4/91

Dodatek historyczny

Zarys historii chrześcijaństwa

Kalendarium wydarzeń z historii chrześcijaństwa

Fragment broszury “Siedem Kościołów z Objawienia” Charlesa F. Redekera

33 r. n.e. – Pięćdziesiątnica: zstąpienie ducha świętego na wierzących w Jerozolimie.

35 – Nawrócenie Saula z Tarsu na drodze do Damaszku.

36 – Ogłoszenie po raz pierwszy Ewangelii poganom (która ciągle szeroko głoszona jest pomiędzy Żydami).

40 – Kościół Antiocheński zaczyna odgrywać czołową rolę w głoszeniu Ewangelii Żydom i poganom.

44 – Jakub ginie zgładzony przez króla Heroda Agryppę I.

47-49 – Pierwsza podróż misyjna Apostoła Pawła; razem z Barnabaszem zostaje wysłany z Antiochii na Cypr i do Azji Mniejszej.

49 – Cesarz Klaudiusz wypędza Żydów z Rzymu, aby stłumić nieporozumienia wywoływane dyskusjami na temat Jezusa; chrześcijanie zyskują oparcie w mieście.

50 – Jerozolimska narada Piotra, Pawła, Jakuba, Barnabasza i innych; poruszona została kwestia obrzezania i innych wymagań prawa żydowskiego w odniesieniu do wierzących pogan.

51-53 – Druga podróż Apostoła Pawła z Sylasem, a później Tymoteuszem; zostają założone zbory w Grecji: w Filippi, Tesalonikach, Berei i Koryncie.

53-56 – Trzecia podróż Apostoła Pawła; przez dłuższy czas usługuje on w Efezie wraz z Akwilą i Pryscyllą; miasto staje się wiodącym centrum chrześcjańskiego świata.

58-60 – Obrona Apostoła Pawła przed Feliksem, zarządcą Judei, a później przed jego następcą Festusem i królem Herodem Agryppą II w Cezarei.

61-63 – Uwięzienie Pawła w Rzymie; areszt domowy pozwala mu na prowadzenie pewnej działalności ewangelicznej.

64 – Oskarżenie chrześcijan w Rzymie o spowodowanie pożaru; prześladowania Nerona; męczeńska śmierć św. Pawła i Piotra.

66 – Ucieczka chrześcijan z Jeruzalemu do Pelli wkrótce po wybuchu powstania żydowskiego.

67 – Józefus poddaje siły żydowskie Rzymianom; chroni go i ułaskawia Wespazjan, który później zostanie cesarzem.

70 – Zniszczenie Jerozolimy przez Rzymian; świątynia legła w gruzach z wyjątkiem “Muru Płaczu”; zniesienie kapłaństwa i rozwiązanie Sanhedrynu; rozproszenie Żydów.

- Wczesne opisy ewangeliczne i listy Pawła pojawiają się w obiegu w Syrii, Egipcie i Azji Mniejszej.

75 – Powstanie pierwszych sekt, takich jak: Docetyści, Nikolaici, Nazarejczycy i Ebionici.

93 – Prześladowanie chrześcijan przez cesarza Domicjana.

95 – List Klemensa, rzymskiego prezbitera, do kościoła w Koryncie; prośba o jedność i dyscyplinę.

96 – Powstanie Księgi Objawienia.

100 – Śmierć Jana, ostatniego z dwunastu Apostołów.

I w. – Prawda utrzymywana jest w czystości i prostocie; konflikty z wierzeniami żydowskimi i fałszywymi nauczycielami; intensywne rozprzestrzenianie się Prawdy w świecie śródziemnomorskim i imperium rzymskim; rozpoczynają się okresowe prześladowania inicjowane przez rzymskich cesarzy.

67-110 – Ignacy, biskup Antiochii; powstanie listów wyrażających wczesne przekonania i zasady wiary; podkreśla się rolę biskupów jako okręgowych przywódców Kościoła, godnych szacunku i posłuszeństwa; chrześcijanie giną na arenach w Rzymie pod rządami cesarza Trajana.

69-156 – Polikarp, biskup Smyrny, uczeń św. Jana, sprzeciwia się działalności rzymskiego biskupa Anicetusa, który usiłuje zmienić zwyczaj obchodzenia eucharystii 14. dnia; umiera śmiercią męczeńską w wieku 86 lat.

100-167 – Justyn Męczennik; błyskotliwy mówca, pisarz i obrońca wczesnego chrześcijaństwa przed wpływem pogańskich filozofów; podkreśla moralną naukę Jezusa; ginie zabity w Rzymie.

180 – Celsus, wpływowy przeciwnik chrystianizmu; krytykuje pacyfizm i niechęć do popierania imperium.

130-200 – Ireneusz, biskup Lyonu; broni tradycji apostolskiej; broni chrześcijaństwo przed naporem poglądów gnostyckich i filozofii greckiej; pierwsze usystematyzowanie przekonań chrześcijańskich; powstrzymuje biskupa rzymskiego Wiktora I przed zmuszaniem chrześcijan z Antiochii do przestrzegania Paschy w terminie świąt wielkanocnych, powołując się na wartość starożytnego obyczaju.

II w. – Wiara rozprzestrzenia się głównie pomiędzy nieżydowskimi mieszkańcami miast; pojawiają się pierwsze błędy doktrynalne; chrześcijanie zwracają na siebie powszechną uwagę, opuszczając świątynię, odrzucając pogańskie święta i demonstrując surowe obyczaje moralne; doprowadza to do okrutnych prześladowań i ostracyzmu.

160-220 – Tertulian; nawrócony prawnik staje się nadzwyczajnym teologiem i obrońcą wiary; odrzuca wszystkie filozofie i herezje; oczekuje na rychłe wtóre przyjście Chrystusa; podważa prawo kapłanów do odpuszczania grzechów, a głosi post i modlitwę.

185-254 – Orygenes; najbardziej wykształcony przedstawiciel wczesnego Kościoła; w swych obszernych pismach cytuje dwie trzecie Nowego Testamentu; broni pacyfizmu; umiera na skutek tortur.

