2/91

Proroctwo Abakuka

Przedruk z “Watch Tower”

Nasz [WT] równoległy komentarz występuje w nawiasach, a tłumaczenie zebrane jest z wielu źródeł. (W polskim tekście proroctwa występującym w cudzysłowie poczyniono pewne zmiany w stosunku do Biblii Gdańskiej, idąc za angielskimi tłumaczeniami wybranymi przez brata Russella – przyp.tłum.)

Rozdział 1:2-4 “Dokądże wołać będę, o Panie! a nie wysłuchasz? Dokądże do ciebie z powodu gwałtu krzyczeć będę, a nie wybawisz? Przeczże dopuszczasz, abym patrzył na nieprawość i widział bezprawie, i zgubę, i gwałt, który jest przede mną? Choć jest prawo, ucisk mocniejszy nadeń, przeto, że straciło prawo moc swoją, a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw; albowiem niepobożny otacza sprawiedliwego, dlatego wychodzi sąd przewrotny“.

[Z całą pewnością słowa te można zastosować do “teraźniejszego wieku złego”, gdy dla wielu Bóg wydaje się być obojętnym na to, czy zło, czy też dobro cieszy się powodzeniem, dozwala złemu triumfować, pobożnemu cierpieć prześladowania, niepobożnemu obfitować. Widząc to prorok, jako reprezentant wszystkich, którzy miłują sprawiedliwość, pyta: “Dokądże, o Panie, tak będzie?” Kiedy teraźniejszy wiek zły odda miejsce temu, “w którym sprawiedliwość mieszka”?]

[Pan odpowiada na to wołanie oświadczając:] “Spojrzyjcie na narody, a obaczcie i dziwujcie się z zdumieniem, przeto, iż dokonam pracy za dni waszych, o czem, gdy wam powiadać będą, nie uwierzycie, [jeżeli nie zobaczycie pewnych dowodów, będziecie myśleć, że to niemożliwe.] Albowiem oto ja wzbudzę Chaldejczyków, naród [ludzi] srogi i prędki, który szeroko pójdzie przez ziemię, aby posiadł mieszkania cudze“. (wersety 5-6)

[Ludzie, którzy mają wykonać tę zdumiewającą pracę między narodami, są tutaj nazwani Chaldejczykami i wyobrażają, jak wierzymy, masy ludzi na ziemi, którzy są zorganizowani pod nazwami komunistów, nihilistów, socjalistów itp. i mają jawną intencję obalenia obecnych rządów. Nazwa Chaldejczycy jest dla nich odpowiednia. Tak jak literalny Babilon był miastem stołecznym rozległego kraju literalnej Chaldei, tak i symboliczny Babilon króluje nad ludźmi cywilizowanego świata, dla których przeto symboliczne określenie Chaldejczycy jest jak najbardziej właściwe.]

“Straszny jest i ogromny; od niego samego wyjdzie sąd jego nad nimi [złem i narodami] i ich jarzmem [lub panowaniem]; konie jego prędsze będą niż lamparty, a sroższe nad wilki wieczorne; poza granice rozciągną się jezdni jego, a jezdni jego z daleka przyjdą, przylecą jako orzeł spieszący się do żeru. Każdy z nich dla gwałtu przyjdzie“. [Konie w języku symbolicznym wyobrażają doktryny, a jezdni nauczycieli tych doktryn. Pokazane jest tutaj okrucieństwo tych doktryn, szybkość, z jaką się rozprzestrzeniają i fakt, że nauczyciele tych doktryn będą cudzoziemcami.]

“Obrócą twarze swoje przeciw wschodowi słońca [wschód jest kierunkiem, z którego pojawia się wschodzące słońce i tutaj wyobraża świtanie Dnia Tysiąclecia. A zatem to sformułowanie wskazuje, że chociaż spowodują oni przyjście pewnej miary sądu na złe instytucje, to jednak nie będą w zgodzie z prawdziwym światłem, lecz “przeciw" niemu; ich posłannictwem jest gwałt.] a więźniów zgromadzę jako piasek. Ten i z królów szydzić będzie, a książęta będą na pośmiech u niego; ten też z każdej twierdzy naśmiewać się będzie, a usypawszy wały weźmie ją. Tedy [z powodu ich sukcesu] stanie się duch jego wyniosły, a wystąpi i przewini, myśląc, że ta moc jego jest boga jego“ [nie zdając sobie sprawy z tego, że został użyty jako Wielka Armia Pana, aby obalił uciemiężenie, poniżył pychę i rozwalił góry (królestwa), będzie się szczycił ze zwycięstwa liberalizmu.]

