą, a ułomni uzdrowieni bywają. Mat.5:30-31. Mar.7:35-37. Teraz w duchowym znaczeniu, a w swoim czasie również fizycznie.

7:10 Jam jest miłego mego,.

To głos oblubienicy wyznanie wszystkich, którzy będą mogli należeć do oblubienicy.

a do mnie jest rządza jego.

Jeśli czytamy te wzruszające słowa w liście do Efezów 1: 4-14, Poznajemy że ta tajemnica woli Jego, była już u Ojca Niebieskiego postanowiona przed założeniem (gruntu) świata,w.9.Jak długo musiał Logos Jezus Chrystus czekać? Możemy ta rozumieć, że nie tylko przewidziani członkowie oblubienicy tęsknią i czekają, aby Go widzieć, jakim jest teraz, ale również Oblubieniec pragnie być połączony ze swoją oblubienicą, aby jako Głowa i ciało stanowić Chrystusa. Dopiero wówczas wypełni się to, co postanowione: Aby w rozrządzeniu zupełności czasów w jedne zgromadził wszystkie rzeczy w Chrystusie i te, które są na niebiesiech i te które są na ziemi. 10-14.

7:11 Przyjdź, miły mój; wyjdziemy na pole, a przenocujemy we wsiach.

Jest tu mowa o Oblubieńcu i oblubienicy. Jeśli my ten werset i następny 12, uważnie przeanalizujemy, znajdujemy pewne podobieństwa z wypowiedziami o te statecznej niewieście w Przyp.Sal.31:10-31 B. Elb. i N. P. dzielnej niewieście zwłaszcza o ich wzajemnym zrozumieniu się i zaufaniu. Ona „Obmyśla rolę i ujmuje ją”w.16.  Jak możemy to zrozumieć? Możliwe, że przypowieść z Mat.13:44 pomoże nam zgłębić tu ukrytą myśl : „Zasię podobne jest królestwo niebieskie skarbowi ukrytemu w roli, który znalazłszy człowiek, skrył i od radości, którą miał z niego odchodzi i wszystko co ma sprzedaje i kupuje onę rolę.” Chociaż w planie Bożym, już w dalszym znaczeniu, ten skarb to cała ludzkość, to jednak tu, jest najpierw mowa o Kościele.? W jaki sposób ona obejmuje to pole? Przyp.Sal.31:16 Przez zupełne poświęcenie się w śmierć Jezusa Chrystusa i przez udział w ofierze za grzech. Oblubienica, to przecież nie jest jedna osoba! Składa się z 144000 członków ciała Chrystusowego. One taż nie w jednym czasie się rozwijają, ale w bardzo długim okresie, prawie przez 2000 lat. One są istotnym skarbem ukrytym w tej roli w świecie.Za ten skarb Człowiek Jezus wszystko, co posiadał swoje doskonałe niewinne bezgrzeszne życie sprzedał, i ofiarował je na krzyżu. Tak kupił Jezus to pole wraz z ukrytym skarbem swoją oblubienicę. Tajemnica, która była ukryta; Oblubienica i Oblubieniec chcą przenocować we wsiach. Być obecnym i widzieć Jak się rozwija wielki zamiar Boży. A gdy dzień zaświta, powiedzą:

7:12 Rano wstaniemy do winnic;

Tu może nam pomocna następna wypowiedź o tej dzielnej niewieście: Przyp. Sal.31:16, „Pracą swoich rąk zasadza winnicę” N.P. Jak to się dzieje? - Przez dalsze podawanie Prawdy, począwszy od czasów Apostołów do dziś. Ta praca, to podawanie Prawdy do dziś jeszcze nie jest zamknięte. Pełna liczba do Kościoła jeszcze nie weszła. „Rankiem pójdziemy da winnic zobaczyć.” N. P. Zobaczymy jak rozwija się oblubienica.

jeźli kwitnie winna macica,

„Czy kwitnie winna latorośl?” N. P. Czy znów ukazały się nowe latorośle?

jeźli się zawiązują gronka,

„Czy kwiat winny się otwiera?”  B. Elb. „Czy otwierają się pączki” inne tłumaczenia Br. Russell komentuje to otwieranie się pączków, jako dojrzewanie owoców, jako rozwój charakteru. E 235

kwitnąli jabłka granatowe;

„Czy kwitną granaty” B. Elb.  Również tu w kwieciu jabłek granatowych Br. Russell widzi postępujący rozwój owocu dzieła odkupienia.

tam ci oświadczę miłości moje.

„Tam ci okaże swoją miłość” N.P. Tam gdzie winny kwiat się otwiera,

gdzie kwitną granaty, tam gdzie miłość Oblubieńca odbija się w sercach Jemu oddanych jak w zwierciadle, tam objawia się Pan tym, którzy są Jego. Ta Jego miłość objawia się u oblubienicy, że wzrasta ona w znajomości, odbija się w jej sercu jak echo. To znów pobudza ją ku miłości dla braci, domownikom wiar ludzkości, a nawet ku nieprzyjaciołom. Jest to już szczyt, tego, co może osiągnąć ziemska niedoskonała istota. Jest to spełnienie „tej tajemnicy chwalebnej między poganami, która jest Chrystus między wami, nadzieja ona (przyszłej) chwaty” Kolos.1:27.

7:13     Polne jabłuszka

mandragory 1Mojż. 30:14-17  „pokrzyki.” W światowym sensie są one symbolem mocy, miłości i płodności. W duchowym znaczeniu, mogą oznaczać wynik największego czynu miłości, jaki kiedykolwiek był spełniony. Jest to oddanie własnego życia, które nasz Pan z wielkiej miłości dla całej ludzkości ofiarował na Golgocie. W tej cenie, którą Pan złożył na Golgocie za Adama, była włączona cała wówczas jeszcze nienarodzona ludzkość. Spośród niej najpierw, jako te „pierwiastki” wybrane swoje, które mają tworzyć Jego oblubienicę. „Polne jabłuszka” symbolizują moc miłości.

wydały wonność swoję,

Wszystko wskazuje na to, że odtąd nic już nie stoi na przeszkodzie, aby się ten chwalebny Boski plan zbawienia mógł rozwijać.

a przede drzwiami naszemi są wszystkie owoce wdzięczne,.