250 – Zakrojone na szeroką skalę prześladowania cesarza Decjusza; próbuje on przywrócić religijne obyczaje starożytnego Rzymu.

III w. – Gwałtowny rozwój chrześcijaństwa rywalizującego z Cesarstwem; zniekształcenie nauk; kler zdobywa tytuły i prestiż; ceremoniom nadaje się niezwykle wystawny charakter; pojawiają się jeszcze sporadycznie prześladowania.

303-313 – Cesarz Dioklecjan doprowadza do intensywnych dziesięcioletnich prześladowań chrześcijan; ostateczne próby ożywienia starej religii i przywrócenia siły Cesarstwa.

312 – Ariusz, presbiter Aleksandrii w Egipcie; broni wczesnego poglądu, wedle którego Chrystus jest Synem Bożym, a nie współistotną i wieczną istotą równą Ojcu.

313 – Edykt Mediolański; ustanawia religijną tolerancję dla wszystkich; przywraca mienie skonfiskowane chrześcijanom.

321 – Konstantyn zabrania pracować w sabat, którym usiłuje zastąpić niedzielę.

325 – Sobór Nicejski; zwołany przez Konstantyna, aby rozwiązać “kwestię ariańską”; pod naciskiem cesarza stwierdza się tam, że Chrystus i Bóg są równi; Ariusz zostaje wyklęty i wygnany.

264-340 – Euzebiusz, biskup Cezarei, ojciec Kościoła; płodny pisarz; przyczynia się do ustalenia kanonu ksiąg Nowego Testamentu; doprowadza do umiarkowanego stanowiska soboru w Nicei.

(?)-342 – Euzebiusz z Nikomedii; popiera poglądy Ariusza; przewodzi partii dwudziestu biskupów na Soborze Nicejskim; zostaje patriarchą Konstantynopola.

334 – Przeniesienie Stolicy Cesarstwa z Rzymu do Konstantynopola; zwiększenie prestiżu rzymskiego biskupa, który staje się obrońcą ludu w miejsce cesarza.

375 – Wprowadzenie kultu aniołów i zmarłych świętych.

380 – Teodozjusz wprowadza przymus chrześcijaństwa i burzy pogańskie świątynie; budowa wspaniałych kościołów.

340-420 – Św. Hieronim; wykształcony naukowiec katolicki; autor Wulgaty, łacińskiego tłumaczenia Biblii z języków oryginalnych; pomija księgi apokryficzne.

354-430 – Św. Augustyn; wybitny biskup z Północnej Afryki; najbardziej wpływowy z teologów, który w największym stopniu przyczynił się do ukształtowania doktryny Kościoła; jego rozprawa “Państwo Boże” przyczynia się do powstania hierarchii pod kontrolą papieską.

431 – Sobór w Efezie; nazywa Marię “Matką Bożą”; usuwa Nestoriusza, biskupa Konstantynopola.

440-461 – Panowanie papieża Leona (Wielkiego), założyciela średniowiecznego papiestwa, który wynosi je do znaczącej pozycji; uważa herezję za “zbrodnię przeciwko społeczności”, godną śmierci.

445 – Cesarz Walentynian III uznaje rzymskiego biskupa za głowę Kościoła Zachodniego.

476 – Upadek Rzymu; koniec istnienia Zachodniego Cesarstwa (pierwszy róg z proroctwa Daniela 7:8).

V w. – Wydarzenia polityczne doprowadzają do zwiększenia prestiżu biskupa Rzymu.

500 – Księża katoliccy zaczynają przywdziewać wyróżniające ich szaty.

533 – Cesarz Justynian uznaje biskupa rzymskiego za głowę wszystkich kościołów.

539 – Pokonanie Ostrogotów (trzeciego rogu z Dan 7:8) w Rawennie; zwycięstwo cesarza było pozorne, gdyż nie potrafił on efektywnie władać Italią z Konstantynopola; pozostałą lukę w sprawowaniu władzy wypełnia papiestwo – “mały róg” z Dan 7:8; początek 1260, 1290 i 1335 dni z Dan 12.

554 – Potwierdzenie prawa do doczesnej władzy papieża przez Justyniana.

590-604 – Pontyfikat Grzegorza I (Wielkiego); uważany za pierwszego rzeczywistego papieża sprawuje kontrolę nad wszystkimi zachodnimi kościołami i doprowadza do skonsolidowania władzy papieskiej w Europie; usystematyzowanie teologii i udoskonalenie liturgii; wprowadzenie doktryny o czyśćcu.

VI w. – Okoliczności nadal sprzyjają wzrostowi cywilnej i religijnej władzy papiestwa.

732 – Bitwa pod Tours we Francji; ostateczne pokonanie Muzułmanów; uchronienie Europy przed islamizacją.

754 – Pepin, król Franków, pokonuje Longobardów; poprzez nadanie ich ziem (większości terenów Italii) papieżowi wywyższa go do rangi króla doczesnego “Państwa Kościelnego”, które przetrwa aż do 1870 r.

786 – Wprowadzenie kultu obrazów i krzyży.

800 – Papież Leon III koronuje Karola Wielkiego na “Cesarza Rzymu”; jego panowanie nad Rzymianami i Frankami zostało pobłogosławione w zamian za uznanie “Państwa Kościelnego”; silne rządy cesarza i obustronne związki wynoszą papiestwo do rangi mocarstwa; początek “papieskiego millenium”.

858 – Chełpliwy pontyfikat papieża Mikołaja I; rości sobie on prawo do sprawowania kontroli nad władzami cywilnymi i religijnymi.

870-1050 – “Północ ciemnych wieków”; łapówkarstwo, korupcja, niemoralność i rozlew krwi czynią ten okres najczarniejszym w historii papieskiej degradacji.

1000 – Millenium od przypuszczalnej daty narodzenia Chrystusa; w krajach chrześcijańskich wzrasta strach przed sądem ostatecznym i końcem świata.

1054 – Podział chrześcijaństwa na Wschód i Zachód na tle przywództwa w Kościele; patriarcha Konstantynopola odrzuca roszczenia papieża Rzymu.

