2/91

Czas powstania Księgi Abakuka

Proroctwo Abakuka zawiera niezwykle mało informacji, które pozwalałyby określić czas powstania tej księgi albo zidentyfikować osobę proroka. Także inne księgi Biblii nie zawierają takich informacji. Jedynie apokryficzna legenda o smoku i Danielu wspomina o proroku imieniem Abakuk, który działał w Judei w tym samym czasie, co Daniel w Babilonii (zob. Biblia Tysiąclecia, Dan 14:33-39). Wzmianka ta nie może być jednak uznana za źródło historyczne.

A oto analiza kilku miejsc zawierających wskazówki pozwalające określić czas powstania Księgi.

Z wersetu 1:6 wynika, że wykorzystanie potęgi chaldejskiej w celu ukarania narodu izraelskiego jest jeszcze kwestią przyszłości. Można się więc domyślać, że słowa te zostały napisane przed 11 rokiem Sedekijasza (być może nawet przed 4 rokiem Joakima, kiedy to prorok Jeremiasz ogłosił, że z wyroku Bożego Nabuchodonozor będzie panem całego ówczesnego świata – por. Jer 27:1, 25:1,11).

Treść skargi zawartej w wersetach 1:12-17 daje podstawy, aby uznać, że została ona wypowiedziana w czasie, gdy trwało już karanie Izraela. Jeżeli mowa jest tutaj o Chaldejczykach, to wynika stąd, iż wspomniany fragment Księgi Abakuba powstał nie wcześniej jak w 4 roku Joakima, a może nawet po upadku Sedekijasza po 11 latach panowania.

Z treści wersetów 2:3 i 3:2,16 wynika, że wyrok na historycznym państwie Chaldejczyków nie został wykonany przed zakończeniem spisywania słów proroctwa. A zatem powstało ono nie później jak w 538 r.p.n.e.

Na podstawie tych przesłanek za prawdopodobny czas powstania księgi można uznać przełomowy okres zmagań o dominację w ówczesnym świecie pomiędzy wielkimi mocarstwami Assyrii i Egiptu z jednej, a chaldejskiej Babilonii z drugiej strony.