„Nad naszymi drzwiami” B. Elb. Ú naszych drzwi” B. Menge. Niektóre przekłady w liczbie pojedynczej inne w mnogiej, Mogą oznaczać drzwi, sposobności. Inna wykładnia: Zwycięzców Starego Testamentu, przez których ludzkość w wieku naprawienia wszystkich rzeczy doprowadzoną będzie dc Wielkiego Pośrednika. Mimowolnie nasze myśli cofają się w przeszłość do tego wydarzenia, w którym Izraelici krwią baranka paschalnego pokropili nadprożnik i podwoje drzwi domu, w którym spożywali baranka, aby zachować przy życiu pierworodnych. Aby anioł śmierci omijał te domy, które będą miały znak krwi.

2 Mojż.12:7-13. Krew baranka ratowała życie pierworodnych. Prof. Strong nadaje temu słowu: „drzwi” następujące znaczenie: wyzwolić, wypuścić, szeroko otworzyć i odkryć, objawić. Tak mogą te wszystkie „owoce wdzięczne” mieć związek z powyższym: mianowicie - ze skutecznym, wszystko obejmującym okupem Jezusa Chrystusa. Jeśli te myśli zsumujemy, które to wersety 10-13, według naszego zrozumienia zdają się wyrażać, mogą one wskazywać na czas „Wesela Barankowego” Na połączenie naszego uwielbionego Pana ze swoimi 144000 członków swego ciała, swojej oblubienicy. Jeśli teraz te słowa dodamy:

nowe i stare, którem tobie, miły mój! zachowała.

wyłania się taki wniosek: Skoro tylko nastąpi czas objawienia się synów Bożych, za którym - świadomie, lub nieświadomie oczekuje cała wzdychająca ludzkość, otworzą się drzwi, względnie bramy niebieskiego Syonu, które Pan umiłował nad wszystkie przybytki Jakubowe” - Psalm 87:2.

Niewyobrażalne błogosławieństwa z nich. wypłyną, podobne do „strumieni żywych wód”, Jan.7:38, które rozleją się po ziemi. Przyniosą „wolność uwięzionym, a spętanym otworzenie ciemnicy” Izaj.61:l „I będą podniesieni (ludzkość) z bram śmierci” Psalm 9:14.Położą się u bram niebieskiego Jeruzalem, przed bramami sprawiedliwości. Psalm 118:19. Przez te bramy znajdą wejście do pojednania się z Bogiem. Według naszego zrozumienia, to są te owoce, lub jak to oddają inne tłumaczenia „kosztowności”, które oblubienica zachowała dla Miłego Swego. Przed weselem Barankowym jednak nie będą uwolnieni. O tej dzielnej niewieście, Salomon się wyraża: „Moc i przystojność jest odzieniem jej, nie frasuje się o rzeczy przyszłe. Dajcie jej z owocu ręki jej, a niechaj ją chwalą w bramach uczynki jej. Przyp. Sal. 31:25,31. O uzupełnionym Chrystusie mówi też prorok Izajasz 45:1-3.

„To mówi Pan pomazańcowi swemu Cyrusowi, którego prawicę ujmę, a porażę prze nim narody i biodra królów rozpaszę, a pootwieram przed nim wrota i bramy nie będą zamknięte”. Werset 3 „Skarby skryte” „skarby schowane w ciemności” B. Elb. „I pochowanych skarbów w skrytości” tekst masorecki.  Te skarby, to są wszyscy, którzy są w grobach. - Jan. 5:28-29. Sam Pan mówi o sobie: „Jam ci jest drzwiami.” „Jam jest on pasterz dobry”. „A mam i drugie owce, które nie są z tej owczarni i te muszę przywieść” -Jan.10:9,14,16  „Przechodźcie przez bramy! Gotujcie drogę ludowi, wyrównajcie, wyrównajcie gościńce, wybierzcie kamienie, podnieście chorągiew do narodów”...Izajasz 62:10 - 12.

8:1Obyżeś był jako bratem moim,

Koniec siódmego rozdziału przyprowadził nas do celu, tej błogosławionej chwili połączenia się Oblubieńca ze swoją oblubienicą. Ze zbawiennym skutkiem, jakie to wielkie wydarzenie wprowadzi, z tęsknotą oczekuje to całe wzdychające stworzenie. Rzym.8:19. W planie Bożym, oznacza to początek wielkich błogosławieństw dla całej ludzkości. Początek ósmego (ostatniego) rozdziału, przypomina nam znowu te ziemskie doświadczenia oblubienicy. „O gdybyś był mi, jako brat” B. Elb. Bo chociaż mnie już uznajesz, jako młodszego brata, Żyd. 2:11,to jednak niezmiernie przewyższasz mnie swoim charakterem i Wysokością. Odczuwam wielce tą przeolbrzymią różnicę, między moją niedoskonałością a Twoją potężną chwałą.

pożywając piersi matki mojej!

„Który ssał piersi matki mojej” B. Elb. Abyśmy mogli być na tym samym poziomie. Nędznyż, ja człowiek Rzym.7:24. Jakże niegodnym się czuję zająć kiedyś stanowisko Jakie obmyśliłeś dla mnie gdy mnie uznasz godnego.

abym cię znalazłszy na dworzu,

To słowo „na dworzu” konkordancja Stronga określa bardzo obrazowo „rozdzielony murem”. A więc oznacza to wielki dystans, jaki oddziela potężną chwalebną i uwielbioną istotę, a nowe stworzenie, które jest jeszcze skarbem w tym glinianym naczyniu ciele naszym, w tej ziemskiej powłoce otoczonej słabościami ludzkiej natury. „Na dworze”- Poza tym murem, jako nowe stworzenie mogłabym lepiej wyrazić swoje uczucia. O gdybym Cię znalazła „na dworzu”.

pocałowała cię

Była połączoną i mogła bez przeszkód okazać moją wielką miłość

a nie była wzgardzona.

Jeszcze dotąd cała ludzkość w ogólności, mądrość Bożą uważa, jako głupstwo. 1Kor.1:21. „A podłego rodu u świata i wzgardzone wybrał Bóg” w.28 „Gdybyś mi był bratem” Gdybym już była u Ciebie, przy boku Twojej chwały, wtedy będą musieli zamilczeć ci, którzy teraz jeszcze mnie wyszydzają, dlatego, że ubiegam się o zaszczyt być uznaną Twoją oblubienicą. Wtedy jednak nie będą mogli powiedzieć, że byłam prostaczka, lub byłam opanowana duchową pychą.