1073 – Ponytfikat papieża Grzegorza VII (Hildebranda); papieża uznaje się za absolutnego suwerena świata i zwierzchnika wszystkich klas; próba reformy kleru, szczególnie w zakresie niemoralności i symonii (nabywania urzędów za pieniądze); wprowadzenie celibatu kapłaństwa.

1090 – Wprowadzenie różańca – modlitwy z paciorkami.

1096-1291 – Wyprawy krzyżowe; usilne próby wyswobodzenia Ziemi Świętej spod panowania islamskiego; wszystkie warstwy społeczne odpowiadają pozytywnie na wezwanie papieża Urbana II do wzięcia udziału w wyprawach; początkowo krzyżowcy odnoszą sukcesy, lecz nie potrafią stawić trwałego oporu Muzułmanom i wycofują się do Azji Mniejszej.

1122 – Konkordat w Wormancji doprowadza do kompromisu władzy między papiestwem a przywódcami cywilnymi.

1157 – Początek ruchu Waldensów (Francja); wzywają oni do powrotu do prostoty życia ewangelicznego; krytykują przepych, bogactwo i niebiblijne zwyczaje Kościoła; później przeciwstawiają się całemu systemowi kapłańskiemu.

1160 – Za sprawą Waldo powstaje pierwsze tłumaczenie Biblii na język współczesny (francuski).

1163 – Sobór w Tours; uchwała, że heretycy mają być ścigani i więzieni, a ich dobra konfiskowane.

1179 – Trzeci Sobór Laterański; ogłoszenie klątwy przeciwko herezji Albigensów; krytyka Waldo za rozsyłanie świeckich kaznodziejów.

1184 – Sobór w Weronie; uchwała, że tak heretycy jak i ci, którzy ich ochraniają, mają być skazani i wygnani, a ich dobra skonfiskowane.

1198-1216 – Pontyfikat Innocentego III, najpotężniejszego z papieży; rości sobie prawa do tytułu “Namiestnika Chrystusa” i do detronizacji królów; podporządkowuje sobie wszelkie władze cywilne tamtego czasu; obrona dogmatów Kościoła i zakaz czytania Biblii w językach narodowych; Innocentego uznaje się za ojca Inkwizycji – kościelnego sądu do wykrywania i karania herezji; nakaz masowej eksterminacji Albigensów.

1229 – Sobór w Tuluzie; uprawomocnienie papieskiej Inkwizycji; usankcjonowanie prześladowań protestantów; katolików zobowiązuje się do energicznych prześladowań herezji; prawo umożliwia niszczenie miejsc spotkań, uznawanie anonimowych oskarżeń, używanie tortur w celu wydobycia zeznań, konfiskatę dóbr oraz uśmiercanie mieczem lub ogniem; ludziom świeckim zabrania się posiadania Biblii.

1231 – Papież Grzegorz IX nakazuje, aby heretycy byli wydawani władzy świeckiej w celu “należytego ukarania” - śmiercią na stosie; pokutujący heretycy mają być dożywotnio więzieni.

1305 – Papież Klemens V nadaje władzę inkwizytorską królowi francuskiemu Filipowi IV, który wykorzystuje ją do prześladowań i ostatecznego zniszczenia zakonu Templariuszy.

- Dante, wstrząśnięty tym, co zastaje w Rzymie, nazywa Watykan “bagnem korupcji” i przeznacza dla papieża tamtych dni najniższe partie piekła.

1366 – Wycliffe publicznie potępia nadużycia papiestwa i jego mieszanie się do świeckich spraw państwa.

1377 – Papież Grzegorz XI oskarża Wycliffe'a o herezję na skutek jego publikacji i wykładów w Oxfordzie, nieustannie atakujących cały rzymski system; później Wycliffe zostaje nazwany zaszczystnym mianem “porannej gwiazdy Reformacji”.

1378 – Początek “Wielkiej Schizmy”, która na 39 lat podzieliła Kościół Katolicki; powołano dwóch rywalizujących papieży: Urbana VI i Klemensa VII; każdy z nich rościł sobie prawo do zwierzchniej roli.

1388 – John Purcey kończy dzieło tłumaczenia Biblii rozpoczęte przez Wycliffe'a; jest to pierwsze tłumaczenie całej Biblii na język angielski.

1401 – W Anglii powstaje pierwsze prawo przeciwko herezji, głównie przeciwko Lollardom (zwolennikom nauki Wycliffe'a).

1408 – Jan Hus (Czechy) otwarcie występuje przeciwko odpustom i nadużyciom hierarchii kościelnej; Kościół pozbawia go prawa do nauczania, jednak broni go lud.

1409 – Papież Aleksander V nakazuje zniszczenie wszystkich dzieł Wycliffe'a; arcybiskup Czech publicznie pali 200 ksiąg.

1415 – Sobór w Konstancji; potępienie Wycliffe'a (30 lat po jego śmierci); Jan Hus skazany na śmierć przez spalenie na stosie.

1450 – papież Mikołaj V upoważnia Portugalczyków do “atakowania, podbijania i traktowania jako wiecznych niewolników Saracenów, pogan i innych wrogów Chrystusa”.

1453 – Zdobycie Konstantynopola przez Turków; upadek Wschodniego Cesarstwa Rzymskiego pozbawia papieża poważnego rywala; rozproszenie drugiej fali zagrożenia muzułmańskiego dla Europy w bitwie pod Wiedniem (1683 r.).

1456 – opublikowanie Biblii przez Jana Gutenberga w Mainzu; była to w Europie jedna z najwcześniejszych pozycji wydanych drukiem.

1476 – Papież Sykstus IV przyznaje władzę inkwizytorską Ferdynandowi i Izabelli z Hiszpanii; dominikanin Tomasz de Torquemada podejmuje to dzieło z gorliwością i wyróżnia się okrucieństwem; papież Innocenty VIII w 1487 r. nazywa go Wielkim Inkwizytorem.

1491 – Savonarola, mnich i polityk florencki, krytykuje korupcję kleru; w 1497 atakuje zbrodnie papieża Aleksandra VI i odrzuca ofertę kardynalskiego kapelusza; w 1498 zostaje spalony na stosie.

1514 – Sobór Laterański rozpoczyna dzieło naprawy nadużyć kościelnych; obwieszcza zwycięstwo nad wszystkimi herezjami.

