4/91

Data śmierci Chrystusa

Wszyscy czterej ewangeliści podają, że śmierć Jezusa nastąpiła w piątek przed samą Paschą. Zgodnie z kalendarzem żydowskim Pascha obchodzona po południu w dniu 14 Nisan wypada na pełnię księżyca. Porównując obserwacje astronomiczne stwierdzono, że 14 Nisan przypadał w piątek w roku 30 i 33 n.e., a więc jedynie te lata możemy wziąć pod uwagę jako daty śmierci Jezusa. Aby roztrzygnąć, która z tych dwóch dat jest właściwa, należy rozpatrzyć inne informacje zawarte w Ewangeliach, z których najważniejsze to: 1. początek misji Jana Chrzciciela w 15 roku panowania Tyberiusza, 2. informacje Żydów o czasie budowy świątyni, 3. narodzenie Pana Jezusa przed śmiercią Heroda.

1. Jan Chrzciciel rozpoczął swą misję w 15 roku panowania Tyberiusza (Łuk 3:1-2), przypada to między 19.VIII.28 r. n.e. i 18.VIII.29 r. n.e. Wynika stąd, że Jezus zaczął swoją misję w październiku 6 miesięcy później niż Jan. Początek działalności Jezusa przypada na październik 29 r. n.e., śmierć na rok 33 n.e., a narodzenie na 2 r. p.n.e.

2. Podczas pierwszej Paschy, obchodzonej w Jerozolimie, Żydzi dyskutujący z Jezusem o świątyni wołają: “Czterdzieści sześć lat budowano ten kościół, a ty go we trzech dniach wystawisz”. Wypowiedź Żydów może odnosić się jedynie do istniejącej wówczas drugiej świątyni zbudowanej za czasów Zorobabela, a odnowionej dość gruntownie przez Heroda Wielkiego i jego następców. Całkowite zakończenie prac nad odbudową i odnowieniem nastąpiło dopiero w 63 r. n.e. za prokuratora rzymskiego Abiniusa. Przyjmuje się, że wymienione 46 lat stanowi okres między rozpoczęciem odbudowy przez Heroda Wielkiego w roku 20/19 p.n.e. a chwilą rozmowy, która przypadałaby na rok 27/28 n.e. Wskazuje to na początek misji Jezusa w roku 26.

3. Zgodnie z przekazem biblijnym Jezus narodził się przed śmiercią Heroda Wielkiego, który zmarł w 4 r. p.n.e. Biorąc pod uwagę, że Chrystus rozpoczął swą działalność mając trzydzieści lat należy przyjąć rok 26 jako datę rozpoczęcia misji, a 30 jako rok śmierci. Zgodnie z tym założeniem rok 5 p.n.e. byłby rokiem narodzenia Jezusa Chrystusa.

W świetle powyższych argumentów widzimy, że przyjęcie roku 33 n.e. jako daty śmierci Jezusa podważa prawdziwość dat opartych na przekazie Józefa Flawiusza, dotyczących zarówno śmierci Heroda, jak i rozpoczęcia przez niego odbudowy świątyni. Natomiast przyjęcie roku 30 n.e. wiąże się z pewnymi trudnościami w tłumaczeniu 15 roku Tyberiusza jako początku misji Jana. Musimy wówczas przyjąć, że Łukasz lata panowania Tyberiusza liczył nie od czasu śmierci jego poprzednika Augusta, ale od chwili, gdy Tyberiusz został powołany do współrządzenia, co miało miejsce dwa lata wcześniej.