8:2 Prowadziłabym cię, i wprowadziła do domu matki mojej, gdziebyś mię uczył;

 Jesteśmy zdziwieni, dowiadując się tu, że to oblubienica ma wprowadzić

Oblubieńca do domu matki swojej. Wszystkim nam Jest znana historia, wysłania sługi Abrahamowego po oblubienicę dla swego syna Izaaka. „I wprowadził ją Rebekę, Izaak do namiotu Sary, matki swojej; (zmarłej) i wziął Rebekę, i była mu żoną, i miłował ją” 1Mojż.24:67. Czyżby tu w naszym tekście miało być odwrotnie? Nie zapominajmy, że tu oblubienica jeszcze mówi ze stanowiska swojego ziemskiego rozumowania wynikłego z niedoskonałości ludzkiej. „Oby żeś był” lub „wprowadziłabym Cię”. Zawsze mieszkałam w domu swoje, matki w tych największych i kosztownych obietnicach, o których wspomina Apostoł Piotr 1:4 w swoim 2liście. Gdybym Cię nalazła, gdzie już żadna ściana nas nie rozdzieli, wtedy bym Cię prosiła: Wejdź do domu mojej matki i objaw mi proszę całą głębię tego przymierza obietnicy, odczuwałam je, lec z w swoim niedoskonałym stanie, nie mogłam je w zupełności zrozumieć. Teraz „po części znamy i po części prorokujemy, ale gdy przyjdzie to, co jest doskonałe, wtedy to, co Jest częściowe, przeminie. 1Kor. 13:9-10.

a jabym ci dała pić

Uraczyła bym Cię owocami Ducha Świętego, które we mnie, sprawowałeś.

wino przyprawne 

Służyłabym Ci z zupełną znajomością, naukami, przyprawionymi Duchem Św. Przypominamy jeszcze komentarz do ziół wonnych, rozdz.4:13-14

i moszcz z jabłek moich granatowych.

W komentarzu do 4:3 próbowaliśmy wyjaśnić znaczenie jabłek granatowych w Piśmie Św. Wyobrażają one nowy zmysł który pod wpływem Ducha Św. doprowadza do dojrzałości wszystkie cnoty chrześcijańskiego charakteru. Są też symbolem zbioru owoców z dzieła odkupienia naszego Pana.

8:3 Lewica jego

Ten werset przyprowadza nas do ziemskiego realizmu, do czasu, gdy oblubienica była jeszcze w stadium swojego przygotowania do przyszłych zadań. Jest prawie identyczny z rozdz. 2:6. Prosimy za tym, tamte myśli jeszcze raz przeczytać. „Lewica Jego pod głową moją” może jeszcze oznaczać, że wprowadza lud swój we wszystką Prawdę,

pod głową moją,

Wszyscy jesteśmy uzależnieni od Jego pomocnej dłoni, któryby kierowała naszymi duchowymi uzdolnieniami, równocześnie ochraniała nas od różnych nieprzyjaznych wpływów.

a prawicą swoją

„Prawica Pańska wywyższyła się; prawica Pańska dokazała mocy.”Psalm 118:16.  Jest tu mowa o mocy Pańskiej, która czuwa nad naszym dobrem, ochrania nas od wszystkiego ,co by mogło nam szkodzić.

obłapia mię.

„Niech mnie obejmie” B. Elb. również King James. Jest to Jakby modlitwa do uwielbionego Oblubieńca, aby On nie pozostawił samego, żadnego członka, który umiłował swego Pana, a jest jeszcze w swoim stanie przygotowawczym w tym czasie dozwolenia złego.

8:4 Poprzysięgam was,

Również ten werset brzmi prawie tak samo jak rozdz.2:7. Oblubienica mówi: „Muszę wam tą nowinę opowiedzieć”.

córki Jeruzalemskie!

Tylko jedna jest prawdziwą córką Jeruzalemu. Tu w liczbie mnogiej „córki” są to różne chrześcijańskie denominacje, które razem tworzą ten nominalny duchowy Izrael. Zobacz też komentarz do rozdz.3:5.

abyście nie budziły ani przerywały snu miłego mego,

„Abyście nie budziły, ani rozbudzali miłości” Biblia Elberfeld. „nie płoszcie miłości” N. P. Zapytajmy samych siebie: Jak miłość Boża, bo tylko o takiej może tu być mowa, jest rozbudzona względnie obudzona? Z pewnością tylko, jeśli otrzymujemy ogólną znajomość i pełne zrozumienie, co nasz Pan z miłości dla wszystkich ludzi uczynił, ofiarując samego siebie. Ile wycierpiał. Nasza miłość ma się sama rozbudzić w naszym sercu z wdzięczności, z ocenienia ogromu i jednorazowości Jego wielkiej ofiary. Wtedy nas Bóg może pociągnąć i też Pan nas do siebie pociągnie. Jan.6:44. Miłość polegająca tylko na zewnętrznym przyznawaniu się do Pana, lub nieoparta na biblijnych naukach, nie jest tego rodzaju miłością, którą poszukuje Oblubieniec.

dokąd nie zechce.

„Dokąd sama nie zechce” B. Elb. i N.P. Przy zastanawianiu się nad tymi słowami, zauważamy, że obowiązuje tu, ta sama zasada, jaka zawarta jest w całej prawdzie Biblijnej, że Bóg postanowił czasy. Ten czas, aby różne denominacje, albo raczej ludzkość w ogólności była objęta tą serdeczną miłością Bożą, jeszcze nie nadszedł. Czas, który Ojciec Niebieski przewidział na formowanie i przygotowanie Oblubienicy Chrystusowej, jest w tym wieku ograniczony tylko dla niej. Jedynie dla tej klasy, są zawarte obietnice w 91 Psalmie. Jakże wdzięcznymi możemy być Bogu, teraz już widzieć, Boski plan zbawienia, że Jezusowa ofiara okupowa obejmuje wszystkich. Czasy u Boga, są jednak o wielkim znaczeniu, tak jak Jego prawe są doskonałe. Ponownie bywamy zachwyceni głębią Jego mądrości, jeśli się zastanowimy nad tym doskonałym prawem wolności, że tylko dobrowolna miłość wypływająca z serca dla Stworzyciela się liczy w Jego oczach. Ta miłość opiera się na znajomości Bożej i Tego, którego On posłał. A ta, znowuż jest warunkiem i podstawą osiągnięcia żywota wiecznego. Jan. 17: 3. Dla wszystkich innych przyjdzie jeszcze od Boga przewidziany czas. Żadna jednostka nie będzie pokrzywdzona lub zapomniana, lecz również, od nich miłość nie będzie wymuszona oczach Życiodawcy tylko to ma wielką wartość, gdy człowiek z wdzięcznością przyjmie sposobność otrzymania żywota wiecznego, jaka mu w owym czasie będzie dana. W swoim czasie, „Dokąd sama nie zechce.”