1517 – Luter ogłasza w Wittenberdze 95 tez – “iskrę, która zapaliła Europę”; późniejsze kazania i publikacje dobitnie potępiają papiestwo i doprowadzają do powstania i szerokiego rozpowszechnienia ruchu protestanckiego.

1521 – Sejm w Wormancji potępia Lutra jako heretyka; papież Leon X przyznaje Henrykowi VIII, królowi Anglii, tytuł “Obrońcy wiary”, za przeciwstawienie się Lutrowi.

1534 – Król Henryk VIII oddziela się od Kościoła Rzymskiego na skutek odmowy unieważnienia jego pierwszego małżeństwa.

1536 – Torturowanie i zabijanie anabaptystów w Muenster.

- William Tyndale, angielski tłumacz Biblii, zostaje potępiony przez papiestwo i stracony na stosie.

1537 – Działalność Menno Simonsa, przywódcy ruchu Mennonitów; zabrania on składania przysiąg i zabijania; odrzuca niebiblijną terminologię.

1541 – Jan Kalwin, wygnany z Paryża, czyni Genewę centralnym punktem protestanckiej Europy.

1545-1563 – Sobór Trydencki rozpoczyna reformę Kościoła pod wodzą Jezuitów; przyjmuje poprawione credo i powołuje katolicką “komisję reformacyjną”; stawia tradycję ojców Kościoła na równi z Biblią i oficjalnie dodaje do kanonu księgi apokryficzne.

1555 – Pokój augsburski; ugoda pozwalająca księciom decydować o wyznaniu panujących na ich terytorium.

1556 – Tomasz Cranmer, arcybiskup Canterbury, spalony na stosie za wystąpienie z Kościoła rzymskiego.

1559 – Papież Pius IV zachęca do eksterminacji Hugenotów francuskich (około 400 tys. protestantów, którzy przyjęli nauki Lutra).

1563 – Kościół Anglikański przyjmuje credo “trzydziestu dziewięciu artykułów” – mieszaninę protestanckich dogmatów i katolickiej liturgii.

1572 – Francuscy katolicy dokonują masakry 70 tys. Hugenotów w Paryżu, w dzień św. Bartłomieja (23 sierpnia); papież Grzegorz XIII celebruje na tę okazję mszę dziękczynną, ogłasza jubileusz i upamiętnia to wydarzenie nowym medalem i malowidłem w pobliżu kaplicy sykstyńskiej.

1598 – Edykt Nantejski, po czterdziestu latach nieustannych prześladowań, gwarantuje Hugenotom francuskim swobodę przekonań (edykt został wydany w 1685 r., skłaniając 500 tys. Hugenotów do ucieczki do krajów protestanckich).

XVI w. – Szeroko rozprzestrzeniony ruch reformacyjny podejmuje wysiłki w celu odnowienia prawd biblijnych; doprowadza do powstania kościołów protestanckich i pierwszego poważnego cofnięcia papiestwa; przywódcami Reformacji są Luter, Zwingli, Kalwin i Knox; kończy się Średniowiecze i zmienia się sytuacja w Europie.

1611 – Opublikowanie w Londynie Biblii króla Jakuba; to dzieło 47 naukowców przetrwa 300 lat jako jedyne protestanckie tłumaczenie Biblii w krajach używających języka angielskiego; najbardziej wpływowe dzieło w historii świata.

1641 – Katolicy irlandzcy dokonują masakry 30 tys. protestantów.

1648 – Pokój Westfalski kończy wojnę trzydziestoletnią i ustanawia granicę pomiędzy państwami protestanckimi i katolickimi.

1703-1791 – John Wesley wygłasza kazania do tłumów gromadzących się na polach i ulicach; porusza zagadnienie moralności.

1795 – Szerokie rozpowszechnienie poglądów antypapieskich, wywołane ruchami nacjonalizmu i oświecenia we Francji i Anglii.

1789-1799 – Rewolucja Francuska; otwarcie ery zagrożenia dla religii, a szczególnie dla pozycji papiestwa; Napoleon Bonaparte upokarza papieża Piusa VI, doprowadzając do jego śmierci we francuskim więzieniu w 1799 r.; jest to moment przełomowy, który oznacza drugie poważne cofnięcie papiestwa (zakończenie trzech i pół czasu z Dan 12:10-11).

1806 – Napoleon ogłasza koniec “Świętego Cesarstwa Rzymskiego”, które istniało od 800 r. n.e.

1799-1829 – Religijne przebudzenie w Europie i Ameryce daje nowy impuls do zainteresowania się Biblią i ujawnia konieczność oczyszczenia z błędów przeszłości; powstają nowe grupy religijne; towarzystwa biblijne zaczynąją szeroko rozpowszechniać Biblie, tanio i w tłumaczeniach na języki narodowe.

1829-1844 – “Ruch Millerowski” (wschodnie Stany Zjednoczone) pobudza szerokie zainteresowanie proroctwami biblijnymi dotyczącymi czasów ostatecznych; szczerość reform tego ruchu przygotowuje wierzących do odebrania dalszych błogosławieństw (rych ten rozpoczął się po zakończeniu 1290 dni z Dan 12:10-11).

1846 – Sojusz Ewangelicki (Londyn) – zaczątek ruchu ekumenicznego, konsoliduje wierzenia kościołów ewangelickich, podkreśla znaczenie doktryn fundamentalnych; dyskredytuje nie podporządkowujące się grupy religijne – “sekty” (zakończenie 2300 dni z Dan 8:13-14, kiedy to klasa “Świątnicy” miała zostać “oczyszczona”).

1854 – Ogłoszenie przez papieża Piusa IX dogmatu o niepokalanym poczęciu Marii Panny.

1859 – Karol Darwin w swym dziele O pochodzeniu gatunków popularyzuje teorię ewolucji; zrewolucjonizowanie myślenia i osłabienie wpływów religijnych.

1870 – Król Włoch Victor Emanuel pozbawia papiestwo wszelkich pozostałości doczesnej władzy w Rzymie i “Państwie Papieskim”; moment ten wyznacza trzecie cofnięcie papiestwa.

