4/91

Równoległość dwóch świątyń

Innym argumentem potwierdzającym słuszność tezy przyjętej w “krótkiej” linii chronologicznej, iż okres sędziów trwał 450 lat, jest równoległość świątyń w Sylo i Jerozolimie. Jeremiasz, przepowiadając zburzenie świątyni Salomona, prorokował: “Uczynię temu domowi jako Sylo” (Jer 25:6, por. Jer 7:4-15). W proroctwie tym Jeremiasz nawiązał do okresu sędziów, kiedy to Dom Boży znajdował się w Sylo. Namiot Świadectwa ustawiono tam w 7 lat po wejściu Izraelitów do ziemi obiecanej (1568 p.n.e. – wszystkie daty tego rozważania oparte są na “krótkiej” linii chronologicznej). Wydarzenie to opisuje Księga Jozuego (18:1), wiążąc go z drugim etapem podziału ziemi. Arka Pańska mieszkała w namiocie Sylo aż do dnia, kiedy za czasów Helego, przedostatniego sędziego Izraela starsi izraelscy postanowili wynieść ją do bitwy z Filistynami (1 Sam 4:3-4). Decyzja ta nie była widać zgodna z radą Bożą, bo Izraelici bitwę przegrali, Skrzynia Przymierza dostała się w ręce nieprzyjaciół, a synowie Helego, odpowiedzialni prawdopodobnie za nieprawne wyniesienie Arki z Namiotu, polegli (1 Sam 4:10-11). Heli, dowiedziawszy się o tych wydarzeniach, zmarł nagle, a sędzią Izraela został od tej chwili Samuel. Skrzynia Przymierza nigdy nie powróciła już do Sylo. Siedem miesięcy przebywała w niewoli (1 Sam 6:1), potem została odesłana przez Filistynów do Betsemes, a stamtąd zabrali ją mężowie z Karyjatyjarym i wnieśli do domu Abinadaba w Gabaa, gdzie przebywała przez 20 lat (1 Sam 7:1-2). Potem musiał jeszcze upłynąć jakiś czas i dopiero, gdy się Samuel zestarzał, przyszli do niego starsi izraelscy z prośbą, aby postanowił im króla. I tak rozpoczął się okres królów. Ile lat przebywała Arka w namiocie w Sylo? Dokładnie nie da się tego ustalić na podstawie samego opisu historycznego. Gdy jednak przyjąć, że od podziału ziemi do 1 r. królowania Saula upłynęło 450 lat, to świątynia w Sylo musiała stać przez około 400 lat (okres sędziów pomniejszony o czas sędziowania Samuela do 1 r. Saula).

Dalsze losy Skrzyni Przymierza związane są już z królowaniem Dawida i Salomona. Dawid zaraz po zdobyciu twierdzy jebuzejskiej na górze Syon zapragnął sprowadzić tam Arkę (2 Sam 6:1-12). Przeniesiono ją tam najprawdopodobniej w 8 roku jego panowania (1071 p.n.e.), czyli zaraz po rozpoczęciu królowania nad całym Izraelem (2 Sam 5:1-5) i zdobyciu Syonu. Skrzynia Przymierza przebywała na Syonie aż do czasu, kiedy Salomon ukończył budowę kompleksu świątynnego na górze Moria (2 Kron 3:1). Wtedy to Skrzynia Przymierza została przeniesiona z Syonu do świątyni (1 Król 8:1). Był to 24 r. panowania Salomona - 1015 p.n.e. W 4 r. Salomona rozpoczęła się budowa świątyni (1 Król 6:1) i trwała 7 lat (1 Król 6:37-38), ale Arkę wniesiono do niej dopiero po zakończeniu budowy pałacu, który był wznoszony przez 13 lat (1 Król 7:1). Dopiero po zakończeniu wszystkich prac budowlanych wyposażono świątynię w święte przedmioty (1 Król 7:51), a szczególną oprawę nadano uroczystości umieszczenia Arki w miejscu najświętszym.

Skrzynia Przymierza niezmiennie przebywała w tym miejscu od 24 r. Salomona (1015 p.n.e.) aż do 11 r. Sedekijasza (606 p.n.e.), czyli przez 409 lat. W 11 r. Sedekijasza wojska babilońskie zniszczyły świątynię Salomona, a Arka Przymierza, wg 2 Księgi Machabejskiej, została prawdopodobnie ukryta przez Jeremiasza. Chociaż po niewoli babilońskiej Izraelici odbudowali świątynię na górze Moria, to Arka tam już nigdy nie powróciła. Dom Boży wzniesiony przez Zorobabela i Jesuego nie był już Namiotem Spotkania Boga z Izraelem. Tak wypełniło się słowo Jeremiasza: “Uczynię temu domowi jako Sylo”.

Gdyby jednak przyjąć, że słowa tego proroctwa mają wymiar nie tylko jakościowy, ale i czasowy, inaczej mówiąc, że wyznaczają one równoległość między dwoma Przybytkami Izraela, to okaże się, że w oparciu o “krótką” linię chronologiczną można taką równoległość zbudować. Gdyby Arka w namiocie Sylo przebywała, podobnie jak w świątyni Salomona, 409 lat, to bitwa z Filistynami i pójście Skrzyni Przymierza w niewolę przypadałoby na rok 1159 p.n.e., na 40 lat przed końcem okresu sędziów (7 rok po wejściu do ziemi to 1568 p.n.e.; po odjęciu od tej daty 409 lat otrzymujemy rok 1159 p.n.e.). Wynikałoby stąd, że sędziowanie Samuela trwało, podobnie jak Helego, 40 lat. Tyleż panowali trzej pierwsi królowie Izraela: Saul, Dawid i Salomon. Można też policzyć lata, w ciągu których Skrzynia Przymierza nie przebywała w żadnej ze świątyń. Dawid sprowadził Skrzynię Pańską na Syon w 8 roku swego panowania (1071 p.n.e., a więc po 88 latach od upadku świątyni w Sylo. W świątyni Salomona Arka znalazła się po dalszych 56 latach, w 24 r. Salomona (1015 p.n.e.). Tak więc od upadku świątyni w Sylo do poświęcenia świątyni Salomona upłynęły 144 lata.