8:5 Kim jest ta,

„Któraż to jest” To sformułowanie Jest nam już znane z rozdz.3:6. Tak mówi Ojciec Niebieski o oblubienicy Chrystusowej. Jest to prawdziwy protestujący Kościół Boży.

co się wyłania

„co występuje” Na widownię. W Boskim oznaczonym czasie ukazała się Jego Ecclesia (wybrana) - wystąpiła ze stanu puszczy i wyszła na widownię.

z pustyni,

„z puszczy” Dlatego, że była wierna swojemu Panu, znajdowała się przez 1260 lat, (539 do 1799) w izolacji odłączona przez absolutną władzę papiestwa. „A niewiasta uciekła na pustynię, gdzie miała miejsce od Boga zgotowane, aby Ją tam żywiono przez dni tysiąc dwieście i sześćdziesiąt”Obj.12:6. Prawdziwy Kościół owych dni zupełnie odłączony od świata, „Kościół pustyni” reprezentowany był przez dni Eliasza, w którym to czasie nie było deszczu na ziemi.1Król.17:7.

wsparta na oblubieńcu swoim?

„podparłszy się miłego swego” Jeszcze raz mamy w Obj. 12:14 wspomniane, że Bóg „niewieście” „małżonce Barankowej” oblubienicy swego Syna-przygotował „miejsce” przed okrutnym prześladowczym panowaniem upaństwiononego kościoła, aby ją „tam żywiono .Są to fakty historyczne, że wierzący owych dni odłączyli się od fałszywych nauk tego kościoła i zachowywali podstawowe zasady Ewangelii „wyznawali je i bronili, aż do ofiarowania własnego życia. Oni „oparli się na swoim Umiłowanym”. A Bóg dawał im znajomość i moc, aby mogli być zachowani przed powodzią fałszywych nauk zmieszanych wpływem pogańskim. Przypomnijmy sobie np. historie Waldensów.

Pod jabłonią obudziłem cię

W komentarzu do rozdz.2:3, przedstawiliśmy w jabłoni obraz na naszego Pana Jezusa Chrystusa - Tych, którzy są jedynymi nosicielami światła. Mat.5:14. Wybranych swoich „obudził” Bóg, po tym, gdy po 1260 latach niszczycielskiej władzy papiestwa spali, to znaczy nie wstąpili na widownię.

tam poczęła cię matka twoja,

„Matka twoja” - Pozafiguralna Sara przymierze z Abrahamem, przysięgą utwierdzone. Po skończeniu tych dni stanu pustyni, Ecclesia stopniowo budziła się, zaczęła rozglądać się za swoim Oblubieńcem. Ruch Millera w Ameryce, a przedtem Jeszcze w roku 1751 podobny ruch w Niemczech powodowany przez Johanna Albrechta Bengela. Również pewien misjonarz Wolff ogłaszał to samo w Azji, zob. C str. 84 (stare wydanie)

tam poczęła cię ta, co cię zrodziła.

„Tam miała boleści, która cię urodziła” B. Elb. Która ma cię urodzić, można by uzupełnić. Dotyczy to narodzenia na duchowym poziomie tych, którzy będąc w ciele, byli spłodzeni z Ducha Świętego do natury duchowej. Z początkiem drugiej obecności Chrystusa, bywają przemienieni do natury duchowej. „Najmilsi! Teraz dziadkami Bożymi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, czem będziemy, lecz wiemy, iż gdy się on objawi, podobni mu będziemy, albowiem ujrzymy go tak, jako jest. 1Jan.3:2.

8:6 Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu,

Calem pieczęci jest, aby otrzymać odbitkę, kopię, która by w zupełności odpowiadała oryginałowi. Dowód, lub dokument bywa uwierzytelniany odbitką pieczęci. Posiadacz takiego dokumentu jest uważany, jako równouprawniony z właścicielem pieczęci i posiadłości. W liście do Hebrajczyków 1:3 Syn Boży jest nazwany: „On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty (natury) i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy” N. P. Jest nam tu przedstawiona duchowa zażyła więź Ojca ze swoim Synem. Tak samo nierozerwalnie ma być połączona oblubienica ze swoim Oblubieńcem na zawsze. I tak prosi swojego Pana: „Niech będę odciskiem istności Twojej.” Niech będę pieczęcią na sercu Twoim. Niech nigdy nie zaistnieje niebezpieczeństwo, być ad Ciebie oddaloną. „Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?” Rzym.8:35

jak pieczęć na twoim ramieniu,

„jako sygnet do ramienia swego” Pierścień, sygnet bywał w dawnych czasach różnie przechowywany. Np. zawieszony na szyi, na sznurze, 1Mojż.38:18 (N.P.) Również na ręce. Jer „22:24.. W naszym przypadku na ramieniu. To nam przypomina, że „ramię Pańskie” Jehowy to obraz wykonawczej mocy Bożej. Jest tu włączona prośba, aby On nas trzymał przy swojej ręce i zachował nas we wszystkich okolicznościach, jakich moglibyśmy się znajdować.

Albowiem miłość

Miłość, która się tu objawia, to miłość wszystko obejmująca, chociaż w naszym obrazie opisana najpierw, jako miłość Pana do swojej oblubienicy, to włącza również:

·         Miłość Ojca, który tak „(…) umiłował świat, że Syna swego, jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” Jan.3:16.

·         Miłość Syna „Który dał samego siebie na okup za wszystkich,(…)” 1Tym.2:6

·         Miłość Oblubieńca do oblubienicy

·         Rozszerzenie owocu ofiary okupowej na wszystko stworzenie Rzym..8:19 - 22,  Psalm 36:6 - 11, zwłaszcza wiersz 7.