- Sobór Watykański ogłasza dogmat o nieomylności papieża w zakresie wiary i moralności.

1874 – Początek Parousii Pańskiej (niewidzialnej obecności); zakończenie 1335 dni z Dan 12:12 wyznacza początek wylewania “błogosławieństwa” duchowych prawd w obfitości nieznanej od pierwszych dni istnienia Kościoła; otwarcie ery nowoczesności – korzyści z rozwoju przemysłowego, gwałtownego przyrostu wiedzy, możliwości szybkiego przemieszczania się i wzrostu zamożności; rozwój ten doprowadza także do światowych niepokojów, konfliktów i wojen (Dan 12:1,4).

1876 – Zapoczątkowanie ruchu “Badaczy Pisma Świętego” przez pastora C.T. Russella w Allegheny, Pensylwania; ruch ten szybko rozrasta się w formie lokalnych zgromadzeń w całych Stanach Zjednoczonych i konwencji w większych miastach; błędy Ciemnych Wieków zostają obnażone, a podkreślone znaczenie okupowej ofiary Chrystusa, wysokiego powołania Wieku Ewangelii, niewidzialnej obecności Chrystusa w czasie Żniwa i Boskiego Planu, którego kulminacją będzie błogosławieństwo Restytucji dla całego rodzaju ludzkiego.

Koniec XIX w. – “Wyższa Krytyka” – ruch naukowy, rozwijający się głównie w Niemczech, który poddaje Biblię literackiej i historycznej analizie; pomimo twierdzeń o zamiarze konstruktywnej identyfikacji źródeł i metod autorów biblijnych, doprowadza on do istotnego podważenia autorytetu i natchnienia Pisma Świętego.

Początek XX w. – Spór między modernizmem a fundamentalizmem tj. między radykalnym osłabieniem wpływów wierzeń tradycyjnych a ponownym podkreśleniem znaczenia ortodoksji; pierwsi zaprzeczają cudom, upadkowi człowieka, potrzebie pojednania i zmartwychwstaniu; drudzy próbują zdefiniować podstawy wiary i zdemaskować teorię ewolucji, “Wyższą Krytykę” i “kulty”; kontrowersje te przetrwają aż do czasów nam współczesnych.

1914 – Wybuch I Wojny Światowej; pogrzebanie nadziei na zbudowanie współczesnego społeczeństwa bez wojen; obalenie rządzących domów w Europie świadczy o upadku teorii o “boskim upoważnieniu królów (koniec “czasów pogan” z Łuk 21:24).

1925 – “Małpi” proces Johna Scopesa, nauczyciela biologii z Dayton, Tenessee; szeroko rozpowszechniona próba sprawdzenia legalności prawa stanowego zabraniającego nauczania ewolucji w szkołach publicznych; tak oskarżyciel William J. Bryan (wybitny mąż stanu), jak i obrońca Clerence Darrow (słynny prawnik) byli ochotnikami; Scopes został uniewinniony, jednakże wiara w stworzenie została tak ośmieszona, że prawo stanowe okazało się być niemodne.

1929 – Traktat Lateranski; Włochy uznają międzynarodową suwerenność Stolicy Apostolskiej z papieżem jako doczesnym władcą Państwa Watykańskiego (44 hektary powierzchni); papiestwu wynagrodzono wcześniejszą utratę “Państwa Kościelnego”; doprowadziło to do ustanowienia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Watykanem a wszystkimi ważniejszymi rządami, z wyjątkiem USA i ZSRR.

1929-1930 – Papież Pius XI zawiera 18 konkordatów z władzami krajów europejskich, aby zapewnić duchową zwierzchność rzymskiego Kościoła nad katolikami w krajach ich zamieszkania oraz uwolnić się spod kontroli prawa świeckiego.

1939 – Wybuch II Wojny Światowej, która doprowadza do globalnych zniszczeń i powoduje załamanie moralne społeczeństw na skutek osłabienia wpływów religii.

1948 – Powołanie Światowej Rady Kościołów (Amsterdam); kolejne konferencje odbyły się w: Evanston (1954), New Delhi (1961), Uppsala (1968), Nairobi (1975) i Vancouver (1983); społeczność ponad 250 kościołów protestanckich, anglikańskich i grekokatolickich z 90 krajów organizuje dyskusje na temat palących problemów współczesnego chrześcijaństwa; nadaje to ogromny impet ruchowi ekumenicznemu.

Połowa XX w. – Papiestwo osiąga prestiż światowy porównywalny ze średniowiecznym, poprzez rozwój więzów dyplomatycznych, publikację przyciągających powszechną uwagę encyklik oraz działalność w środkach masowego przekazu.

1962-1965 – Drugi Sobór Watykański (Rzym); barwne, szeroko rozreklamowane zgromadzenie biskupów katolickich z całego świata, zainicjowane przez papieża Jana XXIII; modernizuje zarząd Kościoła, praktyki i liturgię; w dramatyczny sposób zmienia swój poprzedni negatywny stosunek do ekumenizmu i kładzie podwaliny pod dialog z ugrupowaniami protestanckimi, zwanymi teraz “odłączonymi braćmi”.

1963 – Papież Jan XXIII ogłasza encyklikę “Pacem in terra”, która przez przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego ONZ została określona jako “światło przewodnie w świecie usilnie poszukującym zgody i zrozumienia”.

1965 – Entuzjastyczne przyjęcie papieża Pawła VI na forum ONZ w Nowym Jorku; jego apel: “Nigdy więcej wojny, precz z wojną!” ugruntował obraz papieża jako głównego wyraziciela stanowiska chrześcijaństwa wobec spraw międzynarodowych.

1968 – Encyklika Pawła VI zabrania sztucznej kontroli urodzeń; wywołuje to ogólnoświatową wrzawę wśród katolików i otwiera dyskusję nad innymi spornymi kwestiami, w tym także nad nieomylnością papieża i celibatem księży; papieżowi Pawłowi VI nie udaje się uspokoić tej sytuacji w czasie swego pontyfikatu.

