4/91

Ery

Kalendarz Chrześcijański

Używany przez nas obecnie system określający ilości lat od narodzenia Chrystusa został wprowadzony w końcu VII wieku naszej ery. Za początek liczenia przyjęto datę narodzin Chrystusa, ustaloną na czwarty rok 194. lub pierwszy 195. olimpiady. Obliczeń tych dokonał Dionizjusz Mały, mnich żyjący w VI wieku n.e. Dotyczyło to tylko dat po narodzeniu Chrystusa; dla określania dat wcześniejszych system ten zaczął służyć dopiero w czasach nowożytnych, poprzednio liczono lata od stworzenia świata. Ustalenie daty stworzenia świata napotykało jednak na wiele trudności, co powodowało różnice między uczonymi chrześcijańskimi. Za datę stworzenia świata św. Klemens z Aleksandrii uznawał 5591 rok przed narodzeniem Chrystusa, Juliusz Afrykańczyk – 5501, Hipolit – 5503, Euzebiusz – 5200. W Aleksandrii przyjmowano dwie daty: 5492 lub 5493, we wczesnym Bizancjum przyjęto datę 21.03.5509, a później przesunięto na 1.09.5509 rok p.n.e.

Kalendarz rzymski

Wbrew obiegowym pojęciom, w starożytności posługiwano się erą od założenia Rzymu jedynie wyjątkowo. Rok rzymski w okresie republikańskim oznaczano nazwiskami sprawujących władzę konsulów. Dopiero od czasów Augusta liczono lata od założenia Rzymu, określając ten fakt na rok 753 p.n.e.

Kalendarz olimpiad

Historycy antyczni wykorzystali do celów chronologicznych olimpiady. System ten jednak nigdy nie był powszechnie używany w życiu politycznym i gospodarczym, dokumenty datowane wedle niego spotykamy dopiero od pierwszego wieku p.n.e., ale nawet wtedy stanowią rzadkość. Terminem “olimpiada” określali Grecy zarówno same igrzyska odbywające się w Olimpii, jak i okres czteroletni upływający między kolejnymi igrzyskami. Datowanie według olimpiad było podwójne: najpierw wskazywano kolejny numer olimpiady, a następnie rok wg czteroletniego cyklu. Początek ery, czyli pierwszą olimpiadę, tradycja umieszczała w 776/775 rok p.n.e.

Klendarz muzułmański

Muzułmanie liczą lata od roku ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny, czyli od roku hedżery. Pierwszy dzień ery hedżery przypada na 15 lipca 622 r.n.e.

Kalendarz żydowski

Za swój początek przyjmuje stworzenie świata, które wedle rabinów miało miejsce 7 października 3761 roku p.n.e. Lata w tym kalendarzu liczone są od dnia stworzenia swiata.

Problem roku “zerowego”

Pamiętać należy, że w używanym przez nas systemie lat przed naszą erą i naszej ery – a więc w istocie przed narodzeniem i po narodzeniu Chrystusa – nie ma roku zerowego. Jest to ważne przy obliczaniu lat, jakie upłynęły od jakiegoś wydarzenia, które miało miejsce przed narodzeniem Chrystusa. Aby otrzymać poprawny wynik, należy odjąć jeden rok od sumy lat przed narodzeniem i po narodzeniu Chrystusa. Jeżeli jakieś wydarzenie miało miejsce w 1 roku p.n.e., to do 1 roku n.e. upływa jeden rok. Jeżeli natomiast zsumujemy lata przed i po narodzeniu Chrystusa, to otrzymamy liczbę 2.