jest mocna jako śmierć

„Gwałtowna jako śmierć” B. Elb. Termin: „gwałtowny gwałtowna, ma aspekt negatywny. Wersja angielska także Biblii H. Menge, Zuryskiej, również tekst masorecki tłumaczy hebrajskie słowo „^AZ” na „moc” Ten termin odpowiada też interpretacji konkordancji Stronga. Ostatecznie można by znaczenie tego słowa: „^AZ” jeszcze zdefiniować, jako „silna” lub „trwała” Śmierć jest rzeczywiście gwałtowna; nikt jej nie uniknie, tej pierwszej, lub Adamowej śmierci. Miłość naszego Pana, przeciwstawia jednak panowaniu śmierci Adamowej, żywot wieczny. 1Kor.15:22. Będą obudzeni i będą mogli osiągnąć żywot wieczny. Dla Boskiej sprawiedliwości, ofiara Jezusowa Jego żywot wieczny był równowartością doskonałego, żywota utraconego przez Adama, które spowodował szatan. Ale tak jak miłość Boża przykrywa sprawiedliwość Bożą, tak Jego oferta otrzymania żywota wiecznego jest czymś więcej, jak tylko równowartością wyroku śmierci na Adama i jego rodzajem. Jest to niewysłowiona radość powrotu do społeczności ze Stworzycielem wszystkich rzeczy i do harmonijnej jedności z wszystkim Jego stworzeniem. Tu jednak w naszym tekście, jest przede wszystkim mowa o miłości Chrystusa do swojej oblubienicy. „Albowiem pewienem tego, iż ani śmierć, ani żywot, ani Aniołowie, ani księstwa, ani mocarstwa, ani teraźniejsze ani przyszłe rzeczy, Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne insze stworzenie nie będzie nas mogło odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym.” Rzym. 8:38-39

twarda jako grób zawistna miłość;.

„Twarda nieustępliwa, jako Scheel gorliwość jej.” B. Elb. Ten termin „gorliwość” w angielskiej Biblii, przez Stronga jest niedwuznacznie skomentowany, jako „zazdrość”.Br. Russell dodaje do tego następujący komentarz:, „Jeśli Jehowa sam się przedstawia, jako Bóg zawistny w miłości (zazdrosny), to nie czyni tego ze samolubstwa; raczej chce, aby cała nasza wiara i ufność w Nim była, ku naszemu własnemu dobru.” Na innym Jeszcze miejscu mówi: Ze zazdrość w sprawach naszego Pana jest czymś innym, niż zazdrość w naszym własnym interesie”. „Jeśli posiadamy takiego rodzaju gorliwość, czyli zazdrość w sprawie Pańskiej, to będzie ona odmienną od zazdrości w swych własnych korzyściach” (Artykuł „Właściwa a niewłaściwa zazdrość” Straż1928 str.29) . Śmierć sheol jest w Biblii często napiętnowana jako nieprzyjaciel. Śmierć, nie tylko, że sama w sobie jest straszliwą mocą, to jeszcze przynosi smutek i wielkie cierpienia innym. Jeśli zatrzymamy, się przy tej myśli, to wydaje nam się, że „gorliwość” lub jak te słowo określa Biblia Zuryska: „zapalczywość”, to pozwoli nam to zrozumieć, że miłość, która w słusznym czasie rozpłomieni się w każdym sercu, będzie również potężna jak śmierć. Miłość Pańska „gorliwie” się stawia za swoją oblubienicą. Ta miłość chciałaby poznać jej oddanie, ufność i wiarę we wszystkich jej doświadczeniach.

węgle jej jako węgle ogniste i jako płomień gwałtowny.

Żar miłości Pańskiej, to żar ognia. Tak jak w rzeczach materialnych bez gorączki (żaru) nie może nastąpić proces wytopu i oczyszczenia metali, tak w Piśmie Św. w duchowym znaczeniu, żar ognia jest przedstawiony, jako środek oczyszczający szlachetne metale z różnych nieczystości. Manna 17 czerwca objaśniająca tekst Malach.3:2-3, przedstawia te słowa, jak mamy je rozumieć, że to Pan czuwa nad swoim ludem, jak ogień roztapiającego złoto i srebro. Czyż to nam nie pokazuje również i to, że „zniesione będą wszystkie rzeczy chwiejące się, aby zostały te, które się nie chwieją” - Hebr.12: 27 Jedynie Boska miłość może tego dokonać. Niema żadnej innej mocy, która by mogła serca ludzkie przekształcić, jak „płomień Jehowy”, czyli oczyszczająca moc Boga żywego. Lecz teraz ten ogień miłości Pańskiej jest rozpłomieniony w sercach członków klasy oblubienicy. Oblubienica podtrzymuje proces oczyszczania, w tym że ochoczo poddaje się doświadczeniom z ręki Pana. „A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu, to jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są.”  Rzym .8:28

8:7 Wody wielkie nie mogłyby zagasić tej miłości

Badając Pismo Święte, możemy zauważyć, że na każdy element, jaki Pan wystawi przeciwnik wyprodukował własną kliszę w negatywnym sensie. Tak też i tu: Te wielkie wody to nie są te wody Boskiej Prawdy, lecz wody błędu i kłamstwa. Jako przykład może posłużyć” Izaj.28:17.  Te wody Boskie Prawdy zaleją ucieczkę (kłamstwa) a nadzieję omylną grad potłucze (prawda krystaliczna). Nasz tekst nas jednak zapienia, że wszystkie wysiłki przeciwnika będą zupełnie bezskuteczne. Wielka miłość rozlana w sercu oblubienicy nie może być ugaszona. Żadna siła nie może mieć wpływu na odchylenie jej od Pana. Ani aniołowie i moce, nawet moce duchowe (wielkie poruszenia narodów) Obj.17:15 nie mogą odprowadzić oblubienicę z drogi prowadzącą do Syonu. Nawet sam Ojciec Niebieski daje nam zapewnienie, że „dobre dzieło, które w nas rozpoczął dokona. FIlip.1:6.

ani rzeki zatopić

„wielkie prądy lub strumienie” „Nie bój się, bom cię odkupił, a wezwałem cię imieniem twojem; mójeś ty. Gdy pójdziesz przez wody, będę z tobą, a jeźli przez rzeki, nie zaleją cię; pójdzieszli przez ogień, nie spalisz się, a płomień nie imie się ciebie” Izaj.43: 1-2  Z pewnością naśladowcy Pana nie mogliby się ostać przed chytrymi atakami przeciwnika gdyby zdani byli tylko na własne siły. W proroctwie Jer.17:7 mamy Boskie zapewnienie: „Błogosławiony mąż, który ufa w Panu, a Pan jest nadzieją jego.”„

choćby kto

„gdyby mąż” B. Elb. również tekst masorecki. „Mąż, którego na to przedtem naznaczył” Dz. Ap. 17:31 B. Elb.