1970 – Fala fundamentalizmu; kościoły, podkreślając wagę nauk biblijnych i tradycyjnych wartości, pozyskują coraz więcej członków, zaś ruchy modernistyczne ponoszą straty; podejmuje się wysiłki w celu wprowadzenia nauczania kreacjonizmu w szkołach publicznych; do 1980 r. ruch ten osiągnął znaczną siłę polityczną i wpłynął na prezydenturę Reagana.

- Rozwój “kościołów elektronicznych”; początek ery masowego sprzedawania religii przez zręcznych kaznodziei telewizyjnych, którzy osiągają znaczne wpływy; działają na tym polu: Billy Graham, Jerry Falwell, Jim Bakker, Pat Robertson, Robert Schuller, Jimm Swaggart i Oral Roberts; do 1985 r. tuzin służb teleewangelizacyjnych osiągnęło roczne obroty budżetowe w wys. 100 mln dolarów każda.

1979 – Papież Jan Paweł II rozpoczyna serię światowych pielgrzymek dobrej woli, które czynią go najczęściej podróżującym papieżem w historii; w Istambule (dawniej Konstantynopol) w Turcji proponuje on Dimitriosowi I, patriarsze panującemu nad 150 mln chrześcijan wschodnioortodoksyjnych, ponowne zjednoczenie wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa; jest to próba zakończenia najstarszej chrześcijańskiej schizmy (od 1054 r.).

1982 – Doktrynalne propozycje Światowej Rady Kościołów; kompromis w sprawie chrztu, eucharystii i służby stanowi ukoronowanie wieloletnich wysiłków w celu scharmonizowania nie dających się pogodzić poglądów; w razie jego przyjęcia byłoby to największe osiągnięcie w sprawie jedności od czasów przedreformacyjnych.

- historyczna podróż papieża Jana Pawła II do Anglii; proponuje on ponowne zjednoczenie Kościoła Anglikańskiego (65 mln) z Rzymskokatolickim (764 mln) pod przywództwem papieża; kościoły te rozdzieliły się w 1534 r.

1984 – Stany Zjednoczone ustanawiają formalne stosunki dyplomatyczne z Watykanem, pomimo sprzeciwu fundamentalistów.

 

Opis przełomowych momentów historii chrześcijaństwa

Edykt Mediolański

Już od początku swego istnienia religia chrześcijańska spotykała się z represjami i prześladowaniami ze strony rzymskiej państwowości. Władcy imperium traktowali ją jako wysoce niebezpieczny zabobon. Jednak mimo niechętnej postawy władz rzymskich chrześcijaństwo rozwijało się żywiołowo i w III w. stanowiło już dość potężną, dobrze zorganizowaną siłę. Cesarze Decjusz i Walerian usiłowali je jeszcze zdusić edyktami z 250 i 257 r. Nie przyniosły one jednak większego efektu. Ostatnie i największe prześladowania dosięgnęły Kościół chrześcijański na początku IV w. Edykty cesarza Dioklecjana z 302 i 304 r., za którymi niewątpliwie stał współrządca Galeriusz, uderzyły przede wszystkim w kler, a dopiero potem w ogół wierzących. Ten sam jednak Galeriusz w 311 r., tuż przed swą śmiercią, wydał edykt zezwalający chrześcijanom wyznawać ich religię i wznieść z powrotem kościoły zniszczone w latach 302-304. Chrześcijaństwo stało się religią równouprawnioną. W 313 roku, na spotkaniu mediolańskim cesarzy Konstantyna i Licyniusza potwierdzono edykt Galeriusza i zapewniono Kościołowi zwrot skonfiskowanych dóbr. Od tego momentu chrześcijaństwo zyskało uprzywilejowaną pozycję w państwie. W tym trudnym dla Cesarstwa okresie kryzysu wewnętrznego Kościół zdobywał coraz większe wpływy, zwłaszcza w ośrodkach miejskich. W niektórych wypadkach rolę władz municypialnych przejmowali biskupi lub inni wyżsi urzędnicy kościelni. Władze rzymskie zdawały sobie sprawę z zachodzących procesów i usiłowały łagodną wobec chrześcijan polityką wykorzystywać je do własnych celów. Cesarz Konstantyn, choć do końca swego życia pozostał poganinem, czuł się uprawniony do ingerencji w wewnętrzne sprawy Kościoła. Kiedy w 325 r. zwołano do Nicei “Pierwszy Sobór Powszechny”, Konstantyn osobiście brał udział w jego obradach. Potępiono wówczas naukę Ariusza głoszącą, iż Jezus Chrystus jest stworzony przez Boga, a tzw. “Nicejskie Wyznanie Wiary” cesarz ogłosił prawem państwowym. Dokumenty tego soboru mówią również o istnieniu w tym okresie trzech równorzędnych patriarchów: w Rzymie, Antiochii i Aleksandrii. W połowie IV w. szybko zmieniający się na tronie cesarze byli na przemian zwolennikami arianizmu, bądź niceizmu. Kres tym wahaniom położył cesarz Teodozjusz, który reprezentował politykę zdecydowanie wrogą wobec pogaństwa i wszelkich wyznań chrześcijańskich nie uznających nicejskiego symbolu wiary. W roku 381 uznano kościół katolicki za oficjalną podporę państwa i usunięto ze stanowisk urzędowych wszystkich pogan i heretyków. Katolicyzm stał się religią panującą. W tym samym roku zwołał Teodozjusz sobór do Konstantynopola, który znowu potępił wciąż szerzący się arianizm. Stało się to pretekstem do prześladowań nie tylko pogan, ale także arian i innych heretyków.

Justynian

Tymczasem w 395 r. dokonał się ostatecznie podział Cesarstwa na wschodnie i zachodnie, co utrudniało Kościołowi jednolitą organizację. Problemy dotyczyły podziału strefy wpływów nad wiernymi. Między nowo utworzonym patriarchatem Konstantynopola a Rzymem zrodził się spór o prymat. Rywalizacja o władzę w Konstantynopolu była umotywowana politycznie: cesarz dążył do umocnienia swego stanowiska w państwie i władzy nad Kościołem.

Na początku V w. do Italii wtargnęli Wizygoci, którzy w 410 r. zdobyli i obrabowali Rzym. Podniosły się głosy obwiniające za to chrześcijan, którzy odwiedli lud od kultu opiekuńczych bóstw Rzymu. Zarzuty stawiane chrześcijanom były tak powszechne, że postanowił rozprawić się z nimi jeden z najwybitniejszych pisarzy kościelnych tych czasów, biskup Hippony-Augustyn. W obszernym dziele “O Państwie Bożym” propagował nową koncepcję historiozoficzną. Według niego dzieje ludzkości to ciągła walka “państwa Bożego”, czyli ludzi wybranych przez Boga pod opieką Kościoła do zbawienia w życiu pozagrobowym, z “państwem ziemskim”, to jest z ludźmi przez Boga odrzuconymi, kierującymi się w swoim postępowaniu zasadami ziemskimi, ludzkimi. Na tej podstawie usiłowano stworzyć w średniowieczu teokratyczny uniwersalizm, którego zewnętrzym wyrazem miało być również polityczne władztwo Kościoła zrazu nad danym państwem, a potem i nad wszystkimi państwami.

Pod koniec V w. Italia znalazła się pod władzą wodza wojsk germańskich, Odoakra, który podporządkowany był Konstantynopolowi. Ponieważ okazał on pewne dążenia emancypacyje, na polecenie Cesarza obalił go wódz Ostrogotów - Teodoryk, zajmując jego miejsce, i sam dość szybko uniezależnił się od bosforskiej stolicy.

Sytuacja zmieniła się po śmierci Teodoryka, gdy na tronie cesarskim zasiadł Justynian. Nowy cesarz przystąpił z energią do rewindykacji Italii. Po pokonaniu Wandalów w Afryce wojska cesarskie z wodzem Belizariuszem na czele zaatakowały w 536 r. Gocką Italię. W r. 540 udało im się pokonać wodza Ostrogotów – Witygesa, ale zwycięstwo to było chwilowe. Dopiero w 552 r. Ostrogoci zostali ostatecznie wyparci z Półwyspu Apenińskiego.

Justynian zdawał sobie sprawę, że tylko środkami militarnymi zdoła odbudować Cesarstwo. Wiedział, że musi przywrócić uprzywilejowaną pozycję Rzymu. W nowelach do Kodeksu Cywilngo określił Rzym jako siedzibę najwyższej władzy biskupiej, a Kościół Rzymski – jako “głowę wszystkich kościołów”. Dokładnie też sprecyzował miejsce patriarchatu konstanynopolitańskiego jako drugie po Rzymie. Było to pierwsze oficjalne uznanie przez cesarza prymatu Rzymu nad innymi biskupstwami.

Jednocześnie Justynian, ingerując bezpośrednio w wybór papieża, powołał na rzymskie biskupstwo ludzi bardzo nieudolnych. Jeden z nich – Sylweriusz, został zdetronizowany i zesłany, inny – Wigiliusz – był pod naciskiem cesarza ekskomunikowany przez sobór za niesubordynację.

Karol Wielki

Wieki VII i VIII to okres burzliwych wewnętrznych i zewnętrznych niepokojów Cesarstwa Wschodniego. Targane wieloma zagrożeniami coraz mniejszą uwagę zwracało na zachodni przyczółek - na patrimonium św. Piotra: Rzym i egzarchat Rawenny.

Sytuacja w Rzymie nie przedstawiała się najlepiej. Krótkie pontyfikaty szybko zmieniających się papieży niewiele w zasadzie znaczyły. Tymczasem Longobardowie, kolejni najeźdźcy zajmujący północną Italię, rośli w siłę i poważnie zagrażali egzarchatowi Rawenny i samemu Rzymowi. Dlatego też papieże poszukali sobie nowego protektora: jedyne katolickie wśród Germanów państwo Franków, pod władzą energicznej dynastii karolińskiej. Papież Stefan II zwrócił się do Pepina, syna Karola Młota, z prośbą o pomoc w walce przeciw Longobardom. Pepin w krótkiej wyprawie do Italii pokonał Longobardów, a ziemie im odebrane przekazal w 756 r. papieżowi. Było to autentyczne uznanie władzy papieskiej na północ od Rzymu. Datę tę uznaje się za początek istnienia państwa kościelnego, które mniej więcej właśnie w tych granicach terytorialnych przetrwało do XIX wieku.

Syn Pepina – Karol zwany Wielkim był twórcą nowego imperium. Dzięki licznym wojnom i podbojom rozciągnął swe władztwo od pogranicznych ziem hiszpańskich na Zachodzie po Łabę i Dunaj na Wschodzie. Papieże chcieli ukierunkować tę rosnącą potęgę w wygodną dla siebie stronę. Karol starający się o koronę cesarską, ale w porozumieniu z Bizancjum, był niewątpliwie zaskoczony nieoczekiwanym ukoronowaniem go na cesarza przez papieża, podczas pobytu Franka 25 grudnia 800 r. w Rzymie. Papież i jego otoczenie, korzystając z czasowego bezkrólewia w Konstantynopolu, chcieli przenieść Cesarstwo na Zachód i to w taki sposób, by było zależne od Rzymu. Powstała doktryna, umacniana przez kolejnych papieży, według której wybór cesarza zależał całkowicie od spełnianego przez papieża aktu koronacji kandydata. Sam Karol pod wpływem augustiańskich teorii uważał się za miecz Boży, za następcę Mojżesza, Saula czy Dawida, którego celem jest obrona i krzewienie wiary chrześcijańskiej. Po jego śmierci imperium rozpadło się, a ideę cesarską podjęła dopiero w X w. niemiecka dynastia ottańska, podległa całkowicie papiestwu.

Walka o inwestyturę (XI w.)

Na początku XI w. tron niemiecki objęła ekspansywna dynastia salicka. Drugi władca tej dynastii – Henryk III, umocniwszy swą pozycję w kraju, podniósł prestiż Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego do nieznanego dotąd poziomu. Tron papieski obsadzał oddanymi sobie prałatami niemieckimi. Byli oni wykonawcami jego planów politycznych, nic więc dziwnego, że okres jego rządów otrzymał miano cezaropapizmu. Przewagi tej nie utrzymał po jego śmierci sześcioletni syn cesarza, późniejszy Henryk IV. Papież Mikołaj II, korzystając z chwilowej słabości Cesarstwa, zwołał synod biskupów do Sutri, gdzie uchwalono dekret w sprawie wyboru papieża. Miało go teraz dokonywać konklawe kardynałów. Lud rzymski i kler mieli jedynie akceptować wybór; również cesarz nie dysponował prawem proponowania, lecz jedynie akceptacji. Postanowienie tego synodu zerwało dobre stosunki Rzymu z dworem cesarskim. W 1073 r. papieżem został obrany Hildebrand, który przyjął imię Grzegorza VII. Od samego początku swego pontyfikatu podjął usiłowania w kierunku umocnienia pozycji papiestwa. Zaczął od kroków zmierzających do reformy wewnętrznej Kościoła: ogłosił dekrety przeciw symonii i nikolaizmowi. Zasadniczym jednak jego celem była likwidacja inwestytury świeckiej, tzn. prawa świeckich władców do obsadzania stanowisk biskupich. Swe poglądy Grzegorz VII zawarł w krótkiej notatce “Dictatus papae”. Przy jej opracowaniu sięgnięto do falsyfikatów powstałych w IX w. autorstwa Izydora z Sewilli, wśród których znalazła się apokryficzna darowizna Konstantyna Wielkiego. Według niej cesarz Konstantyn osadził papieża Sylwestra I na tronie jako władcę, ponieważ sam przeniósł swą siedzibę do Bizancjum. Poza tym miał Konstantyn wynieść Rzym ponad wszystkie inne biskupstwa. Fałszerstwo to miało uzasadnić prawo papiestwa do przywództwa na Zachodzie, nie tylko w sensie kościelnym, ale i politycznym.

“Dictatus papae” w lakoniczny sposób stwierdza, że tylko papież dysponuje insygniami cesarskimi, że “wszyscy władcy powinni całować jego stopy”, że “papieżowi wolno detronizować cesarzy”, że “postanowienia jego nie mogą być przez nikogo zmieniane”, że “wolno mu zwalniać poddanych z przysięgi wierności złożonej niegodnemu władcy”.

Po synodzie rzymskim w 1075 r., na którym potępiono inwestyturę świecką, rozgorzała jawna walka między papieżem Grzegorzem VII a cesarzem Henrykiem IV. Młody cesarz zwołał do Wormacji synod biskupów niemieckich, na którym zaatakował papieża. Skłonił obecnych do wypowiedzenia mu posłuszeństwa oraz do uznania jego dotychczasowych poczynań za nieważne. Grzegorz VII w odpowiedzi rzucił klątwę na Henryka i zmusił go tym do publicznej pokuty zimą 1077 r. w Canossie. Henryk doprowadził w końcu do detronizacji Grzegorza. Po jego śmierci jeszcze wiele lat trwały spory dotyczące pozornie tylko inwestytury, a właściwie była to walka o hegemonię nad Europą i światem. Walka ta zakończyła się kompromisem.

Papież Kalikst II zawarł ugodę z Henrykiem V w Wormacji w 1122 r. Cesarz zgodził się na wyrzeczenie się inwestytury przez pierścień, rozumianej dotąd jako akt nominacji dostojnika kościelnego. Zatrzymał natomiast prawo nadawania wybranym przez duchowieństwo elektom przywiązanych do ich funkcji dóbr w charakterze lenna. Rozwiązanie to sprzyjało uniezależnieniu się kleru od lokalnej władzy świeckiej.

Wyprawy krzyżowe

Jesienią 1095 roku na synodzie w Clermont papież Urban II w gorącym wystąpieniu wezwał obecnych do wyprawy zbrojnej, mającej wyzwolić Palestynę spod jarzma tureckiego. Apel Urbana rozpoczął trwający blisko dwa wieki okres nieustających walk o panowanie nad “ziemską ojczyzną Chrystusa”.

Koncepca “wojny świętej” narodziła się wcześniej, już w połowie XI wieku, w okresie reconquisty hiszpańskiej. Wyzwolono wtedy zajęte przez Arabów ziemie na półwyspie Iberyjskim.

Idea krucjat wzmogła zainteresowanie instytucją rycerstwa. W XI i XII w. utrwalił się ostatecznie obyczaj poświęcania broni pasowanego rycerza, a do samego ceremoniału pasowania włączono obrzędy religijne. Tak więc uświęcenie wojny pociągnęło za sobą uświęcenie wojownika, który walczy w obronie wiary.

Sytuacja w Palestynie rzeczywiście nie przedstawiała się korzystnie. W 1075 r. Jerozolimę zajęli nowo nawróceni na islam Turcy Seldżukowie. Z gorliwością neofitów zajęli się tępieniem wszelkich przejawów chrześcijaństwa w “ziemi świętej”.

Apel Urbana II przejawiał nie tylko troskę o dobro chrześcijan w Palestynie, ale i miał znaczenie prestiżowe. W okresie toczącej się walki o inwestyturę, wyprawa zjednoczonego rycerstwa europejskiego pod przywództwem Rzymu była ważnym atutem papiestwa w tym sporze. Odezwa papieża spotkała się z szerokim odzewem. Ogromna liczebnie pierwsza krucjata zdobyła znaczną część Palestyny z Jerozolimą. Na terenach tych pod auspicjami papiestwa powstało Królestwo Jerozolimskie. Kolejne wyprawy zawsze organizowane przez Rzym miały na celu obronę tego państewka przed naporem Arabów.

Z upływem lat idea krucjat zmieniała się. Coraz częściej rycerze z Europy wyruszali na wyprawy w celu wzbogacenia się, a nie dla “obrony Grobu Pańskiego”. Jedna z krucjat nie dotarła nawet do Palestyny, poprzestając na grabieży i zniszczeniu Konstantynopola.

Wobec rosnącej konsolidacji muzułmanów sytuacja w Ziemi Świętej stawała się coraz trudniejsza. Wreszcie w 1291 r. padła Akka – ostatni przyczółek Królestwa Jerozolimskiego. Na wiele wieków zostały zerwane wszelkie kontakty chrześcijan z Palestyną.