“Izali ty nie jesteś od wieku, Panie, Boże mój, Święty mój? myć nie pomrzemy; o Panie, POSTANOWIŁEŚ GO na sąd; TY, o skało nasza, naznaczyłeś go dla POPRAWY NAROD<209>W“. [Taka jest ufność świętych wyrażona tutaj przez proroka.]

W rozdziale 3 tego samego proroctwa zmienia się punkt widzenia; prorok szczegółowo opowiada o czasie ucisku przychodzącym na świat w Dniu Pańskim, prezentując Boski punkt widzenia i pokazując od kogo pochodzi moc, która rzeczywiście potrząśnie królestwami i wywiedzie na jaw wieczną sprawiedliwość. Na wstępie prorok wspomina o cudownej manifestacji mocy Bożej, która wstawiając się za Izraelem wywiodła go z Egiptu. Nie powinniśmy jednak zapominać, że uwolnienie Izraela z ciemności i mocy Egiptu oraz wprowadzenie go do żyznego Chanaanu było ilustracją uwolnienia świata, które dokona się podczas ustanowienia na ziemi nowego Królestwa.

Rozdział 3:2 “O Panie! usłyszawszy wieść twoją uląkłem się. O Panie! zachowaj sprawę twoję w pośrodku lat smutku [lub czasu ucisku] i objaw ją w pośrodku lat; w gniewie wspomnij na miłosierdzie. Bóg przyszedł z Temanu, a Święty z góry Faran, Sela! Okryła niebiosa sława jego, a chwały jego ziemia pełna była. Królestwo jego było jako światłość. Promienie wychodzą z rąk jego na nich i tam była skryta [w tajemnicy] siła jego“.

[Wedle Prawdy, jeśli jest ona właściwie rozumiana, Pańskie przyjście i Królestwo są błogosławieństwem, gdyż jako słońce sprawiedliwości przynoszą one światło, błogosławieństwo i radość. Jeżeli patrzeć we właściwy sposób, to każde jego dzieło (ręce w języku symbolicznym) rozsiewa światło i błogosławieństwo. Na pewien czas jest to utrzymane w tajemnicy i nie jest rozpoznane przez ludzi, choć oni właśnie są celem, dla którego ujął On tak wielką moc.]

“Przed obliczem jego szedł mór [moralna zaraza pierzchnie tak jak znika ciemność, gdy wschodzi słońce], a węgle pałające szły przed nogami jego [żużel i ścierń będą strawione, gdy wkroczy sprawiedliwość]. Stanął i rozmierzył [osądził] ziemię, wejrzał i rozproszył narody; skruszone są góry wieczne [rządy] i skłoniły się pagórki dawne; drogi jego są wieczne. Widziałem namioty Chusan [mieszkańcy ciemności lub mroku symbolizują nieprawość] próżności poddane, a opony [ci, którzy powodują mrok lub ciemność] ziemi Madyjańskiej [konflikt] drżały“.

“Jawnie odkryty jest łuk twój, jako ostra rózga karania wychodzi twój miecz. Sela! Rozdzieliłeś [otwarłeś] rzeki [kanały Prawdy] ziemi“.

“(...) W zagniewaniu podeptałeś ziemię, w zapalczywości zadziwiłeś pogan. Wyszedłeś na zbawienie ludu twego, na wybawienie z Pomazańcem twoim; przebiłeś głowę z domu niezbożnika [Szatana] i zniszczyłeś fundament z wysoko wynoszącymi się ścianami [oznacza to zupełne obalenie]. Przebiłeś wodza jego wojska jego własną strzałą, gdy się burzyli jako wicher, aby mię rozproszyli. (...) Jechałeś przez morze na koniach twoich, przez gromadę wód wielkich“ [Nauki Pańskie zostały wprowadzone w życie i zwyciężyły wielkie mnóstwo – “wały wściekłe morskie”].

“Gdym to słyszał, zatrząsł się brzuch mój! Na ten głos drżały wargi moje (...) i wszystekem się trząsł słysząc, że mam ODPOCZĄĆ w dzień utrapienia“.

W tym “Dniu Pańskim” ci tylko mogą ODPOCZYWAĆ, którzy są wybudowani na skalnym fundamencie, wzmacniani niebiańską manną i ciągle odświeżani przez żywą wodę Prawdy. Tylko ci, którzy w wierności uczynionemu przymierzu kroczą śladami Jezusa, poznają Prawdę, a Prawda ich wyswobodzi. Będą chodzić w światłości, a nie w ciemności, aby ten dzień nie przyszedł na nich jako złodziej lub sidło (1 Tes 5:1-5). Tacy mogą odpoczywać wiedząc, że z uciskiem przyjdzie też i wóz zbawienia, wyswobodzienia dla sprawiedliwego.

“Habakuk's Prophecy”
ZWT Czerwiec 1884, R622