wszystkę majętność domu swego dał

O przedludzkiej egzystencji Jezusa mamy wymowną wzmiankę w Przp.Sal.8: 22-31. Ten Logos, „Który jest obrazem Boga niewidzialnego, i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych” Kolos.1:15 - Ten, który dla nas stał się ubogim.-2Kor.8:9 wyszedł od Ojca i przyszedł na świat.  Jan.16:28  Stał się o mało mniejszym od aniołów Żyd.2:9, aby mógł swoim doskonałym ludzkim żywotem, zapłacić równoznaczną ceną, jako okup za utracony żywot Adama. Tym doskonałym ludzkim żywotem odkupił też cały rodzaj Adamowy. On dobrowolnie opuścił całe bogactwo Swego Ojca. My nie możemy sobie wyobrazić, jak wielka była pełnia Jego niebieskiej doskonałości. Ten, który sam siebie uczynił niczym, dla nas i przyjął postać niewolnika, Filip.2:7-8 modlił się później do swojego Ojca „A teraz uwielbij mię Ojcze! u siebie samego tą chwałą, którąm miał u Ciebie, pierwej niżeli świat był” - Jan.17:5

za takową miłość,

„Dla miłości” B. Elb. „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każe, kto weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny” Jan.3:16 Bóg jest miłością” 1Jan.4:8. „Ten, który jest odblaskiem chwały i odbiciem istoty Ojca swego” - Żyd.1:3, mógł tak powiedzieć: „Oto idę, w zwoju księgi jest napisane o mnie abym czynił wolę twoją o Boże”- Żyd.19:7, Psalm 40:8. W swojej gotowości niesienia pomocy i pokornej miłości oddał On swoje życie przede wszystkim za swój własny lud, dla miłości do swej oblubienicy tu wysławianej i aby w Boskim, przedtem oznaczonym czasie, razem z nią przyprowadź ludzkość do Ojca.

byłby pewnie wzgardzony.

Zaprawdę, miłość mocna jest jako śmierć,w.6.Całą pogardę, urągania i szyderstwa nasz Pan wziął na siebie. Jako wynik nienawiści tych, których oślepił szatan. Właśnie z miłości nasz Pan oddał swoje sprawiedliwe życie, za ten zgubiony rodzaj. On był wzgardzony i opuszczony przez ludzi. Izaj.53:3.Ale już końcowe wersety 52 rozdz. które przez proroka dla nas zostały napisane, odsłaniają nam chwalebny wynik, jaki widział Bóg w swe doskonałej mądrości, już przed założeniem świata: „Oto się szczęśliwie powiedzie słudze memu. Wywyższony i podniesiony i bardzo uwielbiony będzie” Izaj.52:13

8:8 Mamy

Pan i Jego Oblubienica.

siostrę maluczką 

Jest tu mowa o innych pannach, - „Wielkiego Grona”. Są spłodzeni przez, tegoż samego Ojca Niebieskiego. Są objęci również tyra samym niebieskim powołaniem. Powołani do życia przez to samo przysięgą utwierdzone przymierze, reprezentowane przez Sarę. Razem ze swoimi braćmi stanęli w zawodach, do biegu! Kor.9:24, aby dobiegnąć do mety.

która jeszcze nie ma piersi.

Sam Pan przeprowadza rozdzielanie między tymi wierzącymi, którzy przy chrzcie w Jego śmierć, pozostawili wszystko za sobą. Jedynie On sam, może wejrzeć w stan serca, czego żaden człowiek nie jest wstanie. Sam może osądzić, co mogło być powodem opuszczenia śladów nóg Jego, lub zwolnienia biegu. A tak nasz Pan wybiera sobie te za oblubienicę, które Jego sercu są najbliższe. Te drugie - ta „malutka siostra”, w oczach Pana jeszcze nie dorosła. Nie osiągnęła jeszcze właściwy stopień dojrzałości. Możliwe, że jeszcze nie osiągnęli stopień Boskiej miłości, którą nasz Pan od swojej oblubienicy oczekuje. Obj.14:3. „I śpiewają nową pieśń przed tronem i przed czterema żywymi postaciami i przed starcami, .a nikt nie mógł się tej pieśni nauczyć, jak tylko te sto czterdzieści cztery tysiące, którzy zostali z ziemi wykupieni”. B. Elb. „Są to ci...którzy naśladują Baranka, gdziekolwiek idzie”... „Są one bez nagany”. Klasa „Wielkiego Grona” nie jest w tutaj włączona.

ż uczynimy z siostrą naszą

Jaka będzie Boska decyzja względem tej małej nierozwiniętej Jeszcze siostry? Jak będziemy mogli jej pomóc do osiągnięcia tych duchowych błogosławieństw do osiągnięcia duchowej natury o których mówi : Obj.7:15-17.

w dzień, którego o niej mowa będzie?

 Gdy wyjdzie do nich głos, aby jako panny, jako towarzyszki podążyli za Oblubienicą? „Błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerzę wesela Barankowego”, Objawienie 19:9 Jednak, aby się stać godnymi tej łaski, muszą one być wypróbowane i wyjść z tej próby zwycięsko.

8:9 Jeźliże jest murem, 

Na czym polegać będzie ta próba „jeśli jest murem”? Po zabraniu Oblubienicy, członkowie, należący do klasy Wielkiego Grona, będą jedynymi, którzy stać będą, jako twierdza Prawdy na mocnym gruncie Słowa Bożego. Dlaczego przyrównanie do „muru”? Mówi nam proroctwo Jeremiasza 15:20. „Bom cię postawił przeciw ludowi temu, jako mur miedziany i obronny i będą walczyć przeciwko tobie, ale cię nie przemogą, bom Ja z tobą, abym cię wybawił i wyrywał, mówi Pan”. Wypróbowanie Wielkiego Grona będzie polegać na odważnym wyznaniu Prawdy i będzie jako mur, którego nieprzyjaciel nie przemoże.

zbudujmyż na niej pałac srebrny;,

„zbudujmy na nim srebrny gzyms” N.P. i Elb. Srebrny gzyms jest, jakby ukoronowaniem muru. Biblia angielska mówi „pałac” szeroko założone przestrzenne mieszkania. Ten termin hebrajski może też oznaczać „zamek” szereg mieszkań. „W domu Ojca mego wiele jest mieszkań” Jan.14:2. Kto się okaże, jako mur dla Prawdy, będzie mógł takie mieszkanie w domu Bożym otrzymać.

a jeźli jest drzwiami,

Według wyjaśnienia prof. Stronga, chodzi tu o drzwi dwuskrzydłowe, które mogą być otwierane na obie strony. A więc ruchome nie tak mocne jak mur. To samo hebrajskie słowo znajduje się w Psalmie 141 :3, gdzie napisane jest: Panie połóż straż ustom moim, strzeż drzwi warg moich. Drzwiami warg naszych możemy naszego Wielkiego Boga uwielbiać, lub też nie uczcić Boga. Jak. 3:9-12.

oprawmyż ją deszczkami cedrowymi.

„zamkniemy je (drzwi) deską cedrową” B. Elb. B. Menge: „zatarasujemy” Laten: „tarcicą cedrową”. Cedry symbolizują żywot wieczny.Czy można by to rozumieć, że Oblubieniec i Oblubienica staną ku pomocy tym, którym bojaźń ludzka jeszcze będzie na przeszkodzie? „Ale używa cierpliwości przeciwko nam, nie chcąc, aby którzy zginęli, ale żeby się wszyscy do pokuty udali”.  2 Piotr.3:9. Mają pomoc dla ich najważniejszej decyzji w próbie życia lub śmierci. Dla ich własnego najlepszego dobra, obrania wiecznego żywota na duchowym poziomie.

8:10 Jam jest mur, a piersi moje jako wieże.

U Oblubienicy, w przeciwieństwie do Wielkiego Grona, późniejsza decyzja (krisie = rozstrzygnięcie) nie nastąpiła. Ona była zdecydowana od samego początku, gdy Pan otworzył, jej oczy wyrozumienia, iść śladami swojego Pana nie kulejąc na obie strony. 1Król.18:21. Z pomącą Pana osiągnęła ona na tej ścieżce zupełny rozwój dojrzałości i odpowiedzialności względem swojego Pana. Stała się „murem”. „Tedy odpowiadając Piotr, rzekł mu: Otośmy my opuścili wszystko, i poszliśmy za tobą; cóż nam tedy za to będzie? (…) A każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo dzieci, albo rolę, dla imienia mego, stokroć więcej weźmie, i żywot wieczny odziedziczy”.Mat.19:27-29.

Wtenczas

Gdy osiągnęłam od Niego oczekiwany zupełny rozwój, pełny wymiar doskonałości Chrystusowej. Efez.4:13

byłam przed oczyma jego

W oczach mojego Oblubieńca, Króla, Książęcia pokoju, Odkupiciela, Wybawiciela; mojego Wielkiego Brata.

jako ta, która znajduje pokój.

„Pokój zostawuję wam, pokój on mój daję wam” Jan.14:27. „Pokój niech będzie wam wszystkim, którzyście w Chrystusie Jezusie” 1Piotr.5:14. „A pokój Boży niech rząd prowadzi w sercach waszych, do któregoście też powołani w jedno ciało, a bądźcie wdzięcznymi”- Koi.3:15.

8:11 Winnicę miał Salomon w Baalhamon,

W tym wersecie i w następnym jest mowa o dwóch różnych winnicach.

O której winnicy jest mowa w wersecie 11? Z Ew. w/g Św. Mat.21:33-36 i Św. Marka 12:1-5 także Św. Łuk.20:9-12,wynika, że nasz Pan chciał w tej przypowieści przedstawić Boski wybrany naród, ziemski Izrael. Gospodarz, względnie człowiek przedstawiony w tej przypowieści, to Pan Bóg, tu: „Salomon” Izaj.5:1 rozpoczyna swą opowieść (piosnkę) o tej winnicy tymi słowami: „Winnicę miał miły mój na pagórku tłustym” (urodzajnym). Baal-Hamon, znaczy „Pan bogactwa” również „Pan mnóstwa”. Werset 7 tego rozdziału utwierdza nas w przekonaniu, że ta winnica rzeczywiście reprezentuje Dom Izraelski. „Winnica zaiste Pana zastępów jest Dom Izraelski.” Bóg, który jest Panem niezmiennego bogactwa, dał swojemu ludowi ze skarbu łaski swej największe obietnice, które tylko mógł dać. W swoim czasie, z tego narodu miał nawet wyjść duchowy Izrael, Pańscy wybrani, Maluczkie Stadko - Jego Kościół i Oblubienica. Do tego wszystkiego był tylko wymagany jeden warunek, - wiara i zaufanie w Jego kierownictwo i moc, lub też inaczej wyrażone - miłość do Boga -właściciela tej winnicy i oddanie się Jemu bez reszty.

którą winnicę najął stróżom, aby każdy przynosił za owoc jej tysiąc srebrników.

Stróżowie ci mieli przynieść bogaty plon. Jednak Pan Bóg znajduje dla nich tylko gorzkie słowa. Tak ich opisuje prorok Izaj.56:10-12 : „Stróżowie jego ślepi, wszyscy zgoła nic nie umieją”, Bóg oczekiwał obfity i dobry plon, ale winnica nie była dopilnowana i przyniosła tylko cierpkie grona.

I tak nasz Pan mógł tylko z żałością zawołać: „Jeruzalem! Jeruzalem! które zabijasz proroki i które kamionujesz te, które do ciebie byli posłani, ilekroć chciałem zgromadzić dzieci twoje” .-Mat.23:37. Stróżowie ci nie przynieśli żadnych owoców, żadnych srebrników.

8:12 Ale winnica moja, którą mam, jest przedemną.

„Moja własna winnica jest przede mną” B. Elb. W tym wersecie Oblubienica mówi o całkiem innej winnicy. O swojej własnej. Cna sama jej dogląda, ale jest to winnica jej Oblubieńca. Mówi ona w Imieniu całej Oblubienicy, a sama jest cząstką tej winnicy, członkiem w pośród 144000 Duchowego Izraela. Niewierność i upadek cielesnego Izraela było korzyścią narodów.” Azaż się potknęli, aby upadli? Bynajmniej, ale przez ich upadek, (przez niewierność Izraela) zbawienie stało się narodom” Rzym.11:11 „Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam (Izraelowi według ciała zabrane i dane będzie narodowi, (Izraelowi według ducha) który przyniesie jego owoce. Izrael wedługg ciała owoców tych nie przyniósł; Izrael według ducha przyniesie je w pełni.

Miej sobie tysiąc srebrników, Salomonie,.

„Te tysiąc srebrników są twoje Salomonie” B. Elb. Stróżowie cielesnego Izraela nie mogli przynieść owocu tej winnicy miłości wiary i zaufania Bogu, ponieważ sami nie posiadali wiary. Natomiast Jezus w przeciwieństwie do nich mówił: „Jam jest on dobry Pasterz” dobry pasterz duszę swoje kładzie za owce”- Jan. 10:11. To jest Twoja własna zasługa Panie. To jest Twoją zasługą, że Ty, jako dobry Pasterz doprowadziłeś tą duchową winnicę do uzupełnienia. Ty „Salomonie” wielce wywyższony Królu masz jedyne prawo, to Twoja zasługa; te tysiąc są Twoje;

a dwieście ci którzy strzegą owocu jej..

„A dwieście stróżom, którzy strzegą owocu Jego”. B. Elb. Stróżami owocu. Jego, to ci stróże, które Pan sam powołał. Na przykład do Piotra Pan powiedział: „Paśże baranki moje”, potem: „paśże owce moje” po trzecie znowu: paśże owce moje” - Jan.21:15-17.Według nasze wyrozumienia chodzi tu o dwunastu Apostołów. Można by się zastanowić, dlaczego stróżom miała przypaść jedna piąta urodzaju. Jest możliwe, że za życia Apostołów jedna piąta klasy Oblubienicy była pod ich dozorem. Myślimy, że prawdziwe znaczenie tego, będzie w swoim czasie zrozumiane.

8:13 O ty, która mieszkasz w ogrodach!

Nasz przegląd Pieśni nad pieśniami i jej tajemnic dobiega końcowi. Zbliżamy się do upragnionego dokonania Boskiego planu, który jest pełen mądrości i tak wielki i głęboki, że go dopiero wtedy w pełni zrozumiemy, gdy na ten Boski plan będziemy mogli spoglądać z naszego udoskonalonego stanu. „Która mieszka w ogrodzie! Oblubienica to jest Jego Sadzenie, Oblubienica w rozdz.4:12,była jeszcze „ogrodem zamkniętym” i „źródłem zamkniętym” i „zdrojem zapieczętowanym” lecz teraz, to co w rozdz.4:15 było powiedziane proroczo stało się rzeczywistością. Ten werset rozdz.8:13 przedstawia Oblubienicę uzupełnioną: Stała się źródłem wody żywej, zdrojem płynącym z gór Libanu. Liban jest symbolem Boskiej stolicy. Oblubieniec przybliżył czas

Królestwa Bożego.

przyjaciele słyuchają głosu twego; ozwijże mi się!

„Towarzysze nasłuchują Twój głos; wszędzie go usłyszę. B. Elb. Teraz i Wielkie Grono dostąpiła swego uzupełnienia na poziomie duchowym. Były one towarzyszkami Oblubienicy w ich ziemskim pielgrzymowaniu do niebiańskiego celu. Będą też Jej towarzyszkami na duchowym poziomie. „Przywiodą je z weselem i radością, a wnijdą na pałac królewski”- Psalm 45:16. O ile w ich ziemskim pielgrzymowaniu, mogły być różnice pojęć lub nawet podziały, teraz przy udoskonaleniu i pełni poznania Boska Miłość napełni te miejsca. „Albowiem pierwsze rzeczy przeminęły”Obj.21:4.

8:14 Pospiesz się, miły mój!

„Pożądanie wszystkich narodów przyjdzie” Aggieusz 2:8  B. Elb. „Obraca burzę w ciszę, tak, że umilkną nawalności ich. Uradują się (ludzkość) że ucichły fale. Wprowadza je do portu upragnionego. Niechże wysławiają Jehowę za dobroć Jego i dla cudów Jego dla synów ludzkich. Psalm 107:29-31

a bądź podobnym sarnie, (gazeli) albo młodemu jelonkowi

Hebrajskie znaczenie użytego tu terminu „gazela”, oznacza wspaniałość, wyśmienitość lub ozdoba. Są to przymioty przybyłego powtórnie i przyozdobionego chwałą Chrystusa, zaś jelonek jest symbolem mocy i trwałości; podobnie, jak np. dąb. Zadanie Chrystusa, Głowy i Ciała z pewnością jest wspaniałe, promienne. Teraz działalność Jego już nie odbywa się w ukryciu. „I nie będzie więcej uczył żaden bliźniego swego i żaden brata swego: Poznajcie Pana” Jer.31:34. A czyż Izajasz nie radował się w sercu, gdy mógł następujące słowa napisać: „I powiodę ślepych drogą, którą nie znali, a ścieżkami, o których nie wiedzieli, poprowadzę ich; obrócę przed nimi ciemności w światłość, a co nierównego w równinę”?  „Tedy się otworzą oczy ślepych, a uszy głuchych otworzone będą” Izaj.35:5,6,10.

na górach ziół wonnych.

Prawie wszystkie tłumaczenia podkreślają wyraźnie, że chodzi tu o góry porośniętych wonnymi rzeczami. W załączonym dodatkowym rozdziale omówimy jeszcze niektóre wonne zioła, które też wschodziły w receptę „Świętego oleju pomazania”. Te same, są po części też wspomniane w „Pieśni nad pieśniami”. Czy możemy mieć pewne wyobrażenie, co nam przez te woniejące góry ma być przedstawione? W czasie naszego studium już je omawialiśmy: Np. mirrę, grona cyprowe, nard, szafran, cynamon, balsam i inne. Mówiliśmy też o szacie Oblubienicy pachnącej tymi wonnymi rzeczami, czyli o szacie przypisanej sprawiedliwości Chrystusowej także o woni Libanu. Liban, to symbol Stolicy Boskiej.

O Miły mój, pospiesz się! Niech chwała Twoja na tych wonnych górach objawiona będzie. Na tych górach Bożych. Przyjdź Królestwo Twoje Łuk.11:2. Ono pełne, będzie tych wonnych rzeczy: wiary, miłości, pokoju, radości, znajomości i wyrozumienia; zupełnego oddania i zaufania. Owocem warg ich będzie chwała Bogu Najwyższemu. Hijob.13:15.Szatan, który tyle wieków tą biedną, ludzkość wprowadzał w błąd będzie usunięty, a błogosławieństwa Boże będą mogły spływać na ludzkość i uleczyć te zranione serca. Niech góry Twoje; Twoje Królestwo zawonią balsamem Twoimi przymiotami. Są one również przymiotami Bożymi. Aby uzdrowić wszystko stworzenie chore i które było na śmierć wydane. „Aby w imieniu Jezusowem wszelkie się kolano skłaniało, tych, którzy są na niebiesiech i tych, którzy są na ziemi, i tych, którzy są pod ziemią”. Fil.2:10 Nie ma innego Imienia, przez któryby można być zbawionym. Dz. Ap.4:1 2. „Aby był Bóg wszystkim we, wszystkich”.  1Kor .15:28.

POSPIESZ SIĘ MIŁY MÓJ!

Tą prośbą kończy się Pieśń nad pieśniami.