4/91

Okres sędziów trwał 450 lat

Brat Russell w II tomie na stronie 50 oraz 54 przytacza argumenty świadczące o tym, że okres sędziów trwał 450 lat. Jednak argumentacja tam podana nie jest pełna. Werset z Dz.Ap 13:19-21 jest różnie oddawany w różnych tłumaczeniach. Jedne z nich mówią o tym, że sędziowie sądzili przez 450 lat, ale inne oddają znaczenie tego wersetu inaczej: po 450 latach rozpoczęły się sądy sędziów. Różnica istnieje już w źródłach – Kodeksie Watykańskim i Synaickim. Ponadto greckie słowo “hos” (około) raczej nie jest tłumaczone na “przez” lub “podczas”. Te zastrzeżenia powodują, że chcąc określić czas trwania okresu sędziów trudno się oprzeć na tym wersecie.

Hebrajski sposób skrótowego zapisu liczb:
480 i 580, 22 i 42 oraz 18 i 8

Inny werset, który podaje pośrednio czas trwania interesującego nas okresu, stoi w sprzeczności z tytułem niniejszego artykułu. W 1 Król 6:1 czytamy bowiem: “I stało się czterechsetnego i ośmdziesiątego roku po wyjściu synów Izraelskich z ziemi Egipskiej, ... roku czwartego Salomonowego ... “. Jeżeli od 480 lat odjąć 4 lata panowania Salomona, 40 lat panowania Dawida, 40 lat panowania Saula, 40 lat wędrówki i 6 lat do podziału ziemi, to na okres sędziów pozostanie tylko 350, a nie 450 lat. Chcąc obronić prawdziwość tytułu naszego artykułu należy udowodnić, że do cytowanego wersetu zakradł się błąd – napisano 480 zamiast 580.

Wcześniej jednak warto zapytać, czy jest jakieś uzasadnienie twierdzenia (poza wcześniej wyeliminowanym wersetem Dz.Ap 13:21), jakoby okres sędziów rzeczywiście trwał 450 lat.

Odpowiedź jest twierdząca. Jeżeli dodać wymienione w Księdze Sędziów kolejne okresy czasu oraz dołączyć około 40 lat sędziowania Samuela, to nawet po odjęciu 20 lat sędziowania Samsona, które zostało wcześniej wliczone do okresu niewoli filistyńskiej, otrzyma się 470 lat. Ponadto werset Sędz 11:26 podaje, że od chwili zamieszkania Izraela w Hesebon do czasów Jeftego minęło około 300 lat. A po Jeftem jeszcze sześciu sędziów sądziło Izrael przez około 150 lat. Stąd wniosek, że okres sędziów prawdopodobnie trwał dłużej niż 350 lat, a w wersecie 1 Król 6:1 błędnie podano liczbę 480.

Istniał pogląd, że pomyłka w tekście hebrajskim jest raczej wykluczona, gdyż stosowany słowny zapis cyfr skutecznie zabezpieczał przed pomyłkami. Lecz okazuje się, że system ten zastosowali dopiero Masoreci, wcześniej zaś posługiwano się na ogół skrótowym systemem zapisu. Polegał on na zapisywaniu cyfr przy pomocy liter mających odpowiednią wartość liczbową.

Nie był to jednak taki zapis, o jakim jest mowa w II tomie na stronie 53. Przykładowo liczbę 580 zapisywano jako 400 + 100 + 80 (litery taw, kow, pe) a nie jak to podane jest w II tomie W.P.Św. 5 i 8 i 0 (litery he, cheth, ?).

W Biblii znajdujemy dwa miejsca, które zawierają pomyłki dowodzące, że takie rozumowanie jest prawidłowe. W 2 Król 8:26 znajdujemy informację, że król Ochozjasz miał 22 lata, gdy zaczął panować. Natomiast 2 Kron 22:2 podaje, iż miał on wtedy 42 lata. Jeden z wersetów – 2 Kron 22:2 podaje niewłaściwą cyfrę. Liczba 22 to 2 + 20 (beth, kaf) a liczba 42 to 2 + 40 (beth, mem). Widać tu, że zamieniono łatwe do pomylenia dwuelementowe litery mem i kaf.

Podobna rozbieżność występuje w wersetach 2 Król 24:8 i 2 Kron 36:9. Pierwszy z tych wersetów podaje, że Joachyn miał 18 lat, gdy zaczął panować. W drugim z nich podana jest cyfra 8. Liczba 18 to 8 + 10 (chet, jod), a 8 to po prostu “chet”. Pomyłka polegała na pominięciu najmniejszej litery alfabetu hebrajskiego – “jod”.

Przykłady te wskazują na to, że pomyłki zachodziły najczęściej na skutek pominięcia pewnych liter lub na zamianie liter podobnych. Możliwe to jest tylko wtedy, gdy stosuje się zapis skrócony.

Podobnie mogło być w wersecie 1 Król 1:6. Liczbę 480 zapisuje się jako 400 + 80 (taw, pe), natomiast liczbę 580 jako 400 + 100 + 80 (taw, kow, pe). Pominięto tu literę “kow” oznaczającą 100.

Jeżeli uznać, że przytoczone argumenty są wystarczające, to wniosek zawarty został już w tytule – okres sędziów trwał 450 lat.