5/92

Statystyki Żydów

Poniżej zamieszczamy dane statystyczne przedrukowane za artykułem Ignacego Einhorna pt. “Refleksje nad statystyką Żydów” opublikowanym w Kalendarzu Żydowskim na rok 5747 (1986-87), wydanym przez Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego w PRL.

Pomimo pewnej dezaktualizacji danych, zawartych w tym opracowaniu dają one czytelnikowi pewien pogląd na temat liczb dotyczących populacji Żydów.

Wydarzenia ostatnich lat zmieniły znacznie obliczenia ilości Żydów zamieszkujących tereny byłego ZSRR. W związku z możliwością jawnej emigracji do Izraela wielu Żydów, którzy dotychczas ukrywali swe pochodzenie, zdecydowało się ujawnić swą przynależność narodowościową. I tak liczbę ludności Wspólnoty Niepodległych Państw, przyznającej się do pochodzenia żydowskiego, szacuje się obecnie w zależności od przyjętych kryteriów na 2-7 mln.

Zmienia się także liczba mieszkańców Izraela. O ile w roku opublikowania omawianego artykułu imigracja do Izraela miała wartości ujemne (tzn. więcej Żydów wyjeżdżało z Izraela niż do niego przyjeżdżało), to obecnie, głównie za sprawą napływu Żydów z byłego ZSRR, notuje się wielkie ożywienie imigracyjne. Ocenia się, że imigracja w najbliższych latach może znacznie przekroczyć rekordowe osiągnięcia przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych.

Porównując dane o liczbie Żydów według krajów zamieszkania z roku 1919 (str. 17) i 1982 (obok) zauważyć można zmianę rozkładu geograficznego głównych skupisk żydowskich na świecie. Przed II wojną światową Żydzi zamieszkiwali głównie Europę Środkową i Wschodnią oraz Amerykę Północną. Obecnie trzy najważniejsze skupiska ludności żydowskiej znajdują się w Stanach Zjednoczonych, Wspólnocie Niepodległych Państw oraz w Izraelu. Taki rozkład geograficzny skupisk żydowskich sugeruje, że oprócz trwającej już od trzech lat emigracji Żydów radzieckich, można spodziewać się kolejnej wielkiej fali emigracyjnej, która obejmie Żydów amerykańskich.

Żydzi w poszczególnych krajach Świata (Am.Jew.Year Book 82)

EUROPA

 

Albania

300

Australia

13 000

Belgia

41 000

Bułgaria

7 000

Czechosłowacja

12 000

Dania

7 500

Finlandia

1 000

Francja

535000

Niemcy

38 000

Gibraltar

600

Wielka Brytania

390 000

Grecja

6 000

Wągry

80 000

Irlandia

1 900

Włochy

41 000

Luxemburg

1 000

Malta

50

Holandia

30 000

Norwegia

900

Polska

6 000

Portugalia

600

Rumunia

45 000

Hiszpania

12 000

Szwecja

17 000

Szwajcaria

21 000

Turcja

24 000

Jugosławia

5 500

ZSRR

1 700 000

 

 

AZJA

 

Afganistan

200

Burma

50

Chiny

30

Cypr

30

Hong Kong

300

Indie

5 000

Indonezja

100

Iran

47 000

Irak

450

Izrael

3 373 000

Japonia

500

Liban

300

Pakistan

250

Filipiny

200

Singapur

450

Syria

4 000

Jemen

500

 

 

AMERYKA PÓŁNOCNA,
ŚRODKOWA, POŁUDNIOWA

 

Kanada

380 000

Meksyk

37 500

USA

5 921 000

Barbados

70

Kosta Rica

2 500

Kuba

1 000

Curacao

700

Dominikana

200

Salwador

350

Guatemala

2 000

Haiti

150

Honduras

200

Jamajka

350

Nikaragua

150

Panama

2 000

Trinidad

300

Argentyna

242 000

Brazylia

110 000

Boliwia

750

Chile

30 000

Kolumbia

12 000

Ekwador

1 000

Paragwaj

1 200

Peru

5 200

Surinam

500

Urugwaj

50 000

Wenezuela

15 000

 

 

AFRYKA

 

Algeria

1 000

Egipt

400

Etiopia

10 000

Kenia

450

Libia

20

Maroko

22 000

Rep. Płd. Afryki

108 000

Tunis

6 000

Zair

200

Zimbabwe

1 960

Zambia

400

 

 

AUSTRALIA I NOWA ZALANDIA

 

Australia

67 000

Nowa Zelandia

5 000

Liczba Żydów według krajów zamieszkania w